Protest mot nya fall av fastspänning i skolan

Autism- & Aspergerförbundet protesterar mot Skolinspektionens syn på fastspänning.
I en skrivelse till inspektionen säger förbundet att det är oacceptabelt och olagligt att spänna fast en elev vid sin stol i skolan.

Bakgrunden är att Skolinspektionen i september 2014 avgjorde ett ärende om fastspänning av en elev i en särskola. Skolinspektionen ansåg att eleven INTE utsatts för kränkande behandling.

Autism- & Aspergerförbundet anser att skolpersonal som ska ge stöd och undervisning till elever med autism måste ha kunskap och kompetens att kunna motivera och tolka de elever som har svårt med uppmärksamhet, koncentration och stillasittande. För att kunna göra nödvändiga anpassningar krävs att skolpersonalen har en autismspecifik kompetens, skriver förbundet i en skrivelse till Skolinspektionen.

Förbundet uppger att  man känner till flera fall av fastspänning av elever med autism och utvecklingsstörning, som inte själva kan förmedla vad de tycker och känner.

”En elev med autism har ofta svårt att förstå sammanhang och har ibland svårigheter att kommunicera och förstå andra människor. Eleven kan även ha perceptionsstörningar vad gäller exempelvis känsel. Fastspänning upplevs av dessa elever som obegripglit och ger ofta stor ångest och stress”, heter det i förbundets skrivelse till Skolinspektionen.