”Stärk stödet till gymnasieelever med funktionsnedsättning”

Betydligt fler elever med funktionsnedsättning kan ta gymnasieexamen om de får stöd.
Det anser Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hur kan fler unga med funktionsnedsättning klara gymnasiet?

Han har fyra konkreta förslag, som han har presenterat i en debattartikel på Altinget.

Stärk skollagen om stöd på gymnasiet. ”De svaga skrivningarna i dag bidrar till att många elever inte får stöd eller endast erbjuds standardiserade lösningar av stöd som inte hjälper eleven. Elever behöver vara involverade och stödet måste utgå från elevernas behov för att vara hjälpsamt, skriver Fredrik Malmberg.

Öka flexibiliteten i gymnasieutbildningen. ”Många elever, som har en funktionsnedsättning som innebär att de behöver mycket stöd, har gått i särskilda undervisningsgrupper i grundskolan. Flera av dessa elever blir behöriga till gymnasieskolan, men där erbjuds inte liknande stöd.”

Stärk lärares kompetens att möta elever med funktionsnedsättning i undervisningen. ”Generellt finns ett fortsatt behov av att öka kompetensen inom specialpedagogik för lärare på gymnasiet. I synnerhet gäller detta yrkeslärare som också ofta möter en större andel elever med funktionsnedsättning.”

Förbättra studie- och yrkesvägledningen inför gymnasievalet. ”Många elever med funktionsnedsättning behöver bättre vägledning, särskilt vid val till yrkesprogrammen,” skriver Malmberg.

Varför är stödet så dåligt på gymnasiet idag?

Fredrik Malmberg motiverar sina förslag med att skollagen idag är ”mycket svagt” när det gäller stödet för gymnasieelever. Alltför få gymnasieskolor vänder sig till SPSM om hjälp med att ge stöd till eleverna. Mindre än en tiondel av alla förfrågningar till SPSM kommer från gymnasieskolor.

LÄS ÄVEN:
Unga med funktionsnedsättning lyckas ofta med studier på folkhögskola

Varför är gymnasiet så viktigt för unga med funktionsnedsättning?

En gymnasieexamen är avgörande för att elever med funktionsnedsättning ska kunna få arbete och en god framtid. Det är också en av de viktigaste samhällsfrågorna, menar Fredrik Malmberg.

Cirka 20 procent av alla elever som börjar gymnasiet misslyckas med att ta examen. I april 2021 beslutade regeringen utreda frågan om hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Utredningen ska vara klar senast 1 juni 2022.

”En stor andel av de 20 procent som inte tar gymnasieexamen har en funktionsnedsättning. Hur stor andel vet vi inte eftersom det finns brister i skolstatistiken, men vi vet att sannolikheten att hamna utanför både studier och arbete är större bland unga med funktionsnedsättning än bland övriga unga”, skriver Fredrik Malmberg.

LÄS ÄVEN:
Folkhögskolor har utbildningarna som förbereder för vuxenliv och karriär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *