Nio av tio kommuner begränsar LSS-stödet

Nio av tio kommuner begränsar funktionshindrades rättigheter enligt
LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det visar
en granskning som utförts av länsstyrelserna i landet. Rapporten har
överlämnats till socialdepartementet.
   
– Kommunerna tar lagen i egna händer, säger Kerstin Smedberg, socialkonsulent i Västra Götalands län.

LSS är lagen som ska garantera personer med omfattande funktionshinder goda levnadsvillkor.

Länsstyrelserna ser mycket allvarligt på att kommunerna har infört egna begränsningar för stödet enligt LSS.

Personer med funktionshinder har rätt att få sin ansökan om stöd och
service enligt LSS prövad utifrån sina individuella behov. Ändå har
många kommuner riktlinjer som nekar funktionshindrade i vissa åldrar
stöd, eller som anger att stöd skall ges i viss bestämd omfattning
eller under en begränsad tid. Sådana begränsningar står i konflikt med
den enskildes lagliga rätt att få en individuell bedömning.

Länssstyrelsernas granskning visar att 128 av landets 290 kommuner har
politiskt antagna riktlinjer för bedömning av rätten till insatser
enligt LSS och ytterligare ett 60-tal kommuner planerar att införa
riktlinjer.

Problemet med detta är att endast 13 av 128 kommuners riktlinjer är helt fria från begränsningar.

– Flertalet personer med omfattande funktionshinder har ett livslångt
behov av individuellt anpassade lösningar för att det dagliga livet
skall fungera. Begränsningarna i riktlinjerna försvårar möjligheten och
rätten till ett gott och självständigt liv både för dem som har ett
omfattande funktionshinder och för deras anhöriga, skriver
länsstyrelserna i sin rapport.

– Om och i vilken utsträckning den enskilde får sina behov
tillgodosedda avgörs av i vilken kommun han eller hon bor. Detta är
helt oacceptabelt och drabbar personer som är beroende av och har rätt
till samhällets stöd, påpekar socialkonsulent Kerstin Smedberg.