LSS-boende skulle avlasta föräldrar – efter 22 månader ännu ingen plats

2023-03-10. En person i Trelleborgs kommun har fått vänta i 22 månader på plats i LSS-boende. IVO begär nu att kommunen betalar det maximala vitesbeloppet på en miljon kronor för det långa dröjsmålet.

Personen har beviljats LSS-boende få stöd och hjälp i vardagen och ha tillgång till personal dygnet runt. Ett annat mål var att avlasta föräldrarna i vården och omsorgen.

Kommunen har inte haft något annan förklaring än platsbrist, vilket IVO inte godtar. Behovet av plats på LSS-boende har varit känt sedan länge.

Kommunen har uppgett att ett nytt LSS-boende beräknas vara klart i augusti 2023, men det har inte framgått om den enskilde är garanterad en plats på detta boende.

Tidigare nyheter från IVO

HejaOlika har nu i mars 2023 startat en regelbunden rapportering av nyheter och beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporteringen bygger på genomgång av IVO:s diarier.

Patient begick självmord – IVO kritiserar bristande samordning

2023-03-08. IVO kritiserar en psykiatrisk klinik i Stockholm för att man inte gav rätt stöd till en patient med komplexa problem. Trots upprepade självmordsförsök gjordes vare sig helhetsbedömning eller tydlig planering av insatser.

Patienten fick flera olika insatser utifrån att hen hade ADHD, depressioner och beroendeproblem. Vården hade dock ingen ordentlig planering, och tillgodosåg inte patientens behov av trygghet och kontinuitet, menar IVO.

Behandlingsinsatserna borde ha samordnats, men ingen höll i de samlade insatserna, vilket patienten hade behövt. Det las ett stort ansvar på patienten själv att hålla ihop alla kontakter.

Sedan patienten avlidit i självmord gjordes en anmälan till IVO, som den 21 februari 2023 avslutade ärendet. IVO kan komma att följa upp vilka åtgärder som vårdgivaren genomför till följd av bristerna.

Tvingas bo kvar hemma, trots beviljad LSS-bostad

2023-03-08. Kommunen beviljade en person LSS-boende för att kunna flytta hemifrån och frigöra sig från sina föräldrar.

Beslutet fattades i maj 2021, men någon flytt har det ännu inte blivit, 21 månader senare. Nu hotar IVO med en hög straffavgift för Örebro kommun.

Personens behov har varit kända av kommunen sedan många år tillbaka eftersom hen haft andra insatser. En kommun är skyldig att planera för framtida behov, och därför anser IVO inte att man bara kan skylla på platsbrist.

”Det är nödvändigt att i planeringen utgå från ett längre perspektiv. Detta är särskilt tydligt i fråga om planering av insatser som inte kan åstadkommas med kort varsel såsom bostad med särskild service”, påpekar IVO.

IVO ansökte 20 februari 2023 hos förvaltningsrätten i Karlstad att kommunen ska tvingas betala straffavgift på 48 800 kronor per månad från och med november 2021.

LÄS ÄVEN: Vem granskar LSS-boenden? Och vad händer efter en anmälan?

Svårt nedkyld efter halvt dygn naken på LSS-boende

2023-03-07. En person på ett LSS-boende i Mölndal har fått en mycket allvarlig vårdskada, enligt en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Personen blev liggande naken på sitt golv ett halvt dygn, enligt anmälan. Ett öppet fönster eller balkongdörr och flera minusgrader ute gjorde att personen blev kraftigt nedkyld.

Sedan personal kontaktade sjuksköterska tillkallades ambulans. Personen var då okontaktbar och hade kräkts blod. Vid ankomst till akutmottagning hade personen 29 graders kroppstemperatur. Personen har därefter fått palliativ vård, enligt anmälan.

Av anmälan framgår inget om bakgrunden till händelsen, och inte heller något om LSS-boendets rutiner. Händelsen inträffade i december 2022. Anmälan kom in till IVO den 28 februari 2023.

LSS-boende för barn kan få miljonböter

2023-03-06. Ett LSS-boende för barn och ungdomar i Täby hotas av miljonböter för att man inte åtgärdat missförhållanden tillräckligt snabbt.

IVO har förelagt bolaget att säkerställa att missförhållanden utreds och åtgärdas utan dröjsmål. Det handlar om missförhållanden på boendet som gäller att två barn utfört sexuella handlingar gentemot varandra. Det ena barnet är under 15 år.

IVO anser det vara en brist att det tog hela tre månader för huvudmannen att fastställa sin lex Sarah-utredning. Under utredningens gång hann missförhållandet inträffa på nytt, och först en månad senare vidtogs åtgärder i form av ökad bemanning.

Det hann även inträffa andra avvikelser som följd av de sexuella handlingarna, i form av hot, våld, suicidtankar och att barn kände sig otrygga och rädda. Beslutet togs av IVO 2023-02-23 och har diarienummer 3.7.1-08937/2023-1.

IVO-kritik mot LSS-boende som används för transport av avlidna

2023-03-03. Socialnämnden i Olofström får allvarlig kritik av IVO för stora brister på LSS-boende med sex lägenheter. Av IVO:s beslut framgår bland annat att gruppboendets korridor används som transportväg för avlidna från ett äldreboende.

När avlidna förs genom boendets lokaler försöker personalen hålla de boendes lägenhetsdörrar stängda, för att de inte ska se de döda kropparna.

Men de boende störs även av ljud från äldreboendet och kan råka på dementa i korridorerna, vilket riskerar att skapa konflikter. Boendet är samlokaliserat med äldreboende med fyra avdelningar, daglig verksamhet för äldre och hemtjänst, vilket skapar en mängd störningar och leder till att obehöriga visats i boendets lokaler.

Personalen anser att det är integritetskränkande, förvirrande och otryggt för brukarna när främmande människor rör sig i boendet. Personal beskrev att en brukare ibland är naken, samtidigt som främmande människor passerar i hens boendemiljö, skriver IVO.

Enligt IVO är boendet inte anpassat för de boendes behov, och dessa är mest isolerade i sina rum. Korridorerna är alltför trånga så att rullstol och rollator inte kan passera varandra. Gemensamhetsutrymmet är så trångt att det kan leda till konflikter.

IVO har vidare konstarerat att de boende utsätts för otillåtna begränsningsåtgärder, i strid med LSS eftersom åtgärder inte får genomföras mot den enskildes vilja. Det saknas dokumentation om de begränsande åtgärder som används. Allvarliga händelser i verksamheten har inte utretts.

IVO:s beslut innebär att socialnämnden måste redovisa åtgärder för att komma till rätta med bristerna senast 20 mars 2023, annars kan IVO besluta om förelägganden och böter.

IVO genomför just nu en nationell tillsyn av LSS-boenden för vuxna. Syftet är att förhindra otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. De 90 gruppbostäder som valts ut för tillsyn är de som IVO har bedömt har högre risk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *