Så vill de förändra skolan, jobben och tillgängligheten

Vad tycker de politiska ungdomsförbunden om skolan, jobben och tillgängligheten? Man kan inte påstå att de är särskilt upproriska i förhållande till sina moderpartier. Men visst finns viktiga skillnader. Föräldrakraft har gjort en unik enkät bland ledarna för ungdomsförbunden.

Vi ställde tre frågor till förbundens ordföranden eller språkrör:
1. Hur vill du förbättra stödet i skolan för elever med funktionsnedsättning?
2. Vad vill du göra för att unga med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden?
3. Hur vill du påskynda processen för att göra Sverige fullt tillgängligt för alla?

Finns det då några skillnader i synen på handikappolitiken jämfört med riksdagspartierna? Inte så många, att döma av enkätsvaren. Det mesta speglar riksdagspartiernas program.

Ett exempel är dock att SSU vill slåss för att särskolan ska komma närmare den vanliga skolan.
– Elever som går i särskola ska så långt det är möjligt integreras i den övriga skolan, säger Jytte Guteland, SSU.

De socialdemokratiska ungdomarna lyfter även fram Activamodellen i Örebro som en lösning för att unga med funktionsnedsättningar ska få jobb.

Ett annat intressent förslag kommer från Charlie Weimers, KDU, som vill att offentliga upphandlingar ska ställa krav på att företag upprätthåller tillgänglighet.

Under valrörelsen blir även ungdomsförbunden tvungna att ta ställning i många frågor om barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar.
I Almedalen planerar Föräldrakraft att genomföra utfrågningar med ungdomsförbundens ledare i vårt gatutält på Hamngatan.

Fråga 1. Hur vill du förbättra stödet i skolan för elever med funktionsnedsättning?

Adam Cwejman, Liberala ungdomsförbundet:
Regeringen har inrättat Specialpedagogiska skolmyndigheten, återinfört speciallärana och satsat 900 miljoner på att ge elever med särskilda behov det stöd de behöver. Vi behöver fler riktiga reformer i den riktningen.  Jag ser fram emot den nya skollagen. Där ökas elevers rättsäkerhet och föräldrar får möjlighet att sätta hårt mot hårt mot skolor som inte ger deras barn det stöd de behöver.

Magnus Andersson, Centerns ungdomsförbund:
Skolan måste bli mer individanpassad. Vi tycker inte att alla människor kan eller ska pressas in i samma mall.
Vi har alla olika önskemål och behov. Och skolan måste bli bättre på att ta till vara allas olika förutsättning och olika kunskaper. Lärarutbildningen måste bli mer anpassad till att behandla verkligheten.

Niklas Wykman, Moderata ungdomsförbundet:
Skolan måste vara tillgänglig för alla och erbjuda individuellt stöd åt dem som vill ha det. Viktigt är också att fortsätta att utmana elever så att alla känner att skolan är en plats att växa i.

Charlie Weimers, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet:
Till exempel genom att skolor bör ha krav på sig att vara tillgängliga även för den med funktionsnedsättning för att bli beviljade tillstånd. Elever på dövskolor bör få ha samma kravnivåer som andra skolor.

Jytte Guteland,SSU:
Alla skolor ska vara tillgängliga för alla barn och unga. Idag lever inte alla skolor upp till kravet om fysisk tillgänglighet. Det kräver vi att kommunerna åtgärdar. Alla elever ska få det stöd som krävs för att klara skolan. Oftast handlar det om att skolorna behöver ha fler pedagoger som kan stötta. För de som behöver särskola vill vi att skolgången fysiskt integreras mer med övriga skolor. Elever som går i särskolan ska så långt det är möjligt integreras i den övriga skolan.

Maria Ferm, Grön ungdom:
Genom att exempelvis koppla tillgänglighet till tillståndsgivning för att starta skolor.

Ida Gabrielsson, Ung vänster:
Det finns idag problem med att handikappade elever blir hänvisade till speciella skolor, till exempel dövskolor. Det skapar en vi-och-dom känsla som vi vill motverka. Ung Vänster anser att funktionshindrade elever ska integreras i det ordinarie skolväsendet. Det är också viktigt att elever med särskilda behov garanteras rätt till personlig assistent.

