Skarp kritik mot otydliga villkor för assistans: Enskilda drabbas hårt

Idag uppmanar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, regeringen att förtydliga LSS-lagen och villkoren för assistans.
Man rekommenderar regeringen att överväga om lagen och rättspraxis stämmer överens med målen för den personliga assistansen.

Enligt ISF är lagen så otydlig att personer med stora behov av sjukvårdande insatser riskerar att nekas eller förlora den statliga assistansersättningen.

En annan förklaring som ISF lyfter fram är den nya, stramare rättspraxisen.

ISF har granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och hur domstolspraxis påverkar Försäkringskassans regler om assistansersättningen.

– Försäkringskassan är skyldig att följa domar från HFD, oavsett om det drabbar enskilda hårt, säger Tomas Agdalen, en av rapportens författare.

ISF skriver att ”Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat praxis för sjukvård i personlig assistans i en kraftigt åtstramande riktning. Till följd av detta har Försäkringskassan ändrat tillämpningen och nu faller egenvård under andra personliga behov.”

Vidare påpekar ISF att det inte finns någon tydlig gräns för vad som ska betraktas som daglig omvårdnad för grundläggande behov och vad som ska betraktas som en insats där hälso- och sjukvården ska bedöma patientsäkerheten. Detta gör det svårt för Försäkringskassan att tillämpa reglerna på ett enhetligt sätt, skriver ISF.

ISF kritiserar också att lagen är otydlig när det gäller de olika huvudmännens ansvar.

”Det finns incitament för kommuner och landsting att vältra över ansvaret för sjukvårdande insatser – och indirekt personliga assistenter – på staten via Försäkringskassan”, skriver ISF.

Samtidigt tvingas personliga assistenterna ofta ta ett orimligt stort ansvar, menar ISF.