Ny assistansstrid: Får man byta från skola till daglig verksamhet?

Kan man byta från skola till daglig verksamhet, utan att Försäkringskassan omprövar assistansersättning?
Är en sådan övergång ”väsentligt ändrade förhållanden”?
Detta försöker domstolsväsendet just nu skapa klarhet i.

LÄS ÄVEN:
LSS-skolan om daglig verksamhet enligt LSS

Långdragen strid

Försäkringskassan har vägrat att betala ut assistansersättning för en ung assistansanvändare som bytt från att gå i skola till daglig verksamhet.

Detta har det blivit en långdragen strid, som nu bollas mellan Kammarrätten i Stockholm och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Särskilda skäl för assistans i skolan

Bakgrunden är Försäkringskassan år 2013 beviljat mannen assistansersättning för tid i skola, eftersom det fanns särskilda skäl för detta.

  • Senare började han delta i daglig verksamhet istället för att gå i skola.
  • År 2018 avslog Försäkringskassan ansökan om utbetalning av 81 timmar assistansersättning för september. Avslaget motiverades med att mannen inte hade något beslut om assistansersättning för daglig verksamhet.
  • Mannen överklagade till förvaltningsrätten som gav honom rätt till ersättningen. Beviljandet från 2013 ansågs gälla även daglig verksamhet.
  • Försäkringskassan överklagade, men mannen fick rätt även i kammarrätten.

Utredde aldrig om omfattningen hade minskat

Kammarrätten ansåg att en övergång från skola till daglig verksamhet visserligen utgör en väsentlig förändring enligt 51 kap. 12 § SFB, men för att ompröva beslutet krävs även att övergången medför att rätten till assistansersättning minskar i omfattning.

Detta hade Försäkringskassan inte utrett, och därför hade Försäkringskassan inte visat att förutsättningarna för omprövning (till följd av väsentligt ändrade förhållanden) var uppfyllda. Mannen fick alltså rätt till assistansersättning.

Vad anser Högsta Förvaltningdomstolen?

Sedan Försäkringskassan överklagat kammarrättens beslut har nu Högsta Förvaltningsdomstolen kommit med ett nytt beslut – men utan att avgöra striden. HFD anser att kammarrätten prövat fel fråga, och återförvisar målet till kammarrätten där striden alltså fortsätter.

Högsta Förvaltningsdomstolen anser att frågan gäller om en sådan övergång från skola till daglig verksamhet innebär att en ny prövning ska ske eller inte.

Så här skriver HFD (mål nummer 280-21):

Kammarrätten har ansett att det överklagade beslutet är ett beslut om omprövning enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar emellertid att Försäkringskassans beslut inte innebär att antalet beviljade assistanstimmar har ändrats utan enbart att kassan har vägrat att betala ut ersättning för de timmar i september 2018 som NN deltagit i daglig verksamhet. Det är alltså inte fråga om någon omprövning enligt nämnda bestämmelse av hans rätt till assistansersättning på grund av väsentligt ändrade förhållanden.

Frågan är i stället om Försäkringskassan vid ett byte av verksamhet – i det här fallet från skola till daglig verksamhet – först måste pröva om det finns särskilda skäl enligt 106 kap. 25 § socialförsäkringsbalken att lämna assistansersättning för assistans som utförs i den nya verksamheten, innan myndigheten får betala ut assistansersättning, eller om det ställningstagande som gjorts i förhållande till den tidigare verksamheten även gäller den nya.

Kammarrätten har inte prövat denna fråga och därmed inte prövat om det finns särskilda skäl att lämna assistansersättning för 81 timmar i september 2018 då mannen deltog i daglig verksamhet. Målet ska därför visas åter till kammarrätten för ny prövning.

Vad krävs för att få assistansersättning på skola eller daglig verksamhet?

Försäkringskassans vägledning för assistansersättning (2003:6 version 30) anger att huvudregeln är att man inte kan få assistansersättning när man vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Vägledningen hänvisar till 106 kap. 24 § 4 SFB.

Om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnas även för tid i barnomsorg, skola och daglig verksamhet (106 kap. 25 § SFB).

Vägledningen har följande exempel på situationer när det finns särskilda skäl för assistansersättning i barnomsorg, skola och daglig verksamhet:

  • I situationer där den försäkrades funktionsnedsättning skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än med sin eller sina personliga assistenter
  • När det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands
  • I situationer där funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
  • Om funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

När personen deltar i barnomsorg och skola kan assistansersättning lämnas oavsett om det finns särskilda skäl eller inte för andning eller måltider i form av sondmatning som grundläggande behov, och för åtgärder som är direkt nödvändiga för detta.