Samhall – vad händer i ”Sveriges viktigaste bolag”?

Samhall kallar sig ”Sveriges viktigaste bolag”. Men vad innebär det? Vad är Samhall, och vad händer i och kring bolaget?

Samhall är ett bolag ägt av staten och med uppdrag att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning.

Bolaget har nästan 24 000 anställda varav omkring 22 500 är anvisade från Arbetsförmedlingen. Under 2023 får Samhall 6,6 miljarder kronor i merkostnadsersättning från staten.

Här har vi samlat artiklar om Samhall som genom åren publicerats på HejaOlika.

Hur är läget inom Samhall 2023?

Efter Riksrevisionens granskningsrapport i juni 2023 genomför Samhall olika satsningar för att erbjuda bättre och mer närvarande stöd till medarbetarna. Man arbetar också med att bredda verksamheten, mer fler personer med olika typer av funktionsnedsättningar, berättar VD Sara Revell Ford i delårsrapporten för januari–september 2023.

Ett problem för Samhall är att Arbetsförmedlingen har svårt att identifiera och anvisa medarbetare till Samhall i Stockholmsområdet.

När det gäller uppdraget att prioritera unga personer med funktionsnedsättning har Samhall också svårt att få tillräckligt många personer anvisade.

”Detta påverkar också bolagets måluppfyllelse avseende medarbetare som lämnar Samhall för nya jobb, eftersom målgruppen är överrepresenterad bland dem som får nya jobb. Efter det tredje kvartalet kan vi dessvärre konstatera att Samhall ej kommer att nå målet om att 1 500 medarbetare lämnar bolaget för nya jobb under 2023”, skriver Sara Revell Ford.

Samhalls olika uppdrag 2023

Ur Samhalls delårsrapport januari–september 2023:

Anställningar med skyddat arbete
Samhalls uppdrag från staten är att utveckla och visa anställningsbarheten hos medarbetarna.
Målgruppen är personer vars arbetsförmåga är nedsatt till den grad att de inte kan få något annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra arbetsmarknadspolitiska insatser. I målgruppen ingår även personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Samhall ska undvika att säga upp anställda med funktionsnedsättning på grund av arbetsbrist.

Anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning
Samhall ska erbjuda tidsbegränsad anställning med lönebidrag för utveckling i anställning, LFU. Anställning erbjuds personer med funktionsnedsättning och lång frånvaro från arbetsmarknaden. Unga vuxna under 30 år är prioriterade. 

Övergångar till annan arbetsgivare
I Samhalls uppdrag ingår att vi ska rusta medarbetarna för en anställning på den reguljära arbetsmarknaden utanför Samhall, så kallade övergångar. Detta mäts i antalet personer och avser medarbetare i skyddat arbete samt anställda för utveckling i anställning. Det innebär att Samhall samtidigt får utrymme att anställa nya personer som står utanför arbetsmarknaden. Om övergång sker till arbetsgivare utanför Samhall har medarbetare dock rätt till återanställning hos oss inom 12 månader.
Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår mellan Samhall och Arbetsförmedlingen för att öka andelen kvinnor som gör övergångar till den reguljära arbetsmarknaden.

Prioriterade grupper
Arbetsförmedlingen bestämmer vem som skall arbeta hos oss, genom att anvisa personer till anställning på Samhall. Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen är därför viktigt i alla skeden under anställningen. En viss andel av Samhalls medarbetare ska komma ur särskilt prioriterade grupper vars funktionsnedsättning(ar) innebär särskilt stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen gör bedömningen om vilka som tillhör de prioriterade grupperna.”

Vad sa Riksrevisionen om Samhall 2023?

Den 29 juni publicerade Riksrevisionen en granskning av Samhall. Så här sammanfattades slutsatserna i ett pressmeddelande från Riksrevisionen:

Riksrevisionens granskning visar att Samhall har skapat många arbetstillfällen, men brister i att erbjuda anpassade och utvecklande arbeten. Den övergripande slutsatsen är därför att Samhall inte uppfyller hela sitt samhällsuppdrag.

Detta beror framför allt på att regeringens styrning har varit starkt fokuserad på bolagets affärsmässighet och ekonomiska utveckling. För lite uppmärksamhet har ägnats åt kvalitet på den sysselsättning som erbjuds och hur Samhall genomför sitt uppdrag. Även Samhalls interna styrning och organisation har varit alltför inriktad mot affärsmässighet.

Granskningen visar att Arbetsförmedlingen i huvudsak anvisar arbetssökande från rätt målgrupper. De anvisade står långt ifrån arbetsmarknaden, och mycket tyder på att deras stödbehov vuxit över tid.

Samtidigt är Samhalls verksamhet koncentrerad till vissa branscher och yrkesroller, framför allt lokalvård, vilket minskar möjligheterna till anpassning utifrån de anställdas olika behov och förutsättningar.

