Slumpen kan avgöra merkostnadsersättning för god man

Kostnader för arvode till god man eller förvaltare ger rätt till merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Men ibland sätter formaliteter stopp. Då tycks inte arvodeskostnaden avgöra, utan själva datumet för överförmyndarens beslut.

Förvaltningsrätten: Närmast slumpartat

I ett aktuellt fall ansökte en man om merkostnadsersättning för förvaltare.

Försäkringskassan godkände inte ansökan för hela den aktuella perioden, eftersom man ansåg att det inte fanns beslut av överförmyndarnämnden för hela perioden.

I förvaltningsrätten i Jönköping fick mannen dock gehör.

”Enligt förvaltningsrätten talar övervägande skäl i stället för att kostnader för arvode till förvaltare i regel ska ses som en årlig kostnad, att sådana kostnader ska beaktas vid prövningen av rätten till förmånen det år då kostnaden har uppkommit och att tidpunkten för när rätt till förmånen inträder avgörs av tidpunkten för när den enskilde gjort sin ansökan. En sådan ordning framstår som rimlig och tillgodoser kravet på förutsebarhet i rättstillämpningen samt är i linje med gällande regler och vägledande domstolspraxis.

En ordning som däremot innebär att rätten till ersättning för merkostnader för förvaltare styrs av när överförmyndarnämnden fattar sina arvodesbeslut uppfyller inte nämnda krav och kan i stället ge närmast slumpartade resultat.”

Kammarrätten: Överförmyndarens beslutsdatum avgör

Försäkringskassan gav dock inte upp utan överklagade till Kammarrätten i Jönköping som nu i november 2023 gick på myndighetens linje.

Så här bedömde kammarrätten frågan i mål nr 162-22:

”När det gäller kostnad för arvode till god man och förvaltare ankommer det på överförmyndaren eller överförmyndarnämnden att bestämma storleken på arvode och ersättning för utgifter samt i vilken mån dessa ska betalas av den enskilde eller kommunen. Det är först när detta är bestämt som den enskilde, om han eller hon själv ska stå för kostnaderna, ska betala.

Mot den bakgrunden anser kammarrätten att det är först när ett arvodesbeslut är fattat som det med tillräcklig grad av säkerhet är möjligt att bedöma om kostnader som kan beaktas vid bedömning av rätt till merkostnadsersättning har uppkommit.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *