Sänkt omvårdnadsbidrag för de fyra barnen, trots tidigare helt vårdbidrag

  • En förälder med fyra barn, alla med funktionsnedsättningar, får avslag på helt omvårdnadsbidrag.
  • Att föräldern tidigare haft helt vårdbidrag för tre av barnen är inte skäl för helt omvårdnadsbidrag, anser kammarrätten.
  • ”Vissa av behoven kan samordnas i stora delar,” skriver kammarrätten.

Bidraget skulle inte försämras

När systemet med vårdbidrag 2019 ersattes av nya omvårdnadsbidraget var det tydligt uttalat att regeländringen inte skulle försämra bidragen till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.

Så har ändå blivit fallet, enligt många vittnesmål från föräldrar och jurister. Det har lett till kritik från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, och heta debatter i riksdagen.

LÄS ÄVEN: Allt om omvårdnadsbidrag

Fyrbarnsförälder får sänkt omvårdnadsbidrag

Den aktuella domen från Kammarrätten i Göteborg den 23 mars 2022 (mål 6063-21) aktualiserar frågan på nytt.

Föräldern hade tidigare helt vårdbidrag för tre barn med funktionsnedsättning. Nu när ansökan gällde ytterligare ett barn ansåg Försäkringskassan att hon endast hade rätt till tre fjärdedels omvårdnadsbidrag. Förvaltningsrätten höll med.

… trots att behovet har ökat

Allmänna ombudet skrev så här i kvinnans överklagande till kammarrätten:

”Ett tidigare beslut om ersättning är inte bindande vid en senare prövning. Däremot bör ett beslut avseende samma förmån, där omständigheterna i stort inte förändrats, kunna ha ett särskilt bevisvärde. Det tidigare beslutet om vårdbidrag avsåg tre barn, jämfört med nu aktuell ansökan som avser fyra barn. Att föräldern då beviljades ett helt vårdbidrag kan inte motiveras av att det fanns stora merkostnader att beakta då det av det tidigare beslutet framgår att merkostnader godtogs med 3 000 kr per år.

Således kan inte merkostnaderna ensamt förklara skillnaden. Snarare bör tillkomsten av ytterligare ett barn med behov av omvårdnad och tillsyn tala i motsatt riktning, dvs. att det nu är fråga om ett utökat behov.

Alla barnen har ett behov av omvårdnad och tillsyn, även om det i viss mån varierar från barn till barn och i olika vardagliga situationer. Behovet av omvårdnad och tillsyn synes även i viss mån finnas under dygnsvilan. Med hänsyn till frekvens och omfattning, att det är fråga om fyra barn samt den bundenhet det innebär för föräldern bör bedömningen bli att det är fråga om särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn.”

LÄS ÄVEN: Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag

Kammarrätten: Fyra barn innebär alltid bundenhet

Kammarrätten menar att tre av barnen uppfyller kraven för omvårdnadsbidrag, och att det fjärde barnets behov också måste tas med i bedömningen av det sammanlagda behovet.

Men kammarrätten håller inte med om att det sammanlagt handlar om ”särskilt stora behov”. Kammarrätten skriver att ”ett särskilt stort behov av omvårdnad kan till exempel innebära att det behövs regelbunden och omfattande praktisk hjälp under såväl dag- som nattetid. … Tillsyn på denna nivå bör som regel innebära ett behov av ständig uppsikt, i princip dygnet runt, och medför en mycket stor bundenhet för föräldrarna.”

Kammarrätten anser också att ”det bör vägas in att även fyra barn i motsvarande åldrar utan funktionsnedsättningar hade inneburit en relativt omfattande bundenhet för föräldern”.

Tillsyn ”kan samordnas i hög utsträckning”

Kammarrätten anser också att ”behoven kan samordnas i stora delar”. Det gäller till exempel ”vuxenstödet”, tycker kammarätten, som vidare konstaterar att barnen ”har liknande problematik och har samtliga behov av påminnelser och rutiner i vardagen.”

Även tillsyn av två av barnen kan samordnas i hög utsträckning, menar rätten.

Allt kan dock inte samordnas, har kammarrätten klokt nog kommit fram till, och nämner som exempel medicinering, kontakter med samhällsinstanser och stöd till följd av kommunikationssvårigheter.

”Kammarrätten bedömer att barnens sammanlagda behov av omvårdnad och tillsyn är mycket stora, men däremot inte särskilt stora. Föräldern har därmed inte rätt till ett helt omvårdnadsbidrag. Att hon tidigare har varit beviljad ett helt vårdbidrag för tre av barnen är inte skäl för någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.”

LÄS ÄVEN: Följ kampen om omvårdnadsbidraget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.