”Sänk trösklarna så att fler kan få jobb”

Annie Lööf vill göra det billigare och enklare att anställa personer som har funktionsnedsättningar.
– Vi behöver göra något för de grupper som hårdast får ta stryk när det är tuffa tider, säger hon.
För att lyckas vill hon se över ingångslöner, arbetsrätt och stödet till sociala företag.

Partiledaren och näringsministern ser Centern som en garant mot neddragningar inom personlig assistans och annat stöd.

Några ungdomar med funktionsnedsättningar i Jön­köping har inspirerat henne att ta sig an dessa frågor. För några år sedan var Annie Lööf mentor åt ungdomarna och träffade dem för att diskutera deras funderingar kring utbildning och jobb.

Kontakterna lever vidare via sociala medier. Ung­domarnas berättelser har bidragit till att Annie Lööf lyfter upp frågorna gång på gång i tal och debatter.

– När jag höll mitt installationstal som nyvald partiledare sa jag att vår politik har tre viktiga områden: miljöfrågorna, företagandet och, som tredje område, att värna de mest utsatta.
– De senaste åren har vi inte varit tillräckligt tydliga på denna sista del. Här behöver vi stärka vår profil och vår empati. Därför har jag under mina första hundra dagar som partiledare besökt väldigt många människor med funktionsnedsättningar, för att förstå vad vi kan göra bättre.

Få personer har varit så mycket i farten som Annie Lööf de senaste månaderna, vilket har resulterat i många intervjuer. Föräldrakraft tog också kontakt för att känna Annie Lööf på pulsen: Kan hon bli den politiker som slår vakt om stödet till personer som har funktionsnedsättningar?

I arbetsrummet

Vi möter ministern i arbetsrummet på Mäster Samuels­gatan. Några timmar tidigare har det varit partiledardebatt i Riksdagen. Annie Lööf tog då upp flera frågor om funktionsnedsättningar, men är lite besviken över att det inte blev mycket till debatt i just de frågorna.

Desto gladare var hon för besöket från organisationen JAG som, strax före Föräldrakraft, fått en intervju för den egna tidningen Jagaren.
Annie Lööf strålar av engagemang och arbetslust trots att det har varit en hektiskt dag. Det gör mötet med henne avkopplande, trots att hon är en av landets mäktigaste och trots att vi har tänkt ställa några kritiska frågor. Till exempel vill vi veta hur det går med skärpningen av diskrimineringslagen, som tycks dröja hur länge som helst.

– Centerpartiets åsikt är glasklar. Vi tycker att bristande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagen, säger Annie Lööf utan betänketid.

Däremot vill hon inte uttala sig om när lagen blir verklighet. Hon vill hellre prata om andra initiativ från regeringen. Till exempel strategin för funktionshinderspolitiken. Eller utredningen som ser över möjligheterna på arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättningar.

Har inte varit passivt

Hon tycker inte att näringsdepartementet har varit passivt i diskrimineringsfrågan. Åtminstone inte under de månader hon själv varit statsråd. Annie Lööf betonar att hon upprepade gånger tagit upp frågor som rör funktionsnedsättningar, bland annat behovet av att stärka den sociala ekonomin.

– Jag har varit ute och träffat många dagverksamheter och sociala företag som haft fokus på funktionsnedsattas möjligheter till företagande och meningsfull sysselsättning.

Ofta har Annie Lööf upplevt att människor är nöjda med regeringens initiativ, till exempel satsningarna på Samhall och fler lönebidragsplatser. Men hon medger att det finns mycket kvar att göra.

– Framför allt måste det offentliga matcha näringslivet när det gäller att erbjuda arbetsplatser. Där ligger det offentliga långt efter.

Annie Lööf hoppas kunna kombinera Centerns satsning på företagande med målet att skapa nya jobb till personer långt från arbetsmarknaden.
– Vi vill se över sjuklöneansvaret, som idag kan hindra arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättningar. Jag vill också komplettera kommunernas dagliga verksamheter med sociala företag.

