Riksrevisionen: Anhöriga får inte tillräckligt stöd

Regeringen har inte gjort tillräckligt för att stödja anhöriga som vårdar närstående. Det slår Riksrevisionen fast i en rapport där man också lägger fram flera förslag på åtgärder.

Rapporten bekräftar kritik som tidigare framförts av olika anhörig- och funktionshinderorganisationer.

– Det är vanligt att anhöriga får ta ett större ansvar för sina närståendes omsorg och vård än vad de orkar med, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. Riksrevisionens rapport bekräftar den verklighet som många av Neuroförbundets medlemmar och deras anhöriga lever i.

Även Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, delar Riksrevisionens uppfattning om att dagens anhörigstöd är bristfälligt och inte tillgodoser behoven.
– Det är samma signaler som vi får från personal i vård och omsorg, forskarvärld och anhörigorganisationer, konstaterar Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka.

Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att många anhöriga har ett alltför tungt arbete med att ta hand om närstående och att de inte får det stöd som behövs.

– Regeringen bör göra mer för att ge kommunerna och landstingen goda förutsättningar att ge stöd till anhöriga som vårdar närstående. Det kan handla om att ge tydligare uppdrag, att öka kunskapen om de anhöriga och deras behov och att det finns utbildningar för personalen, säger riksrevisor Jan Landahl.

De förändringar som regeringen hittills har gjort, till exempel ekonomiska bidrag till anhörigstöd och ändringar i socialtjänstlagen, räcker inte.
– Stödet behöver utvecklas ytterligare, skriver Riksrevisionen.

Revisionen betonar att anhörigstödet behöver bli mer individanpassat och flexibelt.

– Kommunernas stöd är mest utbyggt inom äldreomsorgen där en äldre pensionerad make eller maka ger omsorg till sin partner. Men anhöriga som ger stöd kan vara även till exempel förvärvsarbetande och anhöriga till personer med psykisk ohälsa, cancer eller funktionsnedsättningar. Även dessa grupper behöver ett stöd som passar deras behov, skriver Riksrevisionen.

Socialtjänstlagen kan behöva förtydligas, anser Riksrevisionen.
Det måste också bli lättare för anhöriga att kunna fortsätta arbeta även om samtidigt behöver hjälpa närstående.
– Regeringen bör också överväga att anpassa socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadslagstiftningen för att göra det lättare för anhöriga att förena omsorg av anhöriga med arbete, skriver Riksrevisionen.  

Riksrevisionen lyfter även fram behovet av koordinering av vård- och omsorgskontakter, vilket tar mycket tid och kraft från de anhöriga.

– Det bästa stödet för anhöriga är att den närstående erbjuds god vård och omsorg. En förutsättning för detta är en fungerande samverkan mellan de olika huvudmännen, vilket tyvärr oftast inte är fallet idag, säger Lennart Magnusson, Nka, i en kommentar.