Orättvis habilitering kritiseras av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är kritisk till de stora regionala skillnaderna inom habiliteringen för barn och unga.
Även om behoven kan se olika ut i olika delar av landet tror Socialstyrelsen att skillnaderna också beror på regionala prioriteringar och resurstilldelningar.

Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport 2014 för vården och socialtjänsten.

Socialstyrelsen betonar även att vuxenhabiliteringen är alltför dåligt utbyggd trots att ungas behov av habilitering ofta kvarstår i vuxen ålder.
Det finns anledning att ifrågasätta om behoven av vuxenhabilitering tillgodoses idag, skriver Socialstyrelsen.

 

Diagram

Diagram
Diagrammen ovan visar hur många barn, unga och vuxna som har tillgång till habilitering i respektive län. Socialstyrelsen vill minska skillnaderna.

 

Även när det gäller beslut om insatser till personer med funktionsnedsättningar är skillnaderna stora mellan olika landsändar.
Positivt är att kommunerna har blivit något bättre på att följa upp beslut om daglig verksamhet och bostad med särskild service.

Socialstyrelsen bedömer att LSS-handläggare har bra kompetens och noterar att 95 procent alla handläggningstimmar utfördes av socionomutbildade.

Inom andra delar av vården och omsorg är finns stora kompetensbrister. Den psykiatriska heldygnsvården måste förbättra kompetensen inom flera områden, skriver Socialstyrelsen.
Hälften av personalen som arbetar med placerade barn på hem för vård eller boende, HVB, saknar relevant utbildning med inriktning mot vård och behandling av barn och unga, påpekas vidare.

Socialstyrelsen uppmärksammar också stora brister inom vård och omsorg för ensamkommande barn som på hem för vård eller boende, HVB.
Bland annat varnar man för att barn och unga avviker från sin placeringsort. I den gruppen finns även barn och ungdomar som faller offer för människohandel.