– I grund och botten handlar allt om lika villkor, säger näringsministern som även tidigare varit en profil inom social ekonomi, bland annat genom styrelseuppdrag för Coompanion.

Vill ha lika förutsättningar

Lika villkor är också det som ungdomarna i Jönkö­ping har betonat.

– När jag pratar med dem säger de att de inte vill ha någon särställning. De vill bara ha lika förutsättningar att kunna plugga eller jobba efter sin förmåga. Det kan handla om att få rätt hjälpmedel så att det fungerar att arbeta några timmar varje dag.

Man kan fråga sig hur bra regeringens satsningar har lyckats. Färsk statistik från Arbetsförmed­lingen visar att det blivit allt svårare att få jobb.

– En lågkonjunktur slår alltid hårdast mot de som inte är så etablerade på arbetsmarknaden. Därför behöver vi sänka trösklarna. Det kan handla om att ändra arbetsrätten, lönelägen och möjligheter att starta kooperativ eller sociala företag, säger Annie Lööf.

Men kommer det att räcka för att vända utvecklingen? Annie Lööf suckar lite över invändningen. Hon betonar att de förslag Centern för fram ännu inte provats och att man därför inte vet hur långt det räcker.

– Vi har gjort en hel del för att skapa möjligheter men det finns säkert mycket mer att göra och där ska Centern vara en offensiv kraft. Det handlar om att alla som vill och kan arbeta ska ha möjlighet att göra det.

– Men idag är ingångslönerna så höga att det skiljer så lite mellan de som är helt färska och de som har jobbat några år. Då väljer arbetsgivaren den som har mer erfarenhet och så skapas ännu högre trösklar för de som inte haft jobb tidigare.

Anledningen till att Annie Lööf själv engagerade sig som mentor var att hon redan var intresserad av lika villkor på arbetsmarknaden. Hon träffade ungdomarna vid några tillfällen i samband med projektet Agera mera i Jönköping.

– Jag berättade för dem om min egen väg in i politiken och så pratade vi om självkänsla och ledarförmåga. Det handlade mest om att coacha och lyssna.

– Jag har fått bra feedback från ungdomarna och har nog fyra, fem av dem som kompisar på Facebook. Ibland är den kontakten viktigare än den fysiska. De hör av sig när de vill kommentera något, säger Annie Lööf glatt.

Vilken betydelse har kontakterna haft?
– Jag hoppas att jag inspirerat dem att våga ta för sig och inte ge upp. De har inspirerat mig oerhört i de här frågorna. Framförallt gav de mig berättelser från vardagen. De berättade hur det är att inte kunna åka tåg eller att inte vara tillräckligt funktionsnedsatt för att få parkeringstillstånd, trots att man använder permobil. Det var en rad olika saker som gjorde att man blev riktigt förbannad.

Borde inte fler unga med funktionsnedsättnin­gar ha mentorer?
– Alla behöver bollplank. Jag har själv många mentorer på olika plan. Det behöver inte handla om offentligt tillsatta, det kan vara grannen, klassföreståndare, mamman eller pappan. En av mina viktigaste mentorer är min pappa, han är ett väldigt viktigt bollplank för mig.

Vill vara informell mentor

– Man kan göra mycket som enskild människa. Jag hoppas jag är en informell mentor för många. Jag vill vara en förebild för unga, inspirera kvinnor att våga ta plats och visa att inget är omöjligt. Den ansatsen är viktig både om man är funktionsnedsatt, invandrare eller arbetslös, känslan av att jag måste testa, jag ska inte säga nej.

Det är viktigt med ett engagemang i samhället, att var och en hjälper till, menar Annie Lööf.
Hon är väl medveten om att föräldrar och anhöriga får ta mest ansvar.

–När jag träffade föreningen JAG pratade vi om alla de anhöriga som hjälper människor med funktionsnedsättningar och att de aldrig syns.
– Att ha en anhörig som hjälper till varje dag skapar en trygghet. De anhöriga vet hur den enskilde är och vad han eller hon gillar, men det krävs att de får avlastning. De orkar inte hur mycket som helst.