Ett för ensidigt utbud av arbetsuppgifter innebär också att Samhall indirekt får inflytande över vilka personer som kan anställas, vilket i praktiken begränsar Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa.

– Samhall är en sista insats inom arbetsmarknadspolitiken. Det är samtidigt en mycket kostsam verksamhet för staten och behöver fungera bättre för personer som inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller stöd genom andra insatser, säger Kristina Lovén Seldén, projektledare för granskningen.

Rekommendation i korthet
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda vilken organisationsform som bäst uppfyller riksdagens mål med verksamheten. Utredningen bör utgå från att det fortsatt bör vara en statlig aktör som ansvarar för och genomför uppdraget att ge meningsfullt och utvecklande arbete åt personer med funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen anvisar.

– Bristerna har varit kända länge. För att samhällsuppdraget som riksdagen har beslutat om ska kunna uppfyllas i sin helhet behövs det genomgripande förändringar. De grundläggande förutsättningarna för verksamheten behöver ses över, säger riksrevisor Helena Lindberg.

25 augusti 2015: Så vill regeringen skapa 3000 nya jobb för personer med funktionsnedsättning

Upp till 3000 nya jobb inom Samhall och genom ökade resurser till lönestöd. Så vill regeringen öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning nästa år.
Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2016 som delvis presenterades idag.

Finansminister Magdalena Andersson.
Finansminister Magdalena Andersson.

Det är framförallt inom Samhall som de nya jobben ska skapas.

Samhall får ytterligare 300 miljoner kronor för att öka möjligheterna till arbete för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta ska resultera i upp till 2 000 fler platser årligen.

Regeringen satsar också 400 mkr i ökade resurser till lönestöden och till ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Detta ska resultera i ytterligare upp till 1000 jobb.

Ytterligare satsningar görs på Arbetsförmedlingen som ska bli bättre på att erbjuda insatser utifrån de arbetslösas behov. Dessutom ska det göras satsningar på subventionerade anställningar, utbildning och praktik som en del av den utlovade avvecklingen av Fax 3.

Däremot sägs inget om de i regeringsdeklarationen utlovade nya ”flexjobben”, höjda lönebidragstak eller förenklade lönestöd i enlighet med Funka-utredningen. Satsningen på Samhall går stick i stäv med Funka-utredningens förslag.

 

20 april 2015: Hotellkungen storsatsar på Samhall-rekrytering

Petter Stordalens hotellkedja Nordic Choice Hotels gör en storsatsning på att anställa personer med funktionsnedsättning.
Hotellkedjan har inlett ett samarbete med Samhall för att rekrytera 60 personer de närmaste två åren.

Petter Stordalen.
Petter Stordalen.

Under våren har hotellkedjan haft ett framgångsrikt pilotprojekt och nu breddar man satsning till att omfatta samtliga svenska hotell.

Vi har nu möjligheten att erbjuda anställning för ett antal personer arbete som traditionellt står långt ifrån arbetsmarknaden, samtidigt som vi kan fortsätta ge våra hotellgäster den bästa tänkbara servicen, säger Ann Ekengren, personalchef för Nordic Choice Hotels i Sverige.

Samhalls vd Monica Lingegård ser avtalet som ett brevis på att Samhall är en serviceleverantör i framkant.

– När våra medarbetare går vidare kan vi dessutom välkomna nya personer som får en möjlighet att gå från utanförskap till ett arbete på Samhall, säger Monica Lingegård.

 

12 april 2011: Offentliga arbetsgivare pekas ut som dåliga exempel

– Det är rent ut sagt skämmigt att offentliga arbetsgivare anställer så få personer med funktionsnedsättningar!
Stat och kommuner stämplades som dåliga exempel när Samhall höll seminarium i veckan.

– Vi som är offentliga arbetsgivare måste föregå med mycket bättre exempel än vi gör idag, sa Henrietta Stein, chef för avdelningen för rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Henrietta Stein och Monica Lingegård.
Henrietta Stein och Monica Lingegård.

Samhalls nya vd Monica Lingegård följde upp kritiken med att efterlysa ett större intresse från statliga bolag.

– Vi har alla ett ansvar. Man borde åtmistone kunna förvänta sig att alla statliga bolag i någon form köper våra tjänster. Ska jag vara snäll får jag hoppas att det beror på att vi inte hunnit vara där och berätta vad vi kan göra. Men jag tror inte att det är förklaringen, sa Monica Lingegård.

Kommunerna pekades också ut som dåliga förebilder, men fick en något mildare kritik:
– När det gäller kommunerna kanske man ska vara snäll och säga att den offentliga upphandlingen inte gör det helt enkelt, sa Monica Lingegård.

För Monica Lingegård var seminariet det första offentliga framträdande som chef för Samhall. Hon lade stor vikt vid att lyfta fram att Samhall bedriver en lönsam verksamhet och har nöjda kunder.
– Våra kunder köper inte våra tjänster för att vara snälla utan för att de ser en nytta med det. För Samhall är lönsamma affärer inte hot utan en förutsättning, betonade Monica Lingegård.

