Övergreppen ökar – IVO hotar med polisanmälan

År 2020 ökade anmälningarna om övergrepp i bostäder för personer med funktionsnedsättningar. Det framgår av den årliga rapporten ”Vad har IVO sett 2020?”
Trots att det ofta handlar om brottsliga handlingar har förövarna hittills gått fria. Nu varnar dock IVO för att de olagliga tvångsåtgärderna kan komma att polisanmälas.

Hur allvarligt är det att tvång förekommer?

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, slår fast att vård och omsorg bygger på frivillighet. ”Tvångsvård och begränsningsåtgärder är bara tillåtet när det regleras i lag. Trots det sker tvångs- och begränsningsåtgärder inom frivillig omsorg som ges med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen”, heter det i rapporten.

IVO skriver att varje tvång eller otillåten begränsning ska ses som en mycket allvarlig handling. De utsatta personernas grundläggande fri- och rättigheter och deras värdighet kränks.

”Handlingarna kan vara brottsliga och den som utför dem kan dömas till straff”, påpekar IVO.

Läs mer om IVO:s tillsyn och kontroll av LSS-verksamheter i LSS-skolan 2021, lektion 11 om tillstånd, kontroll och överklagande. 

Vilka är IVO:s slutsatser?

Så här sammanfattar IVO sin bedömning när det gäller tvång och begränsningar:

IVO har under flera år uppmärksammat att bland andra människor med funktionsnedsättningar, äldre och placerade barn och unga utsätts för otillåtna tvång- och begränsningsåtgärder, trots att lagstiftningen inte tillåter sådana åtgärder.

IVO konstaterar att vård- och omsorgsgivare måste se till att det är lätt att göra rätt för både ledning och personal. Det vill säga att endast använda sådana åtgärder som är tillåtna. Vård- och omsorgsgivare behöver därför undanröja möjligheterna att använda otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Det kan bland annat handla om att höja kompetensen hos både ledning och personal och att se över arbetssätt och rutiner och den fysiska utformningen av lokalerna.

Vård- och omsorgsgivarna anger ofta att orsakerna till otillåtna tvång- och begränsningsåtgärder är bristande kompetens hos både ledning och personal om vad som är tillåtet och otillåtet samt bristande ledning och styrning av verksamheterna.

IVO skärper tillsynen och uppföljningen av tvångs- och begränsningsåtgärder.

Vad gör IVO för att vända utvecklingen?

Inspektionen försöker stärka tillsyn och uppföljning av tvångs- och begränsningsåtgärder.

Under 2021 startas en ny datadriven tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna för att öka kunskaperna och bidra till att tvång upphör.

”IVO ska alltid agera på uppgifter om otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Vi har därför under 2020 infört en ny rutin för att stärka tillsynen och uppföljningen av uppgifter om otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder, samt att i varje fall bedöma om vi ska polisanmäla händelserna”, heter det i rapporten.

LÄS MER: Vad är LSS-boende?

Vad handlar övergreppen om?

Så här beskriver IVO en del av de olagliga handlingarna:

”Missförhållandena som anges i lex Sarah-anmälningarna handlar om att personer blir inlåsta, fasthållna eller att nedläggning har förekommit. Det händer även att de boende utsätts för andra typer av kränkningar, som verbala hot och grovt språk från personalen, som innebär att det inte är en god vård och omsorg. Sådana fall skulle kunna utgöra exempelvis olaga hot eller ofredande enligt brottsbalken.”

”I cirka 49 procent av lex Sarah-anmälningarna gäller missförhållandet kategorin ’annat’. I denna kategori förekommer till exempel fastspänning, fasttejpning, fastbindning, fysiskt tvång från personal, tvångsmedicinering och matbegränsningar.”

Hur förklarar de ansvariga verksamheterna att övergrepp förekommer?

Det är bristande kompetens som oftast pekas ut som förklaring. ”I 74 procent av de granskade lex Sarah-ärenden anges bristande kompetens hos personal som en orsak till att missförhållandet kunde uppstå. Cirka 45 procent av de granskade amälningarna till IVO innehåller också uppgifter om brister i kompetens hos personalen,” skriver IVO.

Kommentar

En viktig fråga är hur situationen kan fortsätta vara så allvarlig inom LSS-bostäderna. Frågan är inte ny. Upprepade gånger har det kommit rapporter och avslöjanden om allvarliga övergrepp. Organisationer som Riksförbundet FUB har kämpat för att kompetensen hos chefer och personal ska förbättras, och för att lagar och regler ska följas upp mer kraftfullt. Se bland annat nedanstående artiklar. Trots detta rapporterar alltså IVO en allvarlig försämring under 2020.

Fler artiklar som tar upp övergrepp och kränkningar inom LSS-bostäder