”Oerhört glada” att alla lärare ska få NPF-kompetens

Att lärare behöver mer kunskap om neuropsykiatriska svårigheter hos elever har varit känt länge. Nu vill regeringen ändra kraven i lärarutbildningen, så att kompetensen förbättras.

— Vi är oerhört glada att regeringen vill ta itu med de allvarliga bristerna i skolans bemötande och kunskap om NPF, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Förslaget omfattar förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. De nya kraven ska börja gälla om ett år.

Nyligen lyfte Attention frågan om den höga skolfrånvaron bland elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i en egen rapport, ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till skolorna.”

Rapporten baserades på en enkät bland föräldrar.
– Enkätens resultat visar på en skrämmande verklighet där föräldrarna ofta lämnas ensamma med ett stort problem. Hur närvaro främjas och hur elever med NPF ska stödjas tillbaka är ett brådskande utvecklingsområde som vi behöver en nationell handlingsplan för. Barns rätt till utbildning måste säkerställas, läget är akut, sa Anki Sandberg när rapporten släpptes 13 januari.

Funktionsrätt: Det räcker inte

Funktionsrätt Sverige har också drivit frågan under många år. Elisabeth Wallenius, ordförande, säger att regeringen nu tar ett viktigt steg.

Men det räcker inte, utan det krävs även förståelse för de hinder i lärmiljön som kan påverka vid en funktionsnedsättning.
– Målet måste vara att skapa en inkluderande skola med en flexibel lärmiljö som är pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgänglig för så många elever som möjligt, säger Elisabeth Wallenius.

– Idag integreras elever med funktionsnedsättning i skolan utan att inkluderande förutsättningar görs i lärmiljön. Vi vill se en nationell handlingsplan som utgår ifrån universell utformning och inkludering i skolan enligt FN:s funktionsrättskonvention, säger Elisabeth Wallenius.

Mera fakta (ur regeringens promemoria)

Drygt fem procent av barn och ungdomar i Sverige uppskattas ha någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att en till två elever i varje klass kan ha en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därtill finns det också barn och elever med liknande svårig-heter, som kan misstänkas ha en neuropsykiatrisk bakgrund, och som också kan behöva specialpedagogiska insatser.

En rad rapporter och studier har visat på behovet av ökad kompetens i skolan i fråga om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det råder bred enighet om att förskollärare och lärare bör få mer kompetens om detta. Kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter behöver därför tillföras förskolan och skolan genom för-ändrade krav i utbildningarna till förskollärare och lärare.

Förskollärare och lärare behöver dels ha en förståelse om vad olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och liknande svårigheter innebär och kunna identifiera vilka typer av specialpedagogiska behov som barn och elever med sådana svårigheter kan ha i förskolan respektive skolan. Exempelvis uppmärksammas pojkar med misstänkt adhd oftare än flickor med samma problematik.

Därtill behöver förskollärare och lärare kunna hantera dessa behov, i samverkan med bland annat speciallärare och specialpedagoger, för att på så sätt bättre anpassa lärmiljön och undervisningen för dessa barn och elever.

Läs mer

Regeringens promemoria Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Attentions rapport ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till skolorna.”

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *