Så vill Vänsterpartiet göra jobben tillgängliga för alla

Lönebidragen ska höjas från 16 700 till 20 000 kronor per månad. Dessutom ska extra stöd ges till arbetsgivare.
Så vill Vänsterpartiet få fart på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar.

Partiet har idag lagt fram ett stort och ambitiöst program med 13 olika åtgärder för att få fart på arbetsmarknaden.
Många av förslagen kommer direkt från Funka-utredningen som las fram av Cristina Husmark Pehrsson år 2012 men som ännu inte lett till konkreta resultat.

– Idag är sysselsättningsgraden lägre än för 20 år sedan. Det är ett stort hinder för många människors frihet och välfärd. Våra förslag skulle kunna vända utvecklingen, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Här är de 13 punkter Vänsterpartiet vill genomföra:

Modernisera lönestöden. Den delen av lönekostnaden som består av statligt stöd höjs taket från dagens 16 700 kronor per månad till knappt 20 000 per månad (0,45 prisbasbelopp).

Förstärk merkostnadsersättningar till arbetsgivare, bland annat för anpassning av organisation och arbetsuppgifter, och för rehabilitering.

Arbetsförmedlingen ska ha specialiserade handläggare med fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar.

Hela ansvaret för handläggning av arbetshjälpmedel överförs till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska ha mindre av byråkratiska kontrolluppgifter och större resurser till förmedling och arbetsgivarkontakter. Handläggarna ska få större frihet att använda sin kompetens.

Traineeplatser för unga.

Se över möjligheten att återinföra rätten att behålla sjuk- och aktivitetsersättning för dem som arbetar.

Motverka könsskillnader när det gäller arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Kvinnor är överrepresenterade i förberedande insatser men underrepresenterade i subventionerade anställningar.

Se över möjligheten att utforma ett riktat stöd till sociala företag, som oftare har möjligheter att erbjuda meningsfull sysselsättning.

Statliga myndigheter ska ta fram mål för anställning av personer med funktionsnedsättning.

Personer med psykiska funktionshinder ska ha rätt till daglig sysselsättning enligt LSS.

Se över LSS och SoL så att man som bistånd kan erbjuda kontinuerligt och stabilt stöd både till den person som fått ett arbete och till arbetsgivaren. Så kan många fler gå från till exempel daglig sysselsättning till arbete med lönestöd.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning samt höjd högsta bostadskostnad i bostadstillägget. För en ensamstående med garantiersättning kan förslaget ge cirka 1300 kronor mer i månaden, för en sammanboende cirka 900 kronor. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning baserad på låga inkomster blir nettoeffekten mellan 1100 och 1800 kronor.

Se över kraven på kunskaper om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen.