Nytt föräldrastöd kan dröja flera år

Nya stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar är en av de insatser som regeringen lyfter fram i strategin för funktionshinderspolitiken.
Men det kommer sannolikt att ta flera år innan de nya stöden blir verklighet.

Många föräldrar och handikapporganisationer är missnöjda med att föräldrastöd fortfarande dröjer.

Frågan har redan stötts och blötts i flera år, utan några konkreta resultat.

Även Riksrevisionen har skarpt kritiserat bristen på stöd till föräldrarna.

Men regeringens nya funktionshindersstrategi ger inga förhoppningar om snabba förbättringar.

– Vi måste börja från grunden och att ta fram metoder som fungerar och som har evidensstöd, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister, till Föräldrakraft.

Hon hänvisar till två utvecklingsprojekt som nu pågår i Göteborg och Jönköping. Men dessa blir inte klara förrän våren 2014.

– Det finns massor av ”trial and error” på området men det finns inga metoder med evidens. Självklart ska organisationernas kunskaper på området tas till vara, säger Maria Larsson.

I augusti förra året fick Folkhälsoinstitutet tio miljoner kronor för att utveckla stöd till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning.
Pengarna har sedan fördelats till Göteborgs Universitet, som får sex miljoner, och Högskolan i Jönköping, som får 4 miljoner.

Projektet i Göteborg ska besvara frågan: Hur kan samhällets stöd skydda föräldrar till barn med funktionsnedsättningar från förhöjd stress och möjliggöra för dem att leva så likt andra barnfamiljer som möjligt? Malin Broberg, docent och legitimerad psykolog, håller i detta projekt.

Jönköpingsprojektet handlar om att kartlägga, utveckla, pröva och utvärdera riktat föräldrastöd till familjer som har barn med lindrig utvecklingstörning. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap, ansvarar för detta projekt.