Skärpt kontroll föreslås för att stoppa assistansfusk

Stärkta kontrollmöjligheter för Försäkringskassan samt en mer enhetlig och rättssäker handläggning. Det föreslår justitierådet Susanne Billum i sin utredning om assistansersättningens kostnader. Även skärpta krav för tillstånd att anordna personlig assistans samt en effektivare samverkan mellan berörda myndigheter inklusive Skatteverket.

– Vi föreslår en anmälningsskyldighet mellan Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommunen. Man har exempelvis inte rätt till assistansersättning om barnet är i skolan.  Kommunen ska kunna signalera om så ändå sker. Annars går det felaktigt ut pengar.

Hon poängterar att det bara är inkomstuppgifterna som får samköras.
– Det handlar inte om att samköra register rent allmänt. Man ska kunna kontrollera inkomstuppgifterna mot skatteverket.

En annan del handlar om att göra Försäkringskassans handläggning mer enhetlig och rättssäker. I dagsläget skiftar kvaliteten väldigt mycket mellan olika delar av landet. Susanne Billum riktar kritik mot Försäkringskassan som hon tycker är en starkt bidragande orsak till att det blivit fel.

– Det har visat sig att de har en bristande kompetens samt en otydlighet i handläggningssystemet och i samordningen. De har även svårigheter att följa upp saker med de it-system som man idag använder sig av. Regelverket var välvilligt men man tänkte inte på vad konsekvenserna kunde bli.

Susanne Billum utesluter inte heller att Försäkringskassan kan ha gjort felbedömningar åt det andra hållet, det vill säga att det finns en stor grupp som inte får assistansersättning men som har rätt till det.

– Om det inte sker en korrekt handläggning så finns definitivt den risken.

Eva Edström Fors, utredningens huvudsekreterare, inflikar att det blir långtgående konsekvenser för både den enskilde och staten om fel uppstår i det första steget.
– Därför måste man vara noga med att handläggningen håller en god kvalitet.

I utredningen gör man bedömningen att omfattningen av fusk och felaktiga utbetalningar ligger runt 9-15 procent av det totalt utbetalda beloppet år 2010 (23,7 miljarder kronor). Omfattningen av överutnyttjande bedöms vara 13-18 procent. Men Susanne Billum vill varna för att siffrorna är behäftade med en betydande osäkerhet.

– Det är ytterst vanskligt att göra en summering.

På frågan om de som fuskat har dränerat möjligheterna till ersättning för dem som verkligen behöver det, svarar Susanne Billum att man inte direkt kan säga om det har påverkat ökningen av kostnader eller inte.

– Vi behöver diskutera vidare om detta har drabbat dem som behöver assistansersättningen allra bäst.

De förslag som läggs nu har enligt Susanne Billum samtliga som syfte att verka så att pengarna kommer till avsedd användning och inget annat.

– Det har funnits en oro från olika håll angående inskränkningar men det är inget sådant som föreslås här utan det är fusk av olika slag  som ska stävjas. Det är ett sätt att försvara rättssäkerheten i det här, säger Susanne Billum.