Så används personlig assistans över dygnet och veckan

Försäkringskassan har för första gången kartlagt hur personlig assistans används över dygnet och veckan.
Analysen visar att mest assistanstimmar används på kvällar och helger.

LÄS ÄVEN: Ansöka om personlig assistans 2023

14 000 personers användning har analyserats

Det är månaden november 2019 som Försäkringskassan nu har analyserat i ”Användning av assistansersättningen – Hur assistansanvändarna förlägger sin assistansersättning” (Socialförsäkringsrapport 2022:3), publicerad här under oktober 2022.

  • Drygt 14 100 personer hade denna månad ersättning av Försäkringskassan för utförd personlig assistans.
  • Personerna hade i genomsnitt 134 timmar per vecka.
  • Knappt 2 700 personer var under 20 år
  • Cirka 2 500 personer var över 64 år.
  • I genomsnitt var barn 0–19 år beviljade 107 timmar per vecka.
  • Vuxna 20–64 år var beviljade 147 timmar.
  • Personer över 64 år hade 119 timmar i genomsnitt per vecka.

Vilka dagar och tider används mest assistans?

De assistanstimmar som Försäkringskassan beviljat kan användaren själv bestämma över när de ska användas.
Analysen visar att mest tid med assistansersättning används på helger och vardagskvällar.

På vardagarna används mest assistans på eftermiddagen, mellan 15.00 och 20.00. Tydligast är detta för barn och unga vuxna upp till 19 år och de som har aktivitetsersättning för förlängd skolgång (där var skillnaden tre timmar per dygn) samt de som tillhör personkrets 1. För vuxna 20–64 år i personkrets 1 var skillnaden mindre, drygt en timme per dygn.

Sannolikt beror skillnaden på att dessa grupper ofta visats på skola och daglig verksamhet, då assistansersättning inte beviljas.

Vad skiljer mäns och kvinnors användning av assistans?

Det finns inga större skillnader mellan hur kvinnor och män fördelar assistanstimmarna över dygnet.

Män har dock mer assistans, skillnaden är cirka 49 minuter per dygn, eftersom män historiskt sett beviljats fler timmar. Denna trend bröts 2021. För första gången beviljades kvinnor då fler timmar än män. Varför dessa skillnader finns vet inte Försäkringskassan.

Hur vanligt är dubbelassistans?

Dubbelassistans innebär att användaren har två assistenter samtidigt. Kartläggningen visade att drygt 60 procent av alla assistansanvändare hade dubbelassistans.

Dubbelassistansen utgjorde i genomsnitt drygt 14 timmar och 30 minuter per vecka, och användes mest mitt på dagen. Dubbelassistansen utgjorde i snitt 11 procent av tiden.

Har vuxna eller barn mest assistans?

Barn har i genomsnitt mycket mindre assistans än vuxna – 108 timmar per vecka jämfört med 152 timmar.
Detta beror delvis på att barn inte har assistans i skolan. Barn har dock mindre assistans även på helgdagar, skillnaden är då fem timmar.

Försäkringskassans analys förklarar detta med att man gör avdrag för föräldraansvaret. ”Sannolikt bedöms föräldrar också ha ett större ansvar för att tillgodose behovet av tillsyn för yngre än för äldre barn. Det framgår i Försäkringskassans interna styrdokument att föräldern normalt ska svara för små barns behov under ett visst antal timmar och att assistansersättning då inte kan beviljas för den tiden”, heter det i analysen.

LÄS ÄVEN: Föräldraavdraget ger kraftig ökning av personlig assistans för barn 2023

Hur vanligt är assistans dygnet runt?

Fler än hälften av vuxna har assistansersättning dygnet runt.

Hur påverkar LSS personkretstillhörighet?

Den som vill komma ifråga för personlig assistans måste tillhöra någon av personkretsarna inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Personkrets 1 omfattar personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Dessa personer har ofta daglig verksamhet, och under den tiden beviljas normalt sett inte assistansersättning. Det märks tydligt att dessa personer har färre assistanstimmar under vardagar mellan 8.00 till 16.00.

Personkrets 2 omfattar personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Denna grupp användar mest assistans och har dubbelt så mycket dubbelassistans som andra vuxna.

Personkrets 3 omfattar personer som har varaktiga funktionsnedsättningar som innebär ett omfattande behov av stöd. De har inte rätt till daglig verksamhet. Denna grupp använder lika mycket assistansersättning på vardagar som på helgdagar.

LÄS ÄVEN: Vad är personlig assistans?

En kommentar

  1. ”De assistanstimmar som Försäkringskassan beviljat kan användaren själv bestämma över när de ska användas.”

    Den meningen tycker jag passar in mindre bra, då beslutet styr när timmarna ska användas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *