”Oacceptabla” brister i skolundervisning för unga med psykiska problem

Det finns stora brister i skolutbildningen för ungdomar som vårdas på ungdomshem. De flesta är i behov av särskilt pedagogiskt stöd men tillgången till kvalificerade lärare varierar stort.

Skillnaderna är oacceptabelt stora, säger Skolverket efter att ha granskat sex särskilda ungdomshem.

Skolverket har granskat sex ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse. Här vårdas unga med allvarlig psykosocial problematik enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det finns flera problem som enligt Skolverket behöver åtgärdas. Utbildningen är till exempel inte tillräckligt anpassad efter enskilda elevers behov. Alla ungdomshem har inte undervisning i alla skolämnen. Omfattningen varierar kraftigt. Vid ett av ungdomshemmen fanns vid inspektionen nästan ingen lärarledd utbildning.

– De stora skillnader som kunnat konstateras mellan de olika hemmen är inte acceptabla. Statens institutionsstyrelse har ett ansvar för att se till att eleverna på de olika hemmen får likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen för utbildningen, skriver Skolverket i sin rapport.

Mer om Skolverkets granskning finns på http://www.skolverket.se/sb/d/1716/a/10266