”Största faran är att inget händer i assistansfrågan”

DEBATTARTIKEL. Liberalernas Bengt Eliasson anklagar i en debattartikel Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna för att vara oseriösa i våra förslag för att förbättra den personliga assistansen samt för att utsätta 5 000 personer för en risk att förlora sin assistans. Dessa anklagelser är helt ogrundade och visar bara på Liberalernas okunskap kring vilka politiska initiativ som den personliga assistansen är i behov av.

I dag är huvudmannaskapet för personlig assistans delat mellan stat och kommun och det har bidragit till flera problem. Exempelvis har bedömningarna i vissa fall framstått som rättsosäkra när kommunen och staten gjort helt olika bedömningar och i små resurssvaga kommuner har gruppers behov av stöd och hjälp ställts mot varandra.

Med anledning av detta valde Vänsterpartiet att tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna ta ett initiativ i riksdagens socialutskott för att flytta över hela ansvaret för den personliga assistansen till en statlig nivå.

Med staten som ensam huvudman kommer förutsättningarna för likvärdiga bedömningar i hela landet öka och risken för att enskilda kommuners ekonomi ska påverka benägenhet att ge insatsen kommer att försvinna.

Kommunala beslut ska överföras

Syftet med utskottsinitiativet är att förbättra situation för dem som är i behov av assistans. Det framgår mycket tydligt av vårt förslag att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans ska bibehålla sin rätt när staten blir ensam huvudman och att de även ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning. Jag tycker därför att det är djupt olyckligt att Bengt Eliasson sprider felaktiga rykten om att människor riskerar att förlora sin assistans i och med vårt förslag.

Att arbetet med ett förändrat huvudmannaskap skulle bli ett hafsverk om det genomförs under den här mandatperioden är också ett felaktigt antagande. Vi har redan idag en stor kunskap om personlig assistans eftersom ämnet har utretts ur olika perspektiv vid upprepande tillfällen. Den stora faran jag ser är att frågan återigen fastnar i en utredning och att inga förändringar sker. Det är inte en risk som jag vill ta.

Eniga om att behovsbedömningar måste förändras

I en fråga är jag och Bengt Eliasson helt eniga, regelverket för behovsbedömningen måste förändras. Rätten till personlig assistans ger många människor möjlighet att leva ett självständigt liv och att delta i samhället fullt ut på sina egna villkor men under de senaste tio åren har tillämpningen av lagstiftningen förändrats i kombination med att politiska viljeriktningar om att dämpa kostnaderna fått kraftigt genomslag. Följden har blivit att tusentals människor har förlorat hela eller delar av sin assistans.

Vänsterpartiet har under många år drivit på för att LSS ska återupprättas som en rättighetslagstiftning som ska styras av behov och som ska garantera grundläggande rättigheter. Vi har tidigare bjudit in de borgerliga partierna till samtal kring hur vi kan förbättra lagstiftningen kring den personliga assistansen men då fanns det inget intresse för att göra några förändringar. Jag tycker att det är hög tid att liberalerna slutar smutskasta oss och istället börjar samarbeta. Det är det enda sättet att rädda LSS på riktigt.

Förverkliga i samarbete med funktionsrättsrörelsen

Jag är stolt över initiativet som nu ligger på bordet. Jag ser det som ett steg i rätt riktigt för att förbättra livet för alla dem som är i behov av assistans i sin vardag.

Nu ligger ansvaret hos regeringen och dess samarbetspartier att i samarbete med funktionsrättsrörelsen skyndsamt få ett förslag om statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen på plats. Vänsterpartiet står redo att när som helst bidra till att få en mer likvärdig och rättssäker lagstiftning på plats.

Maj Karlsson (V)
Ledamot i socialutskottet i Sveriges riksdag

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.