Skolinspektionen: Yrkesgymnasier måste hjälpa elever med frånvaroproblem

Många elever på yrkesgymnasierna får inte det stöd de har rätt till. Det framgår av en ny rapport där Skolinspektionen kritiserar samtliga granskade yrkesgymnasier.

– Elever som går ut gymnasiet utan yrkesexamen riskerar att få det mycket besvärligt att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det oroande att majoriteten av de 126 elever vi följt inte möter en undervisning som förebygger studieavbrott och främjar elevernas möjlighet att nå slutbetyg, säger Mårten Petersson, projektledare, Skolinspektionen.

Alla de 30 yrkesgymnasier som granskats behöver bli bättre på att ge elever pedagogiskt stöd, anser inspektionen. De granskade skolorna har valts ut för att de har hög andel studieavbrott.

I pressmeddelandet skriver Skolinspektionen att ”i stort sett ingen av de granskade skolorna sätter in effektiva stödinsatser när elever inte kommer till lektioner. Den vanligaste orsaken är att skolan – rektorerna, lärarna och övrig personal – inte har ett tydligt och gemensamt arbetssätt för att ta reda på varför en elev är frånvarande och vilka behov av stöd eleven har för att klara skolan. Eleverna i granskningen upplever att lärare inte lyssnar på vad de berättar att de behöver. Elevhälsans kompetens används sällan som resurs i arbetet.”

– Ansvariga skolhuvudmän måste säkra att varje skola ger elever med frånvaroproblematik de allra bästa förutsättningarna att nå en yrkesexamen. En bra början är att lyssna på elevens egen beskrivning av sin skolsituation och se till att elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd också får det. Samverkan mellan lärare och elevhälsan behöver också säkras så att stödinsatser som sätts in leder till önskat resultat, säger Mårten Petersson.