Pappan kan inte få återkrav för dotterns assistans

Försäkringskassan återkrävde 217 000 kronor av pappan för felaktig assistansersättning till dottern.
Nu slår Kammarrätten i Göteborg fast att pappan inte kan vara återbetalningsskyldig.

Har skrivit under som god man

Pappan är god man för sin dotter, och har skrivit under och lämnat in räkningar som, enligt Försäkringskassan, har orsakat felaktiga utbetalningar.

Pappan har för dotterns räkning tagit emot assistansersättningen till ett konto, varifrån pengarna direkt gått vidare till ett assistansbolag. Enligt pappan har alla pengarna har använts till köp av personlig assistans, och han ifrågasätter att Försäkringskassan har rätt att återkräva något.

Pappans tidigare överklagande till förvaltningsrätten i Karlstad avslogs.

Kammarrätten upphäver Försäkringskassans beslut

Kammarrätten anser dock att assistansersättningen betalats ut till dottern, och att pengar därför inte kan återkrävas av pappan. Det spelar ingen roll att pappan som god man haft rätt att förfoga över ersättningen.

Kammarrättens beslut (mål nr 3750-22 den 21 mars 2023) innebär därför att både förvaltningsrättens och Försäkringskassans beslut upphävs.

Anna Barsk Holmbom kommenterar

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning, kommenterar domen så här:

I den här domen ville Försäkringskassan att en god man till en vuxen person skulle betala tillbaka ersättning. Det handlade inte om återkrav som beror på väsentligt ändrade förhållanden utan Försäkringskassan menar att assistansersättningen har använts till annat än personlig assistans.

Vad säger gode mannen?

Den gode mannen menar att assistansersättningen i sin helhet har förts över till assistansanordnaren. Sedan har gode mannen för sin huvudmans räkning skickat in olika typer av räkningar, enligt det regelverk anordnaren har bestämt. Anordnaren har sedan betalat ut kostnadsersättningar. Gode mannen menar att det inte är Försäkringskassan utan Skatteverket som avgör om det har betalats ut felaktiga ersättningar.

Vad säger Förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten höll inte med den gode mannen, utan tycker att det Försäkringskassan har styrkt att assistansersättningen inte har använts till kostnader för assistans fullt ut. (Försäkringskassan hävdar bland annat att ersättning har lämnats ut för privata kostnader för den assistansberättigade/familjen.) Förvaltningsrätten ansåg därför att förutsättningarna för återkrav var uppfyllda.

Förvaltningsrätten tog fasta på att det i 108 kap. 2 § SFB (Socialförsäkringsbalken) står att Försäkringskassan ska besluta om återbetalning om den försäkrade eller någon annan som har fått ersättningen har orsakat att denna har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller om ersättningen i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått ersättningen skäligen borde ha insett detta.

Förvaltningsrätten menar att gode mannen inte bara varit god man, utan också anordnare av assistansen och mottagare av ersättningen. Eftersom assistansersättningen har betalats ut till gode mannen får Försäkringskassan rikta kravet mot denne, ansåg Förvaltningsrättten.

Vad säger Kammarrätten?

Sedan gick ärendet till Kammarrätten, som inte höll med Förvaltningsrätten. Kammarrätten säger att det var den assistansberättigade själv som fick ersättningen utbetald till sig. Även om den gode mannen hade möjlighet att förfoga över assistansersättningen på den assistansberättigades vägnar så innebär det inte att gode mannen fått ersättningen på det sätt som menas i lagen. Därför, menade Kammarrätten, finns ingen grund för att besluta om återkrav.