Olaglig och onödig fattigdom

DEBATT. Fattigdomen för LSS-gruppen har accelererat under senare år. Förklaringen är dels dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning med hög skatt, dels orimligt höga hyror i gruppbostad kombinerat med ett icke anpassat bostadstillägg. Detta beror helt och hållet på beslut tagna av våra ansvariga politiker!

Olagligt för att LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, utlovar ett liv som alla andra med goda levnadsvillkor.

Olagligt för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sin artikel 28 erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat, kläder och en lämplig bostad, samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor.

Jag brukar säga att det är okunskap som orsakar försämringar i LSS, men när det gäller LSS-gruppens ekonomi handlar det snarare om medveten bortprioritering från våra regeringar de senaste 10 åren. Ansvariga politiker är, genom ett antal statliga utredningar och rapporter, mycket välinformerade om hur illa det ekonomiska läget är.

Politikerna kan inte heller skylla på att FN-konventionen är otydlig, som man envisas med att göra avseende LSS. I FN-konventionen är det tydligt att personer med funktionsnedsättning har rätt till samma positiva ekonomiska utveckling som medborgare i övrigt.

Tappar köpkraft, år efter år

Personer med aktivitets- eller sjukersättning fortsätter, år efter år, att tappa i köpkraft. Medan löntagares löner ökat med 10 procent från 2013 till 2017, har sjukersättningen bara ökat med 6 procent.

Nettoinkomsten efter skatt för personer med garanterad sjukersättning 2018 var 7500 kronor per månad, medan minimilönen för personer utan yrkeserfarenhet var mer än dubbelt så hög, 16300 kronor per månad. Man behöver inte vara expert för att inse att det varken är rimligt, eller förenligt med vad våra lagar föreskriver.

Allt är tydligen tillåtet i jakten på nya besparingar. Nya merkostnader för den enskilde dyker upp trots principen att ”man ska inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning”

I den LSS-utredning som vi nyss tagit del av diskuteras enbart statens utgifter för LSS, eller egentligen bara utgifterna för assistansersättningen. När jag försökte få med den enskildes ekonomi i utredningen, så avvisade det tydligt av den ursprungliga utredaren.

Även ute i kommunerna pågår en brysk jakt på LSS-kostnader, och tidigare självklara insatser avslås plötsligt. TV-programmet Uppdrag Granskning visade att kvalitén på gruppbostäder kraftigt försämrats. Det gäller säkert många av de andra insatserna också. Mörkertalet är stort.

Allt är tydligen tillåtet i jakten på nya besparingar. Nya merkostnader för den enskilde dyker upp trots principen att ”man ska inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning”. Det är ovärdigt kommuner som har ansvar för alla sina invånares välbefinnande.

Ingen ekonomisk möjlighet att delta i samhället

Det är orimligt att en välfärdsstat som Sverige ska lämna personer med svåra funktionsnedsättningar i dubbelt utanförskap.

Dels ett utanförskap som beror på funktionsnedsättningen, som många gånger gör det svårt att delta i samhällslivet. Dels ett utanförskap som beror på livslång fattigdom, som gör att man inte har ekonomisk möjlighet att delta.

Det är inte rimligt att många i hela sitt vuxna liv ska gå minus ekonomiskt varje månad och hänvisas till livslångt försörjningsstöd.

Sverige har aldrig varit så rikt! Att i den situationen tillåta att en stor grupp medborgare drivs till livslång fattigdom är skamligt. Självklart har vi råd att ge även dessa medborgare ett liv som oss andra med goda levnadsvillkor, det som LSS föreskriver. Självklart ska även LSS-gruppen kunna ta del av allmänna välfärdsförbättringar, som FN-konventionen utlovar.

Allt annat är en onödig fattigdom och en skam för vårt samhälle. Det krävs kraftfulla åtgärder av den nya regeringen!

Harald Strand är ordförande för Riksförbundet FUB, som publicerat rapporten Fångad i fattigdom, senast i januari 2018. Rapporten ses nu över och kommer inom kort i en ny, uppdaterad version.

Läs mer

Fler artiklar på HejaOlika om privatekonomi

Vad tycker du?

Använd gärna kommentarfältet nedan för att dela med dig av dina åsikter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *