Preskription: Därför går många barn miste om stora framtida ersättningar

Ditt barns rätt till framtida ersättningar för skador kan gå förlorad om du som förälder anmäler för sent till försäkringsbolagen, skriver Marie Nilsson, personskaderådgivare på AJ Personskador.

Om något händer är det viktigt att förstå vad reglerna om preskription innebär. Föräldrarna måste inte bara se till att barnet får vård och behandling, de måste även bevaka att skador inte anmäls för sent.

Vad innebär ordet preskription?

Ordet preskription är knepigt att uttala, det är ett juridiskt begrepp som betyder att rättsliga följder upphör viss tid efter det att händelsen inträffat eller beslutet har fattats. Detta innebär att om du inte anmält skadan eller klagat inom en viss tid förlorar du din rätt att göra det, och går därmed miste om till exempel försäkringsersättningar.

Vilka regler för preskription gäller för försäkringar?

Nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL) för preskription trädde ikraft den 1 januari 2015, och det är därför viktigt att se vad som står i det försäkringsavtal som just du har ifall det blir aktuellt att anmäla en skada.

Innan januari 2015 är regeln att en skada eller sjukdom ska anmälas till försäkringen inom tre år från det att du fick kännedom om skadan eller sjukdomen. Villkoren för en ersättningsbar skada ska då vara uppfylld, om detta inte uppfylls förrän efter treårsgränsen är det viktigt att motivera varför. Det finns en yttersta tidsgräns på tio år och den räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.

För skador som är orsakade från och med januari 2015 gäller att du måste anmäla en skada inom tio år från den tidpunkt då skadan uppstod.

Vilket ansvar har föräldrarna för barnets försäkringar?

Försäkringar är svårt, uppfattas som dyrt och är kanske lite tråkigt att läsa om. Men när något händer i familjen är det väldigt viktigt att känna till vad som gäller och vilka möjligheter som finns till ersättningar. Kanske är det ett barn som skadas eller får en sjukdom. Barnet kan inte föra sin egen talan utan det vilar ett stort ansvar på föräldrarna att göra det. Föräldrar måste inte bara se till att barnet får den vård och behandling som behövs utan också bevaka och skyndsamt anmäla till aktuell försäkring annars riskerar skadan att preskriberas och när preskriptionstiden gått ut är det därmed försent att ställa ersättningsanspråk till försäkringsbolaget.

Barn har svårare än vuxna att beskriva vad som är fel och det kan därför ibland som vuxen vara svårt att uppfatta att det faktiskt blivit bestående besvär hos barnet. Det är därför viktigt att alltid anmäla en skadehändelse till försäkringsbolaget och be om att få återkomma med besvärsbeskrivning om den från början inte är klar.

När har barn rätt till framtida försäkringsersättning?

Från vissa försäkringar, som exempelvis trafikförsäkringen och patientförsäkringen, finns möjlighet att få ersättning för inkomstförlust.

Det ligger långt fram i tiden om det nu gäller ett barn som är nyfött eller bara ett par år gammalt, men det är mycket viktigt att tänka på. Vid allvarliga skador, där det finns risk att barnet som vuxen inte kommer att klara av ett heltidsarbete, innebär det att försäkringen skulle kunna betala en livränta för att kompensera för den framtida inkomstförlusten och även pensionsförlust.

Varför är det medicinska underlaget så viktigt?

När något händer ditt barn ska du inte vänta med att uppsöka sjukvården, utan gör detta direkt, så att skadehändelsen finns dokumenterad i en journal. Kontrollera sedan vad som står i journalen och att läkaren uppfattat er och ert barn korrekt. Om det finns felaktiga uppgifter i journalen, kontakta läkaren och be om ändring. Vid en framtida bedömning av rätt till eventuell försäkringsersättning är det helt avgörande vad som står i det medicinska underlaget.

Om det går för många timmar eller dagar efter skadehändelsen innan man uppsöker vården ökar risken att försäkringsbolaget inte anser att besvären har uppstått i, eller har ett direkt samband med, den händelse som föräldrarna beskriver.

Vad gäller om unga vuxna vill ha ersättning för gamla skador?

Vi på Aj Personskador har ibland blivit uppringda av unga vuxna som ställt frågor om skadebesvär eller fula ärr efter en skada. När vi frågar när och var detta hände kan det ibland vara så att händelsen ägde rum på förskolan för mer än tio år sedan. Om skadan aldrig anmäldes då innebär det att ärendet är preskriberat, och att man inte kan få försäkringsersättning.

Hur anmäler man patientskador i vården som gäller barn?

Om du som förälder misstänker att ditt barn kan ha skadats inom vården måste du anmäla saken till Patientförsäkringen LÖF. Det gäller även om ni som föräldrar misstänker att något gick fel vid förlossningen och att det medförde en skada på ert barn. Även här gäller att så skyndsamt som möjligt anmäla skadan, så att ditt barns rätt till framtida ersättning inte går förlorad på grund av att du som förälder anmälde för sent.

Är det rättvist att barnskador preskriberas innan barnet blivit myndigt?

När det gäller barnskador är det oerhört orättvist att skadan preskriberas innan barnet hunnit bli myndig. Ett litet barn kan inte föra sin egen talan och om föräldrarna inte tillvaratagit sitt barns intresse och anmält till försäkringsbolaget i tid medför det att barnet går miste om ersättningar, ibland stora belopp. Vi på Aj Personskador vill därför se en ändring så att preskriptionstiden inte börjar förrän barnet fyllt 18 år, för att ge barnen en rimlig chans till att få rätt ersättning.

Vilka är Aj Personskadors tips till enskilda för att inte förlora rätten till ersättning?

1. Uppsök sjukvården direkt efter en skadehändelse. Tänk inte att du ska avvakta och se, utan handla direkt!

2. Tänk på att vad som journalförs är helt avgörande för fortsättningen i ett skadeärende hos försäkringsbolaget. Var tydlig i kontakten med läkaren, kontrollera vad som noterats i journalen och, om något blivit fel, begär ändring.

3. Ta reda på vilken eller vilka försäkringar du ska anmäla skadan till. Om det är en patientskada ska du anmäla till LÖF, om det är en olycksfallsskada kan det bli aktuellt att anmäla till flera försäkringsbolag. Kontrollera vilka privata försäkringar som finns och om kommunens olycksfallsförsäkring för barn kan vara aktuell att anmäla till, många kommuner har sina barn försäkrade på heltid det vill säga dygnet runt, även på loven.

4. Känner du att du behöver hjälp med ditt eller barnets skadeärende – kontakta juridiskt kunnig person. Bevaka att skadeärendet inte stängs, preskriberas. Om du tillhör ett förbund kan det kanske finnas jurist som du som medlem kan få hjälp av.

 

Om skribenten

Marie Nilsson, personskaderådgivare på Aj Personskador har de senaste 12 åren arbetat med försäkringsfrågor på ombudssidan i personskadeärenden. Hon möter personer som drabbats av svårigheter efter olika händelser som bland annat medfört funktionsnedsättningar, sjukskrivningar och en försämrad ekonomi.

Fler artiklar om detta ämne