Oväntat många kommuner satsar på stöd för egenvård

– Det är glädjande att så många kommuner erbjuder egenvård via personlig assistans och att så många ger uttryck för att det är viktigt.
Det säger Karin Flyckt på Socialstyrelsen som idag presenterade den första kartläggningen någonsin av kommunernas stöd till egenvård.

Hotar patientsäkerheten

Samtidigt visar kartläggningen att det finns stora brister och många hot mot patientsäkerheten.

– Min bedömning är att man inte ska utgå från att egenvård alltid är det bästa, ibland kan det vara direkt olämpligt, säger Karin Flyckt.

(Utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” (maj 2021) föreslår nya regler för egenvård och personlig assistans. Läs mer i De 4 viktigaste frågorna om Stärkt rätt till assistans.)

Egenvård via assistans är dock allmänt sett en bra lösning.

– Assistans är en bra insats för att ge stöd vid egenvård, även kommunal assistans, eftersom det innebär att det är få inblandade och att man känner personen väl, säger Karin Flyckt.

Första kartläggningen – brokig bild

Brister i patientsäkerheten är kan vara ett stort problem vid kommunalt stöd vid egenvård. Men bilden är oklar. Socialstyrelsens kartläggning är den första hittills, och den ger bara en översiktlig bild.

– Vi ser en brokig bild av det stöd kommunerna erbjuder. Det finns positiva resultat men också observandum, säger Karin Flyckt.

Foto.
– Vi ser en brokig bild av det stöd vid egenvård som kommunerna erbjuder, säger Karin Flyckt.

De allra flesta kommunerna – 95 procent – har någon form av stöd vid egenvård.

Vanligast är stödet när egenvården handlar om läkemedel. Men även mer avancerad egenvård är vanlig. 86 procent av kommunerna erbjuder stöd vid exempelvis stomivård, sondmatning och respirator i hemmet.

Egenvård även inom LSS-boende

Stödet ges oftast inom insatsen personlig assistans (98 procent av kommunerna), men det ges även via andra LSS-insatser som bostad med särskild service för vuxna (93 procent).

– Det är ovanligare med stödet när det gäller barn och ungdomar. Även om föräldrar och närstående har ett vidsträckt ansvar för egenvård av barn finns utmaningar. Föräldrar får instruktioner men i nästa steg, till exempel korttidshem, är det inte lika enkelt. Så fort det kommer ny personal måste bedömning göras att det fortfarande är patientsäkert, säger Karin Flyckt.

Kommuner följer inte föreskrifter

Patientsäkerhet är ett krav för egenvård – men samtidigt visar den nya kartläggningen att kommunerna inte fullt ut följer Socialstyrelsens föreskrifter.

Bara 80 procent av kommunerna har rutiner för samverkan kommuner-landsting, vilket är ett krav enligt föreskrifterna. Var tionde kommun känner inte ens till om man har samverkansrutiner.

– Många kommuner har egna rutiner för egenvård, 68 procent har det och fler håller på att ta fram. Det är förstås bra om det är till hjälp för personalen, samtidigt är det viktigt att Socialstyrelsens föreskrifter inte åsidosätts, säger Karin Flyckt.

Foto.
Karin Flyckt presenterar kartläggningen i samband med att den överlämnades till Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare på socialdepartementet. Foto: Linnea Bengtsson. 

Egenvård – vad är det?

Begreppet ”egenvård” innebär att hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs av personen själv eller med stöd av annan. Det sker alltså utanför sjukvårdens regi, dock med krav på patientsäkerhet.

Läs mer

Socialstyrelsens rapport
Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård – En kartläggning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *