Förslag om differentierad assistansersättning får tummen upp

Under hösten har det rått full storm kring assistansersättningen och dagens timschablon. Idag föreslår ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, en lösning. Nämligen en helt ny differentierad timschablon för personlig assistans.

JAG: Äntligen en schablon utifrån den enskildes behov

Förslaget hyllas av Riksföreningen JAG, där verksamhetsledare Cecilia Blanck kommenterar förslaget så här:

– ISFs analys är samma som vår; att dagens modell med samma belopp till alla, oavsett behov, är djupt orättvis. Den drabbar dem som har störst funktionsnedsättningar eller behöver en mer kvalificerad service hårt. Vi i Riksföreningen JAG håller med, och vi har länge efterlyst en differentierad schablon, utifrån den enskildes funktionsnedsättning och behov.

– Det är stor skillnad på kostnaderna i assistansen för någon som själv kan arbetsleda och ringa in vikarier, utbilda sina assistenter och larma när något händer, jämför med någon som inte kan vara ensam ens en minut, som behöver assistenter med särskild kompetens och dessutom någon som är ansvarig för att samordna assistansen, säger Cecilia Blanck.

– Vi hoppas verkligen att regeringen tar till sig och går vidare med förslagen i denna rapport. Det skulle äntligen kunna bli en rättvisare fördelning av resurserna för den personliga assistansen.

Vill skapa långsiktig stabil höjning

ISF har analyserat hur man på bästa sätt kan prissätta utförandet av personlig assistans, och skapa en långsiktig och stabil höjning av priset.

Analysen från ISF är hett efterfrågad, eftersom assistansbranschen under senare år fått allt större problem med klara både kvaliteten på assistansen och kostnadstäckningen. Ersättningen har urholkats på grund av låga årliga höjningar.

Ramaskri över låg höjning 2022

Under hösten blev det ett ramaskri från både assistansanvändare och assistansanordnarna när det stod klart att regeringen inte tänkte höja schablonersättningen för år 2022 med mer än 1,5 procent. Den låga uppjusteringen leder till pressade löner och försämrad kvalitet, befarar många.

Liberalerna är på kollisionskurs med regeringen i frågan, och vill höja ersättningen med 3,5 procent årligen.

LÄS MER: Massiv kritik mot låga höjningen av assistansersättningen 2022.

Svårt att välja assistenter med rätt kompetens

ISF har kommit fram till att det en rad samhällsekonomiska problem med dagens system för timersättning. Framförallt lyfter man fram dessa problem:

* Assistansanvändare som har stort behov av assistenter med speciell utbildningsgrad, kompetens och erfarenhet har begränsade möjligheter att själv välja assistent eller assistansanordnare.

* Förbättringar för någon aktör sker på bekostnad av någon annan, utan att det går att bedöma om detta är en godtagbar samhällsekonomisk lösning. ”Prissättningen blir politisk, inte empirisk”, skriver ISF.

Kommuner tvingas ta över statens kostnader

* Stora kostnader riskerar att övervältras från stat till kommun. Detta beror på dels att priset inte är anpassat till assistansanvändarens hjälpbehov, dels att kommuner har en skyldighet att bedriva personlig assistans för den som inte kan välja en privat assistansanordnare.

Ny differentierad timschablon

ISF föreslår att man utvecklar ”en mer samhällsekonomiskt försvarbar prissättningsmodell” i form av en differentierad timschablon. Inspektionen anser att det finns bra tillgång på information om användare och assistentmarknaden för att ta fram en sådan prissättningsmodell.

”Kan få stor betydelse”

ISF:s analys presenterades delvis på en konferens anordnad av IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, i november 2021.

Sophie Karlsson, ordförande för IfA, sa så här inför den konferensen:

– Det vore önskvärt med ett system som kunde vara lite mer flexibelt, men också rättssäkert och stabilt för den enskilde, så att ingen behöver oroa sig för kostnaderna. ISF analyserar hur ersättningen används, men vad vi förstår, tittar även på lösningar inför framtiden. Det som ISF presenterar kan få stor betydelse för framtidens ekonomiska ersättning.

Verkliga kostnader varierar kraftigt

Flera tidigare utredningar har undersökt alternativ till dagens schablonersättning. Differentiering är ett sätt att komma närmare de faktiska kostnaderna för den enskilde individen. De verkliga kostnaderna kan variera kraftigt mellan olika användare.

 

En kommentar

 1. Små problem för kommuner och anordnare med en fast schablon riskerar att leda till stora problem för den enskilde med en varierad schablon.

  Vi vet i dagsläget att Försäkringskassan medvetet inskränker rätten till assistans varvid en hel del personer får minskad eller indragen assistans. Det är därför oroande att en varierad schablon eventuellt skulle bygga på Försäkringskassans bedömning av den enskildes behov.

  Följande anges i utredningen från ISF.

  ”Detta förutsätter att marknaden öppnas upp för en mer differentierad
  prissättning för tjänsterna med ett flertal priser som baseras på
  detaljerad kunskap om brukarnas förutsättningar och behov.”

  Om den varierade ersättningen ska baseras på Försäkringskassans bedömning av den enskildes förutsättningar och behov, kommer ett bedömt minskat behov av hjälp sannolikt leda till en lägre timersättning också.

  I utredningen anges också att …

  ”Marknadskonstruktionen medför även att privata
  anordnare kan välja bort de brukare som de anser är för kostsamma
  i relation till nivån på timschablonen inom assistansersättningen.”

  En ”kostsam kund” är sannolikt ofta den som har ett felaktigt beslut, där beviljade timmar inte tillgodoser hjälpbehovet fullt ut, och anordnaren (privat eller kommunal) eller anhöriga måste tillföra extra resurser för att se till att den enskilde får goda levnadsvillkor. (Detta borde ISF studera innan de ger sig på att variera schablonen).

  Den som har för få timmar i förhållande till sitt hjälpbehov, och således har ett underskattat behov av hjälp, kommer sannolikt med en varierad schablon även få en lägre timersättning.
  Den enskilde riskerar således att få en dubbel smäll från Försäkringskassan.

  Om Försäkringskassan i dagsläget medvetet försöker inskränka rätten till assistans, är det även sannolikt att de framöver kommer att försöka sänka den timersättning som ska betalas ut.

  Det vore uppenbart bättre att ju färre (subjektiva) bedömningar som Försäkringskassan ska göra desto bättre. Att låta Försäkringskassans bedömningar även styra timersättningen får således anses vara ett stort risktagande för de assistansberättigade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *