Nej till merkostnadsersättning för omsorgsavgift

Personer med funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning för omsorgsavgifter.
Men inte om man byter personlig assistans till gruppboende efter att ha fyllt 65 år.

Strid om omsorgsavgift

Allmänna ombudet för socialförsäkringen har stridit för att även personer över 65 år ska kunna få merkostnadsersättning för omsorgsavgift.

Men nu står det klart att domstolarna säger nej till detta, sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 5 februari 2024 avslog prövningstillstånd (mål nr 4039-23).

Allmänna ombudet hade argumenterat för att det inte gick att utläsa ur lagtexten att kostnaden måste ha uppstått före 65-årsdagen.

Fick ny avgift efter flytt till gruppbostad

I det aktuella fallet hade berörd person fått hjälp i hemmet av personliga assistenter, utan någon kostnad. Efter att ha flyttat till gruppbostad, och fyllt 65 år, får mannen hjälp av personal på boendet, vilket han får betala omsorgsavgift för.

Eftersom hans behov tillgodoses på samma sätt nu som tidigare ska den kostnad som det nya boendet innebär godtas som en merkostnad, ansåg Allmänna ombudet.

Förarbeten talar för att det finns 65-årsgräns

Förvaltningsrätten avslog mannens överklagande, med motiveringen att det finns en 65-årsgräns för rätten till merkostnadsersättning, på samma sätt som med den tidigare handikappersättningen. Domstolen hänvisade till uttalanden i förarbetena till lagändringen. Kammarrätten gick på samma linje.

Och nu är frågan alltså avgjord eftersom Högsta förvaltningsdomstolen, den högsta instansen, nekar prövningstillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *