Arbetskraftsinvandring av assistenter kan komma att stoppas

  • Ett statligt helhetsansvar för personlig assistans ingår i överenskommelsen mellan M, KD, L och SD.
  • Arbetskraftsinvandring av personliga assistenter kan komma att stoppas helt.
  • Bidragstak ska införas, och lagen mot bidragsbrott skärpas.
  • Högkostnadsskydd för tandvård ska utredas, varvid äldre med sämst munhälsa ska prioriteras.

LÄS ÄVEN: De får ansvar för vård och omsorg

Bidrag och stöd kan begränsas för icke-medborgare

Den tillträdande regeringen ska tillsätta en utredning om ”begränsade förmåner för icke-medborgare”, för att göra det mindre lockande att invandra till Sverige. Nyanlända ska inte ”omedelbart kunna kvalificera sig till sociala förmåner och bidrag”, utan rätten till stöd ska komma gradvis. ”Detta ska vara resultatet av egen ansträngning, och inte enbart bosättning. Kvalificeringen ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige”, skriver partierna i överenskommelsen.

Följande bidrag ska omfattas av de tänkta begränsningarna, men överenskommelsen anger att listan inte är komplett utan fler förmåner kan komma att begränsas:
föräldrapenning
barnbidrag
bostadsbidrag
flerbarnstillägg
omvårdnadsbidrag
merkostnadsersättning
assistansersättning
ekonomiskt bistånd

Statligt helhetsansvar för personlig assistans

Partierna är överens om att jobba för ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans (vilket idag är delat mellan kommuner och Försäkringskassan). I mars 2023 väntas Lars Lööws utredning om huvudmannaskapet presenteras. ”Därefter ska åtgärder övervägas med målsättningen om ett statligt ansvar”, heter det i partiernas överenskommelse ”Tidöavtalet – Överenskommelse för Sverige”.

Inga besked ges om huruvida bedömningen av grundläggande behov ska ändras eller inte – i riksdagen har alla partier utom S och M uttalat att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans, en fråga som inte minst KD har drivit hårt.

Vill kunna stoppa invandring av personliga assistenter

En annan del av överenskommelsen handlar om skärpta villkor för arbetskraftsinvandring. Problem relaterade till arbetskraftsinvandringen ska utredas. Här ingår kartläggning av lönenivåer, samt förekomsten av missbruk och missförhållanden.

Utredningen ska lämna förslag som gör det möjligt för regeringen att bestämma att vissa yrkesgrupper inte ska kunna beviljas arbetstillstånd. Överenskommelsen pekar ut personliga assistenter som en grupp som kan stoppas.

LÄS MER: Regeringen pressar på för stoppad invandring av personliga assistenter

Arbetslinjen stärks

Arbetslinjen kommer att stärkas genom en stor bidragsreform med bland annat bidragstak och aktivitetskrav för den som lever på försörjningsstöd.

Skatten på arbete sänks med inriktning på låg- och medelinkomsttagare, liksom skatten på pension. Hur det blir med den så kallade funkisskatten framgår inte. S-regeringens plan har varit att helt ta bort funkisskatten, alltså skatteskillnaden mellan arbete och sjuk- och aktivitetsersättning.

”En grundläggande förutsättning är att arbete och ansträngning alltid lönar sig. Bidragssystemen ska inte vara utformade så att de låser in människor i bidragsberoende och försämrar kompetensförsörjningen”, skriver partierna.

Vad händer med sjukförsäkringen?

Om sjukförsäkringen skriver partierna det självklara ”att den ska ge trygghet för den som på grund av sjukdom inte kan arbeta” men i övrigt ligger man lågt med konkreta besked i överenskommelsen. S-regeringens långt framskridna planer på att göra reglerna för sjukersättning och aktivitetsersättning mer generösa berörs inte.

Fokus ska dock vara på rehabilitering. ”Utformningen ska motverka onödigt många sjukskrivningar, särskilt långa sådana, bland annat genom tydligt definierade avstämningstillfällen. Åtgärder sätts in för att motverka ohälsa.” I en intervju med Arbetet har Oscar Sjöstedt (SD) sagt att det inte ska införas någon bortre tidsgräns för hur länge man kan få stöd genom sjukförsäkringen. (Ett av Moderaternas vallöften har varit att återinföra en tidsgräns på det sätt som fanns 2008-2016.)

Lag mot bidragsbrott ska skärpas

Under rubriken ”bekämpa välfärdsbrottslighet” skriver partierna att en ny myndighet ska ansvara för alla utbetalningar från både kommunal och statlig nivå. För att ge en samlad bild och effektivisera välfärdsutbetalningar ska ett transaktionskonto tas fram och administreras av myndigheten. En kartläggning av felaktiga utbetalningar på kommunal och regional nivå bör göras. Bidragsbrottslagen ska skärpas och även omfatta stöd till företag.

Ny vårdförmedling i statlig regi

En utredning ska lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett statligt huvudmannaskap för vården. En nationell vårdförmedling i statlig regi inrättas för att kapa köer inom hälso- och sjukvården. En nationell långsiktig plan för att eliminera bristen på vårdplatser ska också tas tas fram.

Satsningar på psykisk hälsa för unga

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan och suicidpreventionen ska prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga.

Särskilda satsningar på cancer- och barncancervården inklusive eftervård och rehabilitering ska göras liksom satsningar på jämställd vård samt vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa.

Fler speciallärare

Inom skolans område utlovas fler speciallärare och tydligare ordningsregler.

Fritidskort för barn

Partierna utlovar nya åtgärder för att minska barns utsatthet. Bland annat vill man värna barns fritidsaktiviteter genom införandet av ett fritidskort.

Mer om vad M, KD, L och SD har kommit överens om finns i detta dokument.

Vad kommer att genomföras?

Överenskommelsen består till stor del av vaga utfästelser. Saker och ting ska utredas på olika sätt. Därför finns det mycket stor osäkerhet kring vad som förverkligas av de olika planerna.