 

2. Vad vill du göra för att unga med funktionsnedsättning ska kunna komma in på arbetsmarknaden?

Adam Cwejman, Liberala ungdomsförbundet:
En jobbpolitik för alla är en jobbpolitik för unga med funktionsnedsättning. Vi bör fortsätta att göra det billigare och enklare att anställa unga och även bygga ut systemet med individuella nedsättningar av avgifter och skatter. Oppositionen vill göra det dubbelt så dyrt att anställa unga med funktionsnedsättning. Det ger inte fler jobb.

Magnus Andersson, Centerns ungdomsförbund:
Se till individen mer. Alla människor har olika förutsättning att arbeta. Viktigast är att samhället ger alla en chans att få jobba om de kan. Hur mycket och med vad varierar från person till person. Arbetsförmedlingen har gjort sitt. Inrätta privata alternativ som specialiserar sig på olika typer av jobb. Mer information kring olika funktionsnedsättningar kan bidra till att företag får upp ögonen.

Niklas Wykman, Moderata ungdomsförbundet:
Alla gynnas av att det skapas fler jobb. Vissa gynnas extra mycket om reglerna på arbetsmarknaden blir mindre stela och lättare att anpassa till individens behov.

Charlie Weimers, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet:
Bland annat genom en större satsning på yrkesutbildningar med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättningar och sänkt arbetsgivaravgift vid anställning av personer med funktionsnedsättning.

Jytte Guteland,SSU:
Samhället kan stötta genom att satsa på fler jobb i välfärden, utveckla Samhall och ge stöd till privata arbetsgivare som vill anställa genom lönebidrag. Ett positivt exempel på hur arbetsförmedlingen kan fungera har vi funnit i Örebro där Activa hjälper unga med funktionsnedsättning att få jobb. Idén bygger på individuella lösningar och att testa sig fram, en metod som ger resultat. SSU vill att deras arbete får fungera som nationell idébank.
www.s-activa.se

Maria Ferm, Grön ungdom:
Unga med funktionsnedsättning är dubbelt utsatta på arbetsmarknaden och är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. För att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda bättre stöd behövs extra resurser. De rödgröna har därför kommit överens om att avsätta 25 miljoner kr till Arbetsförmedlingen för mer individuellt stöd för unga med funktionsnedsättning.

Ida Gabrielsson, Ung vänster:
Ung Vänster vill ha en aktiv arbetsmarknadspolitik där arbetsförmedlingen spelar en central roll och kan erbjuda utbildning, praktik och självklart arbete åt alla.

 

3. Hur vill du påskynda processen för att göra Sverige fullt tillgängligt för alla?

Adam Cwejman, Liberala ungdomsförbundet:
Jag är glad över att politiker nu på allvar får upp ögen för dessa frågor och hoppas Stockholms St. Julian-pris kan sprida sig till fler städer. Det offentliga måste gå före. Det är oacceptabelt att vår välfärd inte omfattar alla. I främsta hand har vi möjlighet att påverka offentligheten, i andra hand den privata sfären.

Magnus Andersson, Centerns ungdomsförbund:
Se till att kommuner och landsting jobbar aktivt för att skynda på processen lokalt. Naturligtvis handlar det om en blandning av ekonomisk politik och attitydarbete. Vi måste satsa pengar rätt samtidigt som man informerar mer om funktionsnedsättningar och alla människors rätt till full tillgänglighet.

Niklas Wykman, Moderata ungdomsförbundet:
Sverige måste vara tillgängligt för alla, särskilt på arbetsmarknaden. Vi måste också arbeta mer intensivt mot alla former av diskriminering.

Charlie Weimers, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet:
Offentliga upphandlingar ska ställa krav på att företagen upprätthåller tillgänglighet. Utökad rätt till tolk eller ledsagare. Tydligare, utvärderingsbara krav för det nationella tillgänglighetsarbetet.

Jytte Guteland,SSU:
Den gröna omställningen av samhället ska också bli en tillgänglighetsreform. När samhället nu ska anpassas och bli grönare ska tillgänglighet också bli ett absolut krav i all fysisk upprustning och nybyggnation. Ge Diskriminerings­ombuds­mannen starkare muskler så att lagstiftning som finns efterföljs.

Maria Ferm, Grön ungdom:
Gör otillgänglighet till diskriminering och skärp kraven på nybyggnation. Inför sanktioner för de som bygger otillgängligt.

Ida Gabrielsson, Ung vänster:
Ung Vänster anser att regeringen bör ge kommunerna skyldighet att anpassa offentliga lokaler och allmänna platser för funktionshindrades behov.