Vad kan jag göra om kommunen fördröjer beslut om assistans?

 • Hur länge får kommunen dröja med beslut om personlig assistans?
 • Kan Försäkringskassan kontakta skolan utan vårt samtycke?
 • Vad skiljer ledsagning och avlösarservice?

Emilia Liedbeck, advokat på Altius Advokatbyrå, svarar på dessa och några andra vanliga frågor från funkisföräldrar och enskilda med funktionsnedsättning.

Vi har väntat 8 månader på personlig assistans för vårt barn, hur kan vi påskynda beslutet?

Vår ansökan om personlig assistans har handlagts av kommunen i mer än 8 månader. Vårt barn behöver hjälpen och vi skulle gärna vilja få ett beslut före sommaren. Vad kan vi göra för att ett beslut ska fattas snabbare?

Svar: Tyvärr är det långa handläggningstider hos många kommuner, men en handläggningstid på åtta månader är oskäligt lång tid.

Det är viktigt att ni säkerställer att alla underlag finns för att kommunen ska kunna fatta ett beslut, som läkarintyg och ADL-bedömning.

Förvaltningslagen reglerar hur kommunen ska handlägga en ansökan. Enligt 12 § förvaltningslagen kan den enskilde, om ärendet inte avgjorts inom sex månader, skriftligen begära att kommunen ska fatta ett beslut. Kommunen ska då inom fyra veckor från den dag den skriftliga begäran från er kom in antingen avgöra ärendet eller i ett beslut avslå er begäran om att ett beslut ska fattas.

Om kommunen avslår er begäran om att ett beslut ska fattas måste kommunen motivera varför den inte kan fatta ett beslut. Ni kan då välja att överklaga det beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kommer då pröva om kommunen har en godtagbar orsak till varför beslut inte har fattats.

En begäran om ett beslut med stöd av 12 § förvaltningslagen kan endast göra vid ett tillfälle.

Om ni önskar få ett beslut i ett ärende som redan har handlagts under en mycket lång tid rekommenderar jag att ni skriftligen kontaktar handläggaren. Ni kan då meddela att ni önskar ett beslut inom fyra veckor, alternativt ett beslut med information kring varför beslut inte kan fattas, och att er begäran görs med stöd av 12 § förvaltningslagen.

Får Försäkringskassan prata med skolan utan vårt samtycke?

Vi fick information från vårt barns skola om att Försäkringskassan kontaktat skolan med frågor om vilken hjälp vårt barn behöver. Vi undrar om Försäkringskassan faktiskt får lov att göra det?

Svar: Försäkringskassan kan, utan samtycke från den enskilde eller föräldrar, ta kontakt med skolan eller andra aktörer som sjukvården för att ställa frågor om hjälpbehovet. Försäkringskassan tar inte kontakt med skolan utan att det finns ett pågående ärende, om exempelvis ansökan om assistansersättning eller omvårdnadsbidrag.

Det är bra att känna till är att kommunen inte har möjlighet att ta kontakt med skolan eller andra aktörer utan att det finns ett samtycke. Kommunen kan alltså inte ringa till skolan och prata med skolan om ert barns behov av hjälp utan att ni har samtyckt till det.

Varför kan Försäkringskassan, men inte kommunen, fritt inhämta uppgifter utan samtycke? Försäkringskassan har getts den möjligheten av lagstiftaren. För kommunen råder däremot sekretess mellan olika enheter i kommunen och det är inte fritt fram att kontakta hur som. Kommunen kan exempelvis inte heller vända sig till kassan för att få information om ett beslut om assistansersättning utan samtycke från den enskilde. Däremot kan Försäkringskassan ta kontakt med kommunen för att få information om ett beslut utan samtycke.

Det är intressant att Försäkringskassan har fått så mycket större makt än kommunen. Jag tror att blivit så i svallvågorna av de fuskutredningar som gjorts. En stor del av regeländringarna för att stärka myndighetens makt gäller endast för Försäkringskassan vilket är till nackdel för kommunen.

Vad skiljer LSS-insatserna ledsagning och avlösarservice?

Vi har ett inbokat möte med kommunen gällande LSS-insatser för vårt barn, men vi vill gärna veta innan mötet vad skillnaden är mellan ledsagning och avlösarservice?

Svar: Jag tycker det är bra att ni redan före mötet vet lite om de insatser som kanske är aktuella för ert barn. Kommunen har en skyldighet att informera er om de olika insatserna men det är alltid skönt att vara lite påläst innan för att kunna ställa eventuella frågor.

Ledsagning syftar till att hjälpa ert barn utanför hemmet. En ledsagare brukar komma hem och hämta barnet för att följa med på olika fritidsaktiviteter utanför hemmet. Ledsagarservice utförs tillsammans med barnet utanför hemmet.

Avlösarservice utförs istället i hemmet. Syftet med avlösarservice är att ni i familjen ska kunna få komma hemifrån samtidigt som en avlösare är hemma med ert barn.

Tidigare frågor och svar från Emilia Liedbeck:

Måste vi själva kontakta läkare för att få intyg för vårt barns assistans?

Vi har ansökt om assistansersättning för vårt barn, och fått ett brev från Försäkringskassan om att vi ska inkomma med läkarutlåtande. Kan inte Försäkringskassan kontakta läkaren för att få svar på sina frågor eller begära in läkarutlåtandet? Vore enklare om Försäkringskassan kunde göra det.

Svar: Det är den som ansöker om hjälp som själv måste visa på att den har rätt till hjälpen eller insatsen. Därför måste ni själva kontakta läkaren eller habiliteringen för att få ett läkarutlåtande.

Försäkringskassan har en serviceskyldighet och ett utredningsansvar. Detta innebär att Försäkringskassan bör kontakta läkaren om det finns några frågor kring intyget eller det som står beskrivet i intyget.

Jag rekommenderar att ni tar kontakt med läkaren eller habiliteringen och frågar efter ett läkarutlåtande för att ansöka om assistansersättning.

Jag hinner inte överklaga kommunens avslag – vad ska jag göra?

Jag har ansökt om personlig assistans för vårt barn, men kommunen har avslagit ansökan. Det står att vi har tre veckor på oss att överklaga från vi mottog beslutet. Den tiden har snart passerat. Vi vill överklaga, men kommer inte att hinna göra det i tid. Vad ska vi göra?

Svar: Det ni kan göra är att reservationsvis överklaga beslutet. Detta innebär att ni skriver en överklagan där det framgår att ni överklagar beslutet och önskar anstånd för att inkomma med komplettering av överklagan.

Det ni skriver i överklagan är följande;
– Namn och personnummer på den som fått avslaget (i detta fall ert barns namn och personnummer)
– Ert namn och kontaktuppgifter då ni agerar som vårdnadshavare/ombud
– Vilket beslut ni överklagan, vad beslutet avser och datum för beslutet

Därefter skriver ni;
Vi överklagar beslutet och önskar anstånd för att komplettera överklagan med yrkanden och grunder. Anstånd önskas till DATUM MÅNAD ÅR.

Överklagan skickar ni sedan till kommunen. Det är bra om ni säkerställer att överklagan kommit in till kommunen. Genom att överklaga på detta sätt får ni ytterligare tid på er att skriva er överklagan.

Kan vi inte vänta med att ansöka om omvårdnadsbidraget?

Min son har precis blivit diagnosticerad med ADHD, och det planeras för en autismutredning i vår. Habiliteringen rekommenderar oss att ansöka om omvårdnadsbidrag men borde vi inte vänta tills även autismutredningen är färdig och läkaren har skrivit läkarutlåtandet?

Svar: Jag delar habiliteringens bedömning att ni ska ansöka nu. Ni är inte tvungna att invänta autismutredningen.

För omvårdnadsbidrag har Försäkringskassan extremt långa handläggningstider. Min rekommendation är därför att ni skickar in ansökan om omvårdnadsbidrag så snart ni kan. En ansökan kan ni göra via Försäkringskassans digitala tjänst ”Mina sidor”. Ni kan alltid skicka in läkarutlåtande senare under handläggningen.

Beviljas ni omvårdnadsbidrag så gäller beslutet från den dag som ansökan kom in, och upp till tre månader bakåt i tiden från ansökningsdatum. Skicka därför in ansökan om omvårdnadsbidrag så snart som möjligt.

Kan vi ansöka om omvårdnadsbidrag trots att utredningen inte är klar?

Både skolan, BVC och vi föräldrar bedömer att vår dotter har ett behov av extra stöd. Olika utredningar via habiliteringen har påbörjats. De första signalerna vi har fått från habiliteringen talar för en autismdiagnos. Vi vet inte när utredningen kommer bli färdig men är angelägna om att få hjälp. Kan vi ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan redan nu, innan diagnosen har fastställts?

Svar: Vad bra att ni påbörjat en utredning, och jag hoppas att ni får bra stöd och hjälp. Ni kan redan nu ansöka om omvårdnadsbidrag via Försäkringskassan.

För att ansöka om omvårdnadsbidrag måste inte en diagnos ha fastställt men det behövs finnas ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen. Försäkringskassan har långa handläggningstider så under den tid som ansökan handläggs av Försäkringskassan så kan utredningen hinna bli färdig. När utredningen gällande diagnos är färdig så kan ni komplettera er ansökan om omvårdnadsbidrag med diagnosutredning och läkarutlåtande.

Omvårdnadsbidrag kan betalas retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in till Försäkringskassan.

Måste vi använda kommunens egen blankett för att ansöka om personlig assistans?

Handläggaren sa att vi var tvungna att komma in med en skriftlig ansökan om personlig assistans på en särskild blankett som ska skickas in till kommunen. Stämmer detta?

Svar: Nej, detta är inte korrekt. Ansökan enligt LSS är en formlös ansökan och det finns inga krav på hur en ansökan ska vara utformad eller att en särskild blankett måste användas. En ansökan om LSS-insatser kan därför göras muntligen till handläggaren, via e-post, via ett vanligt brev eller av kommunen framtagen blankett.

Handläggaren har fått information om att ni vill ansöka om personlig assistans vilket är tillräckligt och ska anses som en ansökan. Ansökan kan sedan komma att behöva kompletteras med en behovsbeskrivning, intyg och särskilda yrkanden om tidsåtgång för olika hjälpbehov.

Glöm inte bort att Försäkringskassan har andra regler och kräver att särskild blankett fylls i. Detta kan du göra via Försäkringskassans digitala tjänst.

 

Har du någon fråga du vill ha svar på från HejaOlikas expertpanel? Hör av dig med ett mejl till valter.bengtsson@faktapress.se

En kommentar

 1. Ansökte om omvårdnadsbidrag förra året. Har långtidsvabbat sedan juni 2021.
  Fick veta att jag inte får vabba och få omvårdnadsbidrag samtidigt, utan jag måste jobba för att kunna få omvårdnadsbidrag.
  Jag tänkte jobba i sommar, och då kunna få omvårdnadsbidrag. Men enligt Försäkringskassan, får jag inte göra så, då ett beslut enbart gäller inom 6 månader, och min ansökan är äldre än så då.
  Men jag var välkommen att göra en ny ansökan i sommar. Ärendet har nu avslutats med motiveringen att jag har dragit tillbaka min ansökan.
  Måste inte försäkringskassan göra bedömningen och fatta beslutet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.