Nya vårdsajterna – behövs de? – Nej! Professor Björn Beermann

Nej tack. Läkemedels­industrins webbsajter får tummen ned av Björn Beermann, professor på Läke­medels­verket, som vill ha objektiv information där man inte kan misstänka bindningar.
– Det ligger i sakens natur att industrins webbsidor har information som styr mot deras egna produkter.

Björn Beermann rekommenderar istället Sjukvårdsrådgivningens hemsida på sjukvardsradgivningen.se som drivs av landstingen och regionerna tillsammans.
– Den är väldigt bra och en kraftfull satsning med en budget på 250 miljoner kronor och 85 anställda informatörer med kvalificerad utbildning.
Men läkemedelsföretagen har väl också resurser och kompetens att skapa information av hög kvalitet?
– Ja, men man får inte veta vem som är författare till informationen och vad det finns för bindningar till företaget, sådant deklarerar man inte.
Räcker det verkligen med Sjukvårds­rådgivningens webbsajt?
– Den täcker oerhört mycket, men det är klart att det finns vissa sjukdomar som den inte har information om och i sådana fall kan man pröva läkemedelsföretagens sidor. Även på vår (Läke­medelsverkets) webbsajt finns information riktad till patienter om nya läkemedel. Apoteket har också pålitlig information på sin hemsida.
Men du räknar inte med att industrins webbinformation kommer att försvinna?
– Nej, den kommer sannolikt att öka, men syftet är alldeles självklart att skapa en fördel för det egna företaget.
Fyller dessa sidor ingen funktion?
– Det är högst tveksamt eftersom vi har denna stora satsning på Sjuk­vårds­rådgivningen, dit man dessutom kan ringa praktiskt taget dygnet runt för att få kompletterande svar av kompetent personal. Man kan även ringa till Apo­te­ket för att få mer information.
Kan man vara säker på att Sjuk­vårdsråd­givningens och Apo­tekets information är objektiv och pålitlig?
– Deras information är i vart fall inte beroende av att ett visst företag tjänar pengar på en viss produkt. En del landsting kan visserligen ha en negativ inställning till en viss behandling medan andra har en positiv inställning. Och en del dyra läkemedel används bara av vissa landsting. Men in­get enskilt landsting kan styra informationen.
Och hur oberoende är då Apoteket?
– Apoteket är ålagt att vara objektivt i sin information och inte styras av vinstintresse och får därmed inte rekommendera preparat som är onödigt dyra.
Hur ser du på framtiden för industrins webbsidor?
– Rimligen kommer industrin att bli tvungen att höja kvaliteten på sina webbsidor. I sommar eller tidigt på hösten kommer nya EU-rekommendationer med kvalitetskrav på sjukvårdsinformation och då blir det nya kriterier för vilken kvalitet industrins webbsidor ska uppfylla. Jag kan tänka mig att det kommer att bli en certifiering utifrån det regelverk som skapas. Då kommer det att krävas att webbsidorna tydligt lyfter fram hur de finansieras. Företagen kommer också att bli tvungna att redovisa vilka alternativa behandlingar det finns för en viss sjukdom. Det kan handla om andra läkemedel, förändring av livsstil, möjligheter till operation och andra insatser.
– Problemet med dagens webbsajter är att de kör fram en produkt, men patienten behöver inte ett visst läkemedel – han eller hon behöver en lösning på ett visst problem. Jag är säker på att den seriösa delen av läkemedelsindustrin kommer att följa de nya kvalitetskriterierna, även om det inte kommer att finnas något tvång, vi har ju yttrandefrihet.
Men läkemedelsföretagen i Sverige ligger väl långt framme när det gäller etiska krav?
– Det håller jag med om och Läke­me­-d­elsindustriföreningen, LIF, har blivit vassare under senare år genom att man har skapat ett samlat regelverk. När det gäller regler för industrins samarbete med patientorganisationer är Läkeme­-dels­indu­striföre­ningen ledande i Europa. Sedan kan man fråga sig hur bra företagen är på att följa regelverken. Vi har ett stort antal fällningar för brott mot marknadsföringsreglerna. Företag som inte om­fattas av LIF:s regelverk beter sig märkligt, till exempel företaget Antula vars reklam upprepade gånger har fällts av både Läkemedelsverket och LIF.
Är du orolig inför hur läkemedelsinformationen ska utvecklas i framtiden?
– Problemet idag är att det finns ett förslag inom EU som går ut på att företag aktivt ska få ge ut information om helt nya läkemedel, utan att tala om vilka andra behandlingar som finns. Man framför samtidigt att reklam till allmänheten ska vara fortsatt förbjuden, men hur man ska kunna skilja denna information från marknadsföring och reklam är det ingen som vet.
– Om något skulle behöva förstärkas så är det resurserna till den offentligt finansierade informationen.
När kan de nya EU-förslagen få genomslag i Sverige?
– Förslagen ska godkännas av EU:s Phar­maceutical Forum i september eller oktober och något år senare kan det slå igenom i Sverige.