Oroande signaler att stödet till unga med funktionsnedsättning minskar

Unga med funktionsnedsättning har drabbats extra hårt av pandemin, anser Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
– Vi får oroande signaler om att statens och kommunernas stöd och insatser minskar.

MUCF följer noga utvecklingen för unga med funktionsnedsättningar. Ett exempel är den nyligen släppta rapporten ”Ett långvarigt utanförskap” om unga som varken studerar eller arbetar. Den visar att unga funkisar är en av de grupper som löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden.

Under coronakrisen har det blivit ännu svårare att bryta utanförskapet, bland annat på grund av minskade möjligheter till praktik och arbetsplatsträning. Arbetslösheten har ökat.

I denna intervju efterlyser MUCF-chefen Lena Nyberg kraftsamling för unga med funktionsnedsättning.

Tuff arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning

Hur ser läget ut på arbetsmarknaden för den som är ung och har en funktionsnedsättning?
– Unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga. De har generellt sett en svag ställning på arbetsmarknaden, och under en lågkonjunktur och när arbetslösheten ökar, så är de bland de första som drabbas.

– Coronapandemin har lett till högre arbetslöshet bland unga. Det finns en risk att statens och kommunernas stöd och insatser till unga med funktionsnedsättningar minskar. Vi får oroande signaler om att det redan är så.

LÄS MER: Arbetsmarknad och funktionsnedsättning – 2021 års siffror

Pandemin drabbar unga funkisar

– Därför behöver myndigheter kraftsamla och samverka så att alla unga får rätt till ett bra liv.

– Vi vet att unga med funktionsnedsättningar kan hamna i kläm när lokala och nationella myndigheter brister i ansvar. Rätt stöd i tid är viktigt, liksom att gå klart gymnasiet. Den som inte gått ut gymnasiet riskerar att inte lyckas komma in på arbetsmarknaden. Redan innan pandemin visste vi att unga med funktionsnedsättningar är en grupp som är särskilt sårbar, bland annat är de överrepresenterade i gruppen unga som varken studerar eller arbetar.

Lätt att ge upp skolarbetet

Under pandemin har gymnasierna haft distansundervisning. Hur har det påverkat unga med funktionsnedsättning?
– Det finns både negativa och positiva reaktioner. Vi hör om unga som äntligen lyckats börja plugga igen, men som under coronapandemin haft svårt att hitta studiemotivationen när allt ska ske på distans. Det är lätt att ge upp. Många känner sig ensamma och isolerade och upplever att de inte får det lärarstöd som de så väl behöver.

– Enligt Skolverket har gymnasiesärskolan haft störst utmaningar i att undervisa på distans. Elever som har svårt att läsa, använda teknik eller som inte har tillgång till teknik hemma får inte längre den utbildning som de har rätt till.

– Samtidigt hör vi från rektorer att distansundervisningen har varit positiv för elever med diagnos inom autismspektrumet.

Slå vakt om fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning

Hur ser fritiden ut för unga med funktionsnedsättning, och hur har pandemin påverkat?
– De kan ofta ha ett begränsat socialt nätverk jämfört med andra som är i samma ålder. Därför är organiserade fritidsaktiviteter så viktiga!

– Risken är att det som händer i samhället nu äventyrar det ekonomiska stödet till aktiviteter av olika slag. Det här måste uppmärksammas så att alla viktiga fritidsaktiviteter inte bara försvinner. Aktiviteterna är så viktiga för att må bra både psykiskt och fysiskt.

Hoppas på extra stöd till föreningar

Hur ser läget ut för organisationer som arbetar med funktionsrättsfrågor och fritidsaktiviteter under pandemin?
– Organisationerna har haft det extra svårt när de inte kan genomföra aktiviteter som vanligt. Ekonomin är hotad när verksamheter pausas eftersom det ekonomiska stödet ofta står i relation till verksamhetens olika aktiviteter. Och när ingenting pågår så vill förstås färre vara medlemmar och det äventyrar organisationernas överlevnad.

– Många hoppas nu kunna få extra statligt och kommunalt stöd så att de kan fortsätta driva funktionsrättsfrågor och aktiviteter för medlemmarna. Funktionsrättsfrågorna är viktiga och får inte hamna i skymundan.

Nya sätt att mötas under pandemin

Är allt bara mörkt och dystert?
– Nej, inte alls. Vi får inte tappa modet. Pandemin kommer att ta slut.

– Relativt många organisationer har rekordsnabbt ställt om till digitala möten. För unga med funktionsnedsättningar har detta varit till stor hjälp för att kunna hålla kontakten och bryta isoleringen. Det ger dem en annan möjlighet till att träffas, att bli sedda och inte bortglömda.

– Men alla kan inte delta i det digitala och det är förstås svårt. De allra flesta längtar efter att ses i det verkliga livet. Därför är det så roligt att höra om verksamheter som lyckats hålla igång och medverkat till att vissa grupper under året faktiskt har träffats på säkert avstånd utomhus. Det har kanske bara setts och fikat ihop. Sådant som förut kanske bara verkade trist och fantasilöst har ju blivit en riktig lyx under pandemin.

Utvecklar digitala förmågor

– Det kan också komma bra saker ur detta på sikt. Vi vet att många har utvecklat sina digitala förmågor under den här tiden. Mycket mer möten och aktiviteter väntas fortsätta ske digitalt även i framtiden. På det viset kan unga med funktionsnedsättning i högre utsträckning än tidigare delta i aktiviteter på lika villkor som andra unga.

– Men den dagen pandemin är över kommer den sociala gemenskapen som vi får av att träffas fysiskt uppskattas så otroligt mycket mer än tidigare. Det får vi alla glädje av och kan se fram emot.