Trots Samhalls framgångar upplever bolaget ett motstånd, särskilt från offentlig sektor.
– Min uppmaning till alla som sitter på kommunala och statliga verksamhet är att köpa våra tjänster, vi har oerhört nöjda kunder, sa Monica Lingegård.

Samhalls kommunikationschef Lars Lööw påpekade, i en paneldebatt, att små privata företag är mycket bättre förebilder än offentliga arbetsgivare.
– De medarbetare som går vidare från Samhall har mycket lättare att få anställning hos små företag än i offentlig sektor, sa Lars Lööw.

Ungefär en tredjedel av Samhalls tjänsteaffärer görs med offentlig sektor. Det handlar bland annat om städning, fastighetsservice och äldreservice. Tjänsteaffärerna sysselsätter totalt cirka 8000 medarbetare inom Samhall.

 

10 november 2014: Sociala företag vill utmana Samhall

Ge sociala företag möjlighet att konkurrera med statliga Samhall.
Uppmaningen kommer från Penilla Gunther (KD) som i en riksdagsmotion efterlyser lika villkor att lägga anbud på tjänster.

Penilla Gunther.
Penilla Gunther.

– Jag önskar att Funka-utredningen (om nya stöd på arbetsmarknaden) skulle tas tillvara, inte minst för att jämställa Samhall och de arbetsintegrerande sociala företagens förutsättningar att lägga anbud på tjänster, säger Penilla Gunther.

Hon är talesperson för Kristdemokraterna i näringsfrågor, men är också ordförande för Skoopi, intresseorganisationen för de arbetsintegrerande sociala företagen.

De sociala företagen är ofta duktiga på att integrera personer med funktionsnedsättningar. De har blivit allt fler, men många har det tufft ekonomiskt, vilket innebär att man inte har möjlighet att anställa så många som man vill.

– Vi vet att sociala företag är en bra för människor som behöver känna att de får prova på att arbeta igen efter lång tid, och att de får göra det till 100 procent av sin förmåga, säger Penilla Gunther.

 

 

24 aug 2010: Samhall överträffar målen – 339 fick nya jobb på tre månader

Trots den höga arbetslösheten har Samhall överträffat målen när det gäller att slussa ut medarbetare på den ordinarie arbetsmarknaden.
Under andra kvartalet kunde 339 personer lämna Samhall för nya jobb, vilket var en ökning med 155 personer jämfört med föregående år.

– De fördelar Samhall erbjuder, med väl förberedda och utbildade medarbetare, tycks göra att vi klarar konkurrensen bra, säger Birgitta Böhlin, VD i Samhall AB.

Samhalls mål är att fem procent av medarbetarna ska gå vidare till nya jobb varje år. Det motsvarar cirka 1000 personer årligen. Resultatet för andra kvartalet motsvarar 5,7 procent omräknat till helår.

Mera fakta ur Samhalls senaste kvartalsredovisning:
> Under det första halvåret anställde Samhall 943 personer inom kärnuppdraget och beredde 1023 personer praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.
> 39 procent av rekryteringarna gjordes ur de mest prioriterade grupperna, till exempel personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologisk funktionsnedsättning, eller som har mer än en funktionsnedsättning som minskar arbetsförmågan. Målet för helåret är 40 procent.

 

24 september 2009: Samhallanställda kan förverkliga drömmen att starta eget med hjälp av mentorer

Tio anställda inom Samhall får nu chansen att förverkliga sina drömmar om eget företag.  Den nystartade företagarakademin inom Samhall ordnar både företagarutbildning, rådgivning och mentorer.

Många personer som arbetar inom Samhall vill starta eget. En enkät visar att sex av tio anställda i det statliga företaget har funderat över eget företag. Nu startar Samhall en ny företagarutbildning för personer med funktionsnedsättningar.

Ett tusental personer lämnar varje år Samhall för anställningar hos andra arbetsgivare, men hittills har bara ett fåtal startat egen verksamhet.
I våras genomförde Samhall en enkät som visade att nära 60 procent av de tillfrågade medarbetarna någon gång funderat på att starta eget.

Det stora intresset för eget företag resulterade i att Samhalls företagarakademin startades och nu har en pilotutbildning dragit igång i Växjö.

Tio personer med genomtänkta affärsidéer har sållats fram bland sökanden från Samhall i Kronobergs, Hallands, Kalmar och Jönköpings län.
-Jag har stora förväntningar på dessa tio första deltagare i vår företagarakademi. Om de lyckas bra med sina företag blir de viktiga förebilder för andra medarbetare i Samhall som funderar på att starta eget, säger Anders Knutsson, regionchef i Samhall.

Nyföretagarcentrum hjälper Samhall att anordna utbildningen. Förutom utbildningen kommer deltagarna att erbjudas en personlig mentor, oftast en företagare på hemorten.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *