Omsorgs-RUT kan ge nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar

DEBATTARTIKEL. Kristdemokraterna har lagt fram ett nytt förslag för nyttjande av RUT-avdraget inom området personlig omsorg, genom möjlighet även för syskon att köpa tjänster för ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättningar.

Detta är ett område som många kommuner dragit ned på, och i skuggan av debatten kring LSS och personlig assistans, krävs nya typer av insatser för målgruppen.

Möjligheten att göra RUT-avdrag baserar sig på att arbetet måste vara utfört i bostaden som köparen eller köparens föräldrar använder och bor i.

Genom att utöka möjligheten för syskon till personer med funktionsnedsättningar att även köpa tjänster, ökar också antalet arbetstillfällen, och inte minst bidrar till ökad frihet för familjemedlemmar att kunna arbeta eller frigöra tid för andra aktiviteter.

Vi vet att det finns vuxna med särskilt intellektuella funktionsnedsättningar som fortfarande bor kvar hemma hos sina föräldrar, som blir äldre och äldre och med mindre ork än förr.

Vi vill därför att även syskon ska kunna vara med och ta ansvar för att behövlig återhämtning eller tid för egna aktiviteter ska kunna ske, genom köp av extern hjälp. Många av oss bor ju inte nära och kan ha den omsorg man önskar i vardagen för sina anhöriga.

Detta ska inte ersätta kommunernas insatser – kommunerna ska fortsätta ta sitt ansvar – utan som ett komplement för dem som önskar extra stöd i familjen.

Kristdemokraterna önskar också återinföra rätten till RUT-avdrag för matlagning i hemmet, som även det kan gynna målgruppen personer med funktionsnedsättningar; att även syskon kan bidra till den tjänsten. Vi måste inse att fler och fler människor senaste åren drabbats av psykisk ohälsa, fler har fått neuropsykiatriska diagnoser, och familjerna behöver stöd på olika sätt att kunna hantera vardagen.

Därför vill vi även återställa RUT-avdragets maxtak till 50 000 kr från de 25 000 kr som regeringen införde som tak för snart två år sedan.

Att kunna köpa städningen till en rimlig avgift och ägna sig åt andra saker med familjen, kan vara en bra investering för att minska stress och risk för ohälsa.

Vår inställning till själva idén med skattereduktion för hushållsnära tjänster är att det är vardagsnära servicetjänster som många i samhället kan ta del av, om kostnaderna vore mindre.

Om det bidrar till att skapa fler arbetstillfällen, öka människors möjligheter att starta egna företag och samtidigt underlätta för familjers vardagspussel, har vi nått målet.

Penilla Gunther (KD)
Riksdagsledamot, Näringspolitisk talesperson