SBU om dyslexi: Viktigt att barn utreds och får hjälpmedel

SBU förtydligar nu att myndigheten INTE vill stoppa vare sig diagnostiska tester eller hjälpmedel för elever som har dyslexi.
– I väntan på bättre kunskap om metoderna är det viktigt att barn med misstänkt dyslexi utreds med de tester som finns och att de får tillgång till verktyg som de behöver för att klara sin skolgång, skriver Susanna Axelsson och Karin Stenström, SBU.

Här är klarläggandet från SBU i sin helhet:

SBU vill förtydliga begreppet ”otillräckligt vetenskapligt underlag”, som förekommer i kunskapsöversikten om olika tester och insatser för barn och unga med dyslexi.

SBU:s uppdrag var att gå igenom all forskning som har gjorts om olika tester och insatser på området. Granskningen visar att vissa tester och insatser inte har undersökts på ett vetenskapligt sätt, att forskningsstudier saknas eller att de har sådana brister att forskarna inte säkert kan säga om insatserna fungerar.

Detta måste tas på allvar. Men att det vetenskapliga underlaget är ”otillräckligt” för att dra slutsatser om detta behöver inte betyda att metoderna är dåliga eller saknar värde.

Vad det betyder är att det behövs mer forskning för att kunna avgöra vilka metoder som fungerar bäst, och vilka åtgärder som inte är effektiva. Sådan kunskap krävs för att kunna ge barn och ungdomar bästa möjliga stöd. Idag ger inte forskningen någon tydlig vägledning.

Detta förklarar vi inte bara i rapporten utan också i den film på sbu.se där vi berättar om våra slutsatser. Där kommenterar vi att vissa tester har otillräckligt vetenskapligt underlag: ”Det betyder inte att testen i sig är dåliga, utan att man måste utvärdera de här testen i forskningen i framtiden för att avgöra vilka som fungerar.”

I rapporten framhåller SBU viktiga frågor som behöver studeras mer. Hit hör frågan om vilka insatser som ger barn och ungdomar bäst livskvalitet och kunskapsutveckling. Detta ger en tydlig signal till forskarna att även försöka mäta metodernas långsiktiga värde.

SBU:s uppdrag är att ta reda på vad den samlade forskningen visar. Med detta som grund kan Socialstyrelsen tillsammans med Skolverket uppdatera sina vägledningar för barnhälsovården och elevhälsan. Vi hoppas också att rapporten blir startskottet för ny forskning på området så att barn och unga med dyslexi kan få ännu bättre stöd.

I väntan på bättre kunskap om metoderna är det viktigt att barn med misstänkt dyslexi får utredas med de diagnostiska tester som finns tillgängliga och att de får tillgång till andra verktyg som de behöver för att klara sin skolgång.

Susanna Axelsson
Avdelningschef Etablerade metoder, SBU

Karin Stenström
Projektledare, SBU