Se funktions-nedsättning som en merit i arbetslivet

DEBATTARTIKEL. Det är viktigt att det finns anställda med egen erfarenhet av funktionsnedsättning i välfärden. Att veta att det finns personer med egen erfarenhet exempelvis i en skola eller vårdcentral skulle motverka det främlingskap och upplevelse av okunskap som många personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ibland känner.

Om man som rullstolsanvändare går till vårdcentralen och berättar att man har feber. Då träffar man en läkare som alltid har rätt utbildning men sedan kan det variera beträffande kön och etnisk bakgrund. Läkare kan ha olika erfarenheter, vara nyutexaminerad eller ha lång yrkeserfarenhet. Men man träffar sällan eller aldrig en läkare som själv sitter i rullstol.

Detta har faktiskt stor betydelse. Feber hos ett barn eller en ungdom som använder rullstol kan få helt andra konsekvenser än om man är gående. Feber kan till exempel öka muskelspänningar och leda till större trötthet som gör att man behöver mer hjälp och sjukskrivas i ett tidigare stadium än annars.

En lärare med neuropsykiatrisk erfarenhet har mer kunskap och är bättre lämpad att ge ett barn med NPF rätt bemötande. Läraren vet att det barnet kan ha svårt att visa nedstämdhet eller ge uttryck för känslor.

En sådan lärare vet hur viktigt det är att informera på rätt sätt. Och framför allt vet den läraren att barn med NPF-svårigheter är väldigt olika och kräver ett individuellt bemötande. Den egna erfarenheten utöver den formella kompetensen kan göra att hela arbetslag utvecklas och verksamheten får ökad kvalitet.

Arbetsgivare måste våga leta efter både formell kompetens och erfarenhetsbaserad eller, med ett annat ord, förtrogenhetskunskap. Förtrogenhetskunskap som är erfarenhet av egen eller anhörigs funktionsnedsättning är något som arbetsgivare aktivt måste börja att söka efter och rekrytera in i arbetsgrupper. Denna kunskap har förutom den självklara formella kompetensen ett värde för alla som tar del av välfärden.

Förtrogenhetskunskap om funktionsnedsättning måste bli en merit när arbetsgivare söker nya medarbetare.

En skola eller en vårdcentral ska i framtiden kunna skriva i sina presentationer; ”vi har hög funktionshinderkompetens, vi har i vårt team både anhöriga och medarbetare med egna funktionshinder”.

Detta skulle dessutom bli en inkörsport till högre utbildning för ungdomar med funktionsnedsättningar i och med att de kommer ut med kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Vi har haft en omfattande politisk diskussion om vikten av tillgänglighet i arbetet. Vi behöver mångfald när det gäller kön, ålder, ursprung, sexualitet men också erfarenhet av funktionsnedsättning.

Arbetsgivare måste börja betrakta egen erfarenhet av funktionsnedsättning som en resurs och inte som ett hot. Vi menar att man aktivt borde söka efter personer med kunskap eller erfarenheter av funktionshinder när man anställer nya medarbetare inom vård, omsorg, socialtjänst eller skola.

Förtrogenhetskunskap om funktionsnedsättning måste bli en merit när arbetsgivare söker nya medarbetare. Det tjänar alla på.

Håkan Högberg
Ordförande i DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Göteborgsavdelningen

Per Olof Larsson
Institutionen för social arbete Göteborgs universitet

Helene Mellström
Områdeschef Rehab och funktionshinder Bräcke diakoni