Pandemin gav rätt till extra övertid för personlig assistent

En assistansberättigad kvinna har fått rätt mot Uppsala kommun. Kammarrätten i Stockholm anser att covid 19-pandemin inneburit särskilda skäl för extra övertid för personlig assistans.

Avslog ersättning på grund av övertid

Omsorgsnämnden i Uppsala hade avslagit en begäran om ersättning för personlig assistans eftersom man ansåg att en assistent hade arbetat för mycket. Arbetstiden översteg den tid som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och lagen om arbetstid i husligt arbete, hushållslagen.

Kommunen vann striden i förvaltningsrätten, men nu har kammarrätten (i mål nr 9334-21) gett kvinnan rätt.

Kvinnan har beskrivit att det inte funnits andra assistenter att tillgå, bland annat på grund av att covid-19-pandemin innebar en omfattande sjukfrånvaro.

Kammarrätten: Särskilda skäl på grund av pandemin

Kammarrätten skriver att ”av 3 § hushållslagen följer att övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, dock högst 300 timmar under ett kalenderår, när särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl innebär ett krav på att det finns en speciell anledning till att övertid behövs just då (prop. 1970:150 s. 48).”

Vidare skriver kammarrätten ”att det under de aktuella perioderna har funnits en speciell anledning till att övertid behövts just då, särskilt med beaktande av de konsekvenser som kunnat uppstå om assistenten inte arbetat övertid.”