Vi ber Annie Lööf berätta mer om hur sociala företag kan få så stor betydelse som hon antyder.

– För det första handlar det om att sociala företag kan ge bättre självkänsla. Nyligen besökte jag en loppis i Sala som varit kommunal och gått med stora underskott. Sedan en tid drivs den som ett socialt företag med långt fler anställda än tidigare och sysselsätter personer som har funktionsnedsättningar. De anställda är själva med och påverkar. Det är underbart att det finns så mycket kraft ute i samhället.

Meningsfull sysselsättning

Företrädaren Maud Olofsson la fram en handlingsplan för socialt företagande för några år sedan och Coompanion driver tesen att det kan skapas oerhört många jobb.
– Det viktigaste är att man känner att man har en meningsfull sysselsättning, att man kan påverka och att det kommer underifrån.

Du nämnde att anhöriga lägger stort arbete på att stödja. Förstår du vilken oro som neddragningar inom personlig assistans skapat?
– Självklart måste vi skapa möjligheter för de som behöver assistans att faktiskt få det. Jag förutsätter att ansvarig minister följer det väldigt noga. Föreningen JAG tog upp det med mig och jag ska skicka frågan vidare till Kenneth (Johansson, socialutskottets ordförande) som jobbar med den varje dag. Oron är till för att både bemötas och lyssna in. Centern ska vara garanten för att vi inte får ny lagstiftning som ökar oron, utan snarare stärker individfokus och självbestämmande för varje enskild med funktionsnedsättning.

Men vad säger du om den nedrustning som skett utan politisk debatt?
– Det har aldrig fattats något politiskt beslut om att färre ska ha personlig assistans. De som behöver assistans och har rätt till det ska naturligtvis få det. I grunden är LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) väldigt bra, men vi måste vara ödmjuka och lyssna in om det är saker som behöver förändras i lagen eller om det bara är en myndighetsdialog som behövs för att se till att reglerna följs.

Kan du förhindra en utveckling mot ökad oro?
– Jag ska göra vad som står i min och Centerpartiets makt att driva på. Jag ska forsätta åka runt och träffa personer i deras vardag, men fler måste lyfta frågan.

Är det svårt att få gehör när man sitter i en rege­ring med mäktiga moderater?
– Absolut inte! Vi har sett en rad steg på väg mot förbättringar, som strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Men strategin har fått mycket kritik för att ha låg ambition och sakna mätbara mål?
– Oavsett vilken regering som suttit vid makten har man gjort alldeles för lite. Det ser man av resultatet idag. Socialdemokraterna hade lång tid på sig, men tog inte chansen. Här har vi under fem år ändå tagit en hel del steg på vägen. Samtidigt är jag ödmjuk inför att det behövs ännu mer och Centern ska vara en blåslampa för det i regeringen.

RBU har en ny rapport som visar att de flesta barn med funktionsnedsättningar inte har något fritt skolval. Vad är din kommentar till det?
– Om vi ska ha lika villkor måste vi ha verklig valfrihet oavsett vem man är, slår Annie Lööf fast och fortsätter:

– Alla skolor har en skyldighet att anpassa sina byggnader så att det blir en verklig valfrihet även för elever som sitter i rullstol. Något annat är inte okej. Kommunerna måste ta sitt ansvar och se till att skolorna följer regelverken. Regeringen kan sätta upp regler men kommunerna måste se till att de förverkligas.

Djupa dalar och höga kullar

Trots att Annie Lööf nått toppen endast 28 år gammal har det inte varit någon rak väg till partiledar- och ministerposterna.

– Jag tror att livet för alla kantas av djupa dalar och höga kullar, sorg och lycka. Den som tror att jag glidit in på en räkmacka till att bli partiledare och näringsminister har fel, för bakom ligger oerhört mycket engagemang, arbete och utbildning. Alla har olika vägar att nå sina mål, en del vill jobba i industrin, andra blir missionärer eller politiker. Sätter man upp mål och jobbar för dem kan man nå hur långt som helst.