Ny rapport om elever med ADHD ”en larmklocka”

Elevers behov kartläggs inte. Resurser saknas. Ansvaret är otydligt.
Skolinspektionen presenterar idag en ny kritisk granskning av situationen för elever med ADHD.

– Rapporten är en larmklocka. Den bekräftar vår bild att många elever far illa och har svårt att tillgodogöra sig undervisningen, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention.

Samtidigt som Skolinspektionen släpper den nya rapporten lägger Riksförbundet Attention fram tre förslag på åtgärder.

1. Satsa pengar på kompetensutveckling, så att skolpersonalen får de verktyg som behövs för att anpassa det pedagogiska arbetet efter alla elever.
2. Kommunerna ska garantera att studenter med funktionsnedsättning har lika möjlighet som andra att komplettera sin grund- eller gymnasiebehörighet.
3. Inför en plikt för de anställda att anmäla missförhållanden i skolan.

Attention vill också att Skolinspektionen för större befogenheter att ställa krav på skolor som inte ger eleverna tillräckligt stöd.

– Många av de anmälningar som Skolinspektionen granskar idag rör just brister i det särskilda stödet, säger Anki Sandberg. Attention skulle gärna se att Skolinspektionen hade skarpare verktyg i form av sanktioner mot de huvudmän som bryter mot regelverket.

Detta är inte första gången som Skolinspektionen kritiserar brister i skolornas kartläggning av behov och anpassningar och stöd.
Den här gången har man följt 21 elever vid åtta olika skolor i fem kommuner, för att få veta mer om hur kartläggning och anpassningar fungerar.

Slutsatsen är att både behovskartläggning och anpassningar behöver förbättras.

”Granskningen visar att de aktuella skolorna endast i begränsad omfattning kartlägger och analyserar elevernas individuella behov och förutsättningar för lärandet. Genomgående på samtliga skolor är att det finns brister i arbetet med att uppmärksamma och utreda elever i behov av stöd eller särskilt stöd. Vidare visar granskningen att det vid vissa skolor saknas specialpedagogisk kompetens”, skriver Skolinspektionen i rapporten.

Varför fungerar skolorna fortfarande så dåligt, trots att kunskapen om ADHD har förbättrats allmänt sett?

”En av anledningarna till att skolorna inte genomför den anpassning som behövs är att elevernas behov och förutsättningar i vissa fall inte har kartlagts. I andra fall beror det på att resurser saknas på skolan för att ge eleverna vad de behöver. Svagheter i organisationen såsom bristande samordning och ett otydligt ansvarsförhållande gör också att insatser uteblir. Skolorna behöver ta ett större ansvar för dessa elevers skolgång”, skriver Skolinspektionen.