Funkautredningen 2013 om framtidens arbetsmarknadsstöd

Hur ser då framtiden ut? Dagens fem olika lönestöd avskaffas och ersätts av två nya. Därmed ska reglerna bli tydligare och det ska bli enklare att välja. Detta enligt Funkautredningen.

Lönestöd för utveckling

Lönestöd för utveckling kan man få under en tidsbegränsad anställning där utveckling av individens arbetsförmåga sätts i centrum. Målgruppen är personer i behov av anpassat arbete och olika utvecklingsinsatser som kan öka arbetsförmågan.

Stödet ska kunna kombineras med SIUS, anordnarbidrag och ett utvecklingsbidrag för speciella utvecklingsinsatser. Stödet ska beviljas för högst två år men kan förlängas om Arbetsförmedlingen vid en ny prövning bedömer att behoven finns kvar.

Lönestöd för trygghet

Lönestöd för trygghet kan man få om det finns ett långvarigt behov av lönestöd som kompenserar för nedsättningen av arbetsförmågan. Lönestödet kan kombineras med andra stöd som anordnarbidrag och personligt biträde.

Avgörande för vilket lönestöd som ska ges är inte hur mycket arbetsförmågan är nedsatt utan hur varaktiga behoven är. Även om arbetsförmågan är mycket kraftigt nedsatt så kan ”Lönestöd för utveckling” vara det mest lämpliga. Syftet är alltid att utveckla den anställdes förmåga att arbeta.

För unga personer ska alltid ”Lönestöd för utveckling” vara det alternativ som prövas i första hand.

Höjt lönetak

Taket för lönestöden ska höjas rejält så att bruttolönen kan vara upp till 19 800 kronor per månad. Förslaget är att knyta beloppet till den allmänna prisnivån genom att bruttolönen ska kunna motsvara upp till 0,45 prisbasbelopp.

Dagens system leder till att lönebidraget hela tiden försämras av inflationen. Nu är tanken att lönestöden ska följa med i prisutvecklingen och därmed skapa långsiktiga villkor som skapar trygghet även för arbetsgivare som behöver ha koll på kostnaderna.

Genom att lönestödets tak höjs hoppas man även att arbetsgivarna ska vilja anställa fler personer med funktionsnedsättningar.

Samtidigt är tanken att kontrollen av lönestöden ska bli mer noggrann, så att det blir en tydligare koppling mellan hur nedsatt arbetsförmågan är och storleken på subventionen.

Jobb till egna barn

En ny spännande möjlighet är att arbetsgivare ska kunna anställa familjemedlemmar med de nya lönestöden.

Idag är det förbjudet att ge lönebidrag till anställda som är familjemedlemmar men det kan alltså komma att ändras om Funka-utredningen genomförs.

Lönestöd om man redan är anställd

Idag kan man inte få lönestöd om man redan har jobb och råkar ut för en skada eller sjukdom som försämrar arbetsförmågan. I så fall måste man först bli arbetslös. Det vill Funka-utredningen ändra på.

De nya lönestöden ska man kunna få om man redan har en anställning. Men arbetsgivaren måste först och främst uppfylla sina vanliga skyldigheter när det gäller anpassningar och rehabilitering, skyldigheter som är ganska långtgående.

Nystartsjobb

Nystartsjobb är ett alternativ för personer som har mindre funktionsnedsättningar. Nystartsjobb ska kunna kombineras med SIUS (introduktions- och uppföljningsstöd) och personligt biträde i vissa fall.

Nystartsjobb har egentligen en bredare målgrupp än personer med funktionsnedsättningar. Tanken har varit att locka arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa i största allmänhet.

Nystartsjobben är enkla att hantera både när det gäller administration och avtalsförsäkringar. De har inte heller någon övre gräns för subventionens storlek.

Anordnarbidrag och personligt biträde

Funka-utredningen föreslår att arbetsgivare som anställer med lönestöd får anordnarbidrag på 50 kronor per dag.

Arbetsgivare ska kunna få ytterligare 120 kronor per dag och heltidsanställd om man har en hög andel anställda med funktionsnedsättning i särskilt organiserad verksamhet.

Utvecklingsbidrag på upp till 150 kronor per dag och anställd ska arbetsgivaren kunna få om man erbjuder utvecklingsinsatser.
Personligt biträde ska kunna kombineras både med lönestöd för utveckling och för trygghet.

Samhall

Funka-utredningen vill behålla Samhall men företaget ska beviljas lönestöd på samma grunder som andra arbetsgivare.