Nya regler för vårdbidrag och handikapp-ersättning kan beröra 120 000 personer

Statliga utredaren Håkan Ceder föreslår att handikappersättningen och vårdbidraget slopas och ersätts med helt nya ersättningar i januari 2017.
Berörda är 56 000 barn med vårdbidrag och 63 500 personer med handikappersättning.

Förslagen har i dagarna har gått ut på remiss som en promemoria från socialdepartementet.
Syftet är att skapa ersättningar som är enklare att förstå och som ökar rättssäkerheten.
En konsekvens av förslag är dock att vissa personer kommer att få sänkt ersättning eller ingen ersättning alls. Förändringarna är störst för de som idag har handikappersättning.

Om förslagen förverkligas minskar statens kostnader med cirka 60 miljoner kronor eller drygt en procent. Om inget görs väntas kostnaderna för de nuvarande vårdbidragen och handikappersättningarna uppgå till 5 600 mkr år 2019.

Två nya ersättningarna föreslås alltså, istället för dagens vårdbidrag och handikappersättning.

Dels en ”merkostnadsersättning” för barn och vuxna som har funktionsnedsättning.

Dels ett ”omvårdnadsbidrag” vid funktionsnedsättning hos barn.

 

Kostnader ersätts i fem nivåer

Nya merkostnadsersättningen får fem nivåer, baserat på kostnadernas omfattning; 30, 40, 50, 60 eller 70 procent av prisbasbeloppet.
Merkostnader definieras som kostnader som uppkommer på grund av en persons funktionsnedsättning.

För att underlätta för Försäkringskassan att göra säkra bedömningar ska Konsumentverket, enligt förslaget, ta fram en vägledning för vad som är normala kostnader.

De nya ersättningsnivåerna minskar tröskeleffekterna i dagens ersättning. Som högst ska ersättningen kunna uppgå till 70 procent av prisbasbeloppet eller cirka 31 000 kronor. Lägsta belopp blir cirka 13 350 kr.

 

Föräldrar får halva bidraget var

Det nya omvårdnadsbidraget föreslås ha fyra bidragsnivåer.

Många av de bestämmelser som idag gäller för vårdbidraget kommer att gälla även för omvårdnadsbidraget.

En viktig nyhet är att båda föräldrarna beviljas både omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Huvudregeln föreslås bli att båda föräldrarna beviljas hälften.

 

Rätt till kortare arbetstid

En annan nyhet är att föräldrar får rätt till förkortning av normalarbetstiden. Det handlar om rätt att kunna minska arbetstiden med en fjärdedel.

Syftet är att underlätta för föräldrar att kombinera arbetsliv med omvårdnad av barn som har funktionsnedsättning.

– Möjligheten att kunna arbeta deltid kommer att gynna föräldrar som idag inte arbetar alls på grund av att det inte varit möjligt att gå ner i arbetstid eller erhålla ett deltidsarbete, skriver utredaren.

Någon djupare förklaring till hur denna nya regel gör det enklare att arbeta ges inte.
Utredaren skriver att rätten till deltid innebär att arbetsgivare får lösa eventuella problem för verksamheten där föräldern arbetar.

Handläggningen centraliseras?

Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att utveckla en ny hantering av omvårdnadsbidrag, för att förbättra rättssäkerheten.

Utredaren bedömer också att det finns skäl att undersöka en koncentration av handläggningen för båda ersättningarna, för att kunna ha en hög och jämn kunskapsnivå.

Vidare anser utredaren att ersättningarna måste följas upp ett par år efter införandet, som förslås äga rum 1 januari 2017.

 

Läs hela dokumentet på regeringens webbsajt.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *