Straff direkt – även om man inte försökt fuska

Alla som lämnar fel uppgifter för vårdbidrag, aktivitetsersättning eller liknande stöd kan i framtiden straffas direkt av myndigheten.

Det vill en statlig utredning som föreslår ett helt nytt sanktionssystem.

Utredningen presenterades idag och har överlämnats till regeringen.

Utredningen föreslår att man ska kunna få straffavgift även om man INTE har haft uppsåt eller varit oaktsam.

Det skulle göra systemet mer effektivt ”eftersom myndigheten, kommunen eller arbetslöshetskassan i utgångsläget kan begränsa sin utredning till att undersöka om en uppgift som lämnats är riktig eller inte”, heter det i utredningen.

Om de nya sanktionerna införs räcker det alltså att ha lämnat en felaktig uppgift av misstag för att drabbas av straffavgifter, förutom krav på återbetalning.

Det gäller inte bara uppgifter vid ansökan. På samma sätt ska man kunna straffas om man missar en anmälningsplikt.

Ett sanktionssystem ger flera fördelar, betonar utredarna, eftersom samhällets reaktion kan komma snabbare än idag.

Det är myndigheten själv som ska kunna besluta om sanktionsavgift. Beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Enligt utredningen ska alla bidrag och stöd för personligt ändamål från följande myndigheter omfattas: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassorna.

Exempel på stöd som berörs är vårdbidrag, handikappersättning, bilstöd, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg och assistansersättning.