Projekt som ger makt till brukarna kan bli permanent i Uppsala

”Ge makten vidare” är ett projekt som drivits av FUB i Uppsala sedan 2017. Nu är målet att det ska bli en permanent del av kommunens funktionshinderverksamhet, i form en av sambandscentral för alla frågor som är viktiga för personer med LSS-insatser.

– Vi har mött en positiv inställning från Uppsala kommun, både från tjänstemän och politiker, säger Pia Ek, ordförande för FUB i Uppsala.

[elementor-template id=”22699″]

FUB-föreningen har nominerat omsorgsförvaltningen och omsorgsnämnden till tävlingen Bästa LSS-kommun just för att de har visat lyhördhet för FUB:s initiativ till att öka kvalitet, inflytande och delaktighet.

När Ge makten vidare drogs igång var det som ett arvsfondsprojekt där ansökan hade undertecknats av Eva Christernin (S) ,som då var omsorgsnämndens ordförande. Idag är Angelique Prinz Blix (L) ordförande, men Pia Ek känner fortsatt starkt stöd för projektet.

Förhoppningen är att projektet ska resultera i ett nytt system, som blir en del av kommunens LSS-enhet och fungerar som en sambandscentral för att förhindra att LSS-gruppens frågor ramlar mellan stolarna.

Pia Ek ser framför sig att det bildas ett team som regelbundet möts för att hantera aktuella frågor. Och runt omkring ett stort nätverk, med alla olika kommunala förvaltningar, studieförbund, funktionsrättsorganisationer med mera.

– För att sambandscentralen ska bli känd måste informationsspridningen rörande den och vår målgrupp förbättras. Därför måste även kommunikatörerna runt om i Uppsala kommun kopplas in, säger Pia Ek.

 

Pia Ek. Foto: Linnea Bengtsson
Pia Ek. Foto: Linnea Bengtsson

 

Vad kan det då betyda i praktiken för uppsalabor som har LSS-insatser?
– Det kommer att förbättra rättssäkerheten, så att de personer som inte kan tala för sig, eller inte har starka företrädare, kan få lika bra stöd som övriga. Idag vill många inte lämna in klagomål för att de är rädda för att straffas, och det problemet tror jag blir mindre om man har en sambandscentral.

Under projekttiden har det dragits igång otaliga studiecirklar om LSS, att ha god man, att leva med flera diagnoser och så vidare. Det har resulterat i att många fler har fått kunskap och mod att tala om vad de vill och vad de saknar.

– Det behövs en alltid pågående utbildning, och den nya sambandscentralen kan fånga upp alla de tankar och önskemål som kommer upp.

– Vi har redan sett att många fler har hört av sig under projekttiden. Nu behöver vi styra upp hur det ska gå till att fånga upp synpunkterna, samla in kunskap och föra frågorna vidare. Vi tror att det behövs en grupp som samlas och kan bedöma vad som ska göras.

Vad krävs nu för att detta ska bli en permanent verksamhet?
– Förutom tjänstepersoner som är kunniga och intresserade så måste politikerna ställa upp på att göra det här. Inte bara omsorgsnämnden. Uppsala har 14 olika nämnder och vi jobbar på att öka deras kunskap om vår målgrupp.

Pia Ek tror inte att politikerna behöver oroa sig för kostnaderna, eftersom en klok och före-byggande hantering av LSS-frågor knappast blir dyrare.

– Vi ser att det är ett nollsummespel eller till och med något som kan förbättra ekonomin. Man slipper tjafs som tar tid och att problem förebyggs. Med tätare brukarrevisioner förebygger man många tänkbara problem. Vi har gjort testrevisioner där vi sett att klagomålshanteringen inte har fungerat så bra. Genom att förbättra det slipper man missförstånd och att reda ut bemötandefrågor.

Omsorgsnämnden brottas dock med stora ekonomiska problem, och Pia Ek tror inte att LSS-verksamheterna i Uppsala kommer att klara sig från nedskärningar.

– Vi från FUB jobbar för att kommunen ska tänka om kring prioriteringarna men LSS slipper ändå inte försämringar. Däremot storsatsar kommunen på nya LSS-bostäder. Fler än 50 personer står i kö, men det tror kommunen man kan bygga bort på tre år.

När det gäller personlig assistans upplever Pia Ek att kommunen långtifrån alltid täcker upp när Försäkringskassan gör neddragningar.

 

Ge makten vidare. Foto: Linnea Bengtsson
Ge makten vidare. Foto: Linnea Bengtsson

 

– Min känsla är att kommunens bedömningar av assistans går åt samma håll som Försäkringskassans, och det av ekonomiska skäl, vilket naturligtvis inte är bra.

Även om det finns många skäl att se dystert på framtiden för LSS tror Pia Ek att projektet Ge makten vidare kan förbättra LSS på många olika sätt.

– Ge makten vidare innebär att kommunen får kunskap och synpunkter från många fler som berörs av LSS, och framförallt från de som inte har så stora möjligheter att tala för sig. Projektet leder också till bättre samverkan mellan kommunen och funktionsrättsföreningarna. Det är något som kommunen är lite dålig på idag, att samverka och prata med oss innan de gör något, säger Pia Ek.

 

Mera fakta

I nomineringen skriver FUB Uppsala att man ”under åren har sett flera initiativ från politik och tjänstepersoner som visar att det finns en vilja att utveckla kvalitén i LSS verksamheter genom ökat inflytande för dem som berörs.”

Det började med inrättandet av ett LSS-råd, och därefter har andra mötesformer utvecklats för att möta det stora behovet av samverkan när det gäller till exempel boendefrågor och myndighetsutövning, Arena för boende respektive Arena för samråd kring biståndsbedömningar.

FUB berömmer också att kommunen utbildar vägledare och genomför delaktighetsslingor enligt Delaktighetsmodellen. Många slingor har genomförts inom daglig verksamhet och på boenden. I samverkan med Ge makten vidare har brukarvägledare utbildats och en samtalsslingevariant med Överförmyndarnämnden, Försäkringskassan, färdtjänstpersonal och LSS-handläggare genomförts.

Kommunen arbetar även tillsammans med projektet Ge makten vidare med att införa brukarrevision inom LSS-verksamheter enligt Göteborgsmodellen. Även en metod för inflytande för personer med flerfunktionsnedsättningar och ett verktyg för ökad kunskap och användning av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, genomförs.

För att öka inflytande och egenmakt startade Uppsala kommun 2016 ett brukarråd inom daglig verksamhet och boende. Arbetet utgår från brukarnas önskemål, som kommunens personal sedan verkställer. Rådet föreslog att man ska avtackas när man går i pension, som alla andra. En sådan jubileumsfest genomfördes för första gången 2019.

Kommunens dagliga verksamhet har systematiskt arbetat för att öka delaktighet och egen-makt för varje enskild person. För att få ett brett utbud av möjliga arbetsplatser är kommunen noga med att skapa goda relationer med den externa arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att företagare i kommunen erbjuder brukare placeringar på arbetsplatser som mö-ter upp såväl önskemål som behov. Idag står företag i Uppsala kommun i kö för att ta emot brukare i sina verksamheter.

Det ger stora möjligheter att fortsätta arbetet med att starta nya intressanta arbetsplatser och ge den enskilde möjlighet att gå från insats enligt LSS till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Idag har 100 personer i Uppsala kommun med insatsen daglig verksam-het en extern arbetsplats. (Källa: FUB)

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *