Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå

Grattis alla skattebetalare – stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer är på rekordlåg nivå.

Lägsta kostnadsläget på 4 decennier

Det visar Försäkringskassans rapport ”Socialförsäkringen i siffror 2022” som publicerats i sommar. (Klicka här för att ladda ned rapporten som pdf.)

Under år 2021 var kostnaderna nere på 4,6 procent av BNP, Sveriges bruttonationalprodukt och landets totala ekonomi. Detta tangerar 2019 års notering på  4,4 procent av BNP, den lägsta andelen på fyra decennier.

Under pandemiåret 2020 noterades en liten ökning, till 5 procent, vilket dock var en tillfällig uppgång som nästan helt berodde på extrakostnader kopplat till pandemin.

Det är framförallt utgifterna för sjukdom och funktionsnedsättning som minskat, vilket framgår tydligt av diagrammet nedan.

Diagram från ”Socialförsäkringens i siffror 2022”.

Växande fattigdom vid funktionsnedsättning

Trots återkommande larm om höga kostnader, miljardrullning och fusk har det alltså inte varit lägre relativa kostnader på mer än fyra decennier.

De rekordlåga relativa kostnaderna har inte varit gratis för alla.

Den ekonomiska tryggheten för personer med funktionsnedsättningar har blivit allt sämre under många år.

LÄS ÄVEN: Personer med sjukersättning måste få rätt att spara till en buffert

En förklaring är att aktivitetsersättning och sjukersättning kraftigt har halkat efter i utvecklingen av svensk välfärd. Det är en av de viktigast orsakerna till snabbt ökad fattigdom bland personer med funktionsnedsättningar.

Även kostnaderna för personlig assistans har minskat de senaste åren, samtidigt som bilstöd, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning mer eller mindre havererat på grund av regeländringar och besparingar.

Nästan halverade kostnader sedan LSS infördes

Intressant att notera är att socialförsäkringen var som allra dyrast åren innan LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, infördes. När LSS trädde i kraft var socialförsäkringens andel av BNP cirka 9 procent. Därefter har trenden varit att kostnaderna har minskat relativt sett.

Hur ser det ut i Europa?

Försäkringskassan har även jämfört Sveriges utgifter med andra europeiska länders. Ifråga om offentliga transfereringar till hushåll så ligger Sverige i nivå med EU:s genomsnitt. Det finns dock stora olikheter mellan länderna vad gäller hur man ger stöd vid exempelvis funktionsnedsättning.

Offentliga transfereringar i förhållande till BNP år 2019 i Sverige och andra europeiska länder
Offentliga transfereringar i förhållande till BNP år 2019 i Sverige och andra europeiska länder. Diagram från ”Socialförsäkringens i siffror 2022”.

Vad kostar det olika stöden?

De olika stöden inom socialförsäkringen har totalt ökat med 11 procent under de tre senaste åren. I tabellen nedan (från ”Socialförsäkringen i siffror 2022”) kan du se utvecklingen för de olika områdena.

wdt_ID Utgifter per område, miljoner kronor 2019 2020 2021
1 Föräldrapenning 35.795 35.469 35.180
2 Tillfällig föräldrapenning 8.081 9.975 10.085
3 Graviditetspenning 672 681 1.654
4 Barnbidrag 33.175 33.326 33.390
5 Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar 4.606 5.284 5.019
6 Vårdbidrag och omvårdnadsbidrag 3.972 3.960 3.951
7 Underhållsstöd 2.700 2.636 2.692
8 Adoptionsbidrag  14 9 9
9 Sjukpenning 35.969 41.152 41.329
10 Rehabiliteringsersättningar 891 799 876
11 Närståendepenning 186 180 164
12 Boendetillägg 200 224 251
13 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1.090 17.675 14.479
14 Tandvård 6.635 5.956 6.775
15 Sjukvård i internationella förhållanden 518 495 474
16 Aktivitets- och sjukersättning 39.037 37.551 35.749
17 Bostadstillägg 5.072 5.060 4.996
18 Handikappersättning och merkostnadsersättning 1.304 1.300 1.252
19 Arbetsskadeersättning 2.677 2.567 2.380
20 Bilstöd 143 136 138
21 Assistansersättning 24.175 23.528 24.135
22 Bidrag för sjukskrivningsprocessen2 2.443 2.136 2.207
23 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 38 37 37
24 Smittbärarpenning 5 127 393
25 Aktivitetsstöd3 10.568 13.474 19.510
26 Etableringsersättning 3.563 2.291 1.352
27 Familjebidrag värnpliktiga 25 24 29

2 kommentarer

  1. Vad blir socialförsäkringens del av BNP per person? Då befolkningen ökat under perioden så blir den siffran mer intressant. Samt hur mycket betalar varje svensk för att alla innevånare ska få goda livsvillkor nu, och hur mycket betalade varje svensk för detta 1990, 2000, 2010 och 2020? Det är intressant, för det visar hur humant ett samhälle är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.