Så ska stödet till föräldrar bli bättre

Foto på Maria Larsson och Inger Davidson.Handikapporganisationer måste få mer att säga till om när det gäller stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar.
– Det har varit en stor försumlighet när det gäller att ta till vara ideella organisationers kompetens, säger folkhälsominister Maria Larsson.

BVC och andra offentliga verksamheter som arbetar med föräldrastöd måste bli bättre på att samarbeta med handikapporganisationer, för att föräldrar som har barn med funktionsnedsättninga ska få rätt stöd.
Det framgår av den statliga utredningen om en nationell strategi för föräldrastöd som på torsdagen presenterades av utredaren Inger Davidson och folkhälosminister Maria Larsson.

– Det är en viktig reform att förbättra stödet till föräldrar. Idag får föräldrarna generellt stöd genom BVC under något år och sedan tar stödet oftast slut, säger Maria Larsson som nu hoppas kunna utvidga stödet så att det räcker upp till 18 års ålder.
– Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv och forskning visar att om föräldrar får bra stöd förbättras barnens psykiska hälsa, betonar hon.

Förslaget till nationell strategi för föräldrastöd handlar inte om barnbidrag och liknande utan om att stärka föräldrar i rollen som föräldrar.

– Trygga föräldrar ger trygga barn, säger Inger Davidson som utrett frågan under det senaaste året.
Hon har haft en stor mängd kontakter med de olika aktörer – offentliga, privata och ideella organisationer – som arbetar med föräldrastöd på olika sätt.

De viktigaste förslagen

Utredningen ”Föräldrastöd, en vinst för alla” föreslår bland annat:

– föräldrastöd samordnas på central nivå i kommunen
– en lokal strategi för föräldrastöd utarbetas i samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer
– kvalitetsuppföljning av genomförda insatser
– ett nationellt råd inrättas med syfte att följa utvecklingen och sammanställa och sprida bästa möjliga kunskap om föräldrastöd
– webbsajter om föräldrastöd kvalitetssäkras
– förutsättningar för en nationell föräldratelefon utreds
– kriterier för öppna jämförelser av föräldrastöd utarbetas
– utbildning av föräldragruppsledare samordnas regionalt
– tvärprofessionella utbildningar och konferenser anordnas regionalt
– nationella riktlinjer för föräldrastödjande arbete på mödra- och barnhälsovårdsmottagningarna fastställs
– beslut om att utveckla en strategi för föräldrastöd finns på kommunens högsta politiska nivå
– centralt placerade samordnare tillsätts
– avtal upprättas där ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna, och finansiering klargörs
– samlokalisering eller samorganisering av familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter – Många arbetar med föräldrastöd men samverkan saknas och ibland finns till och med misstro mellan de olika aktörerna, säger Inger Davidson.

En slutsats i utredningen är att ideella organisationer ska spela en viktig roll och att kommunerna måste bli bättre på att samverka med till exempel handikapporganisationer.
– De ideella organisationerna måste vara med redan när man lägger upp strategin och inte bara komma med ”på svansen”, säger Inger Davidson.

Utredningen lägger dock oväntat lite fokus på behoven hos familjer som har barn med funktionsnedsättningar.

Borde ni inte ha lagt större fokus på barn med funktionsnedsättningar?
– Jag förstår att man kan tycka det och jag har fått många frågor om det under resans gång. Det har inte varit utredningens uppdrag att ge riktade insatser, men däremot att erbjuda även dessa föräldarr att delta i det generella stödet och att skapa förutsättningar för dem att göra det, säger Inger Davidson.

Behövs det en utredning till, för att titta på stödet till föräldrar med barn som har funktionsnedsättningar? Föräldrakraft ställde frågan till folkhälsominister Maria Larsson.
– Det är är ett första steg och sedan får vi se vilka behov som kvarstår för barn och föräldrar som behöver stöd utöver det som den nationella strategin ger. Vi gör en kartläggning av det när den här strategin blivit implementerad. Men vi har en bit kvar att gå innan stödet är på plats från noll till 18 år.
– Jag är glad att vi har kommit så här långt att vi kan få en nationell strategi för föräldrarstöd där alla kan inkluderas. Det kan finnas olika grupper som inte täcks tillräckligt bra av det här stödet, men när det gäller barn med funktionsnedsättningar har socialtjänsten enligt lag ett ansvar att gå in med särskilda insatser. Men det är möjligt att det kvarstår behov som vi behöver åtgärda senare, säger Maria Larsson.

Borde ni inte ha börjat med stödet till denna utsatta grupp?
– Nej, vi måste börja med det generella stödet som inkluderar alla. Vi har nu en utredning som gör det möjligt för alla att få stöd, och det är ett viktigt steg på ett område där inget har gjorts tidigare, säger Maria Larsson.

Föräldrakraft frågade Inger Davidson om ökad samverkan med handikapporganisationer är den viktigaste nyheten i utredningen.
– Ja, det kan man säga. Vi lyfter också fram frågan att föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar behöver en samordning av alla kontakter med professionella. Där har vi inget mandat att föreslå förändringar, men det är på gång från annat håll, säger Inger Davidson.

Hur ska samverkan med handikapporganisationerna förbättras?
– Det kan handla om att man ordnar särskilda föräldragrupper där man kan ge varandra stöd både generellt och i frågor som rör barn med funktionsnedsättningar. Dessa grupper ska kunna bjuda in föreläsare som har inriktning på funktionsnedsättningar.

Kommer handikapporganisationerna att få ökade resurser att delta?
– Kommunerna måste förstås se till att gruppverksamheterna går att genomföra och det blir deras uppgift att bygga upp detta bland annat tillsammans med handikapporganisationerna, säger Inger Davidson

Maria Larsson säger till Föräldrakraft att regeringen lägger stor vikt vid att hitta nya, bättre samarbetsformer med ideella organisationer.
– De har kunskap som behövs för att verksamheterna ska bli så bra som möjligt. Det är en stor försumlighet att man tidigare inte har tagit tillvara kompetensen, säger Maria Larsson.
– Mycket beror också på hur aktiva organisationerna själva är och möjligheterna varierar beroende på hur stor kommunen är, men utredningen föreslår också att samverkan ska ske på regional nivå, säger Maria Larsson.

Nu inleds ett öppet remissförfarande, där vem som helst kan höra av sig med synpunkter på utredningen. Under våren räknar Maria Larsson med att regeringen fattar beslut om den nationella strategin.

Här finns mer information om utredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/11333/a/118961