Strid på direkten om nya assistansutredningen

Mer inflytande för brukarna och flexiblare ersättning. Det utlovas i Assistansersättningsutredningen som idag överlämnades till socialdepartementet.
Men både funktionshinderrörelsen och assistansföretagen säger stopp: Brukarna kommer att drabbas hårt.

Utredningen är en besvikelse både för assistansbranschen och för brukarorganisationerna, framförallt för att ersättningen föreslås sänkas med cirka 20 kronor per timme.

– En tydlig sänkning av ambitionsnivån för assistans, anser Vårdföretagarna som organiserar många assistansföretag.

– Ett dåligt förslag om man gör verklighet av att sänka ersättningen, säger Pelle Kölhed, ordförande för RTP.

Utredaren Agneta Rönn vill i huvudsak behålla dagens modell för ersättning.

En viktig nyhet är att hon vill differentiera ersättningen, för att tillgodose brukare som har stora behov av assistans på nätter och helger.

Utredningens förslag sammanfattas så här:

* Dagens timschablon görs om till en ”grundschablon” med i huvudsak samma innehåll som i dag. Grundschablonen ska också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukdom.

* En ny tilläggsschablon införs för brukare med särskilt stora behov av assistans på nätter och helger. Många av dessa söker i dag förhöjt timbelopp.

* Ett nytt lagstadgat krav på skriftligt avtal mellan brukare och anordnare införs. Avtalet ska handla om kvalitet, ersättningens användning och brukarens inflytande.

* Ett stopp för att anställa brukare som arbetsledare införs. Sådan lön eller ersättning från anordnaren ska bli återbetalningspliktig, anser utredaren.

* Schablonersättning ska beräknas på ett nytt sätt som, enligt utredaren, bättre följer löne- och kostnadsutvecklingen.

* Försäkringskassan får i uppdrag att att skapa en bättre samverkan mellan myndigheter och organisationer. Syftet är att förstärka kontrollen och ”förebygga risker”.

 

Pelle Kölhed: Stoppa utredningens förslag

Pelle Kölhed, som är ordförande för RTP, har medverkat som expert i utredningen. I ett särskilt yttrande säger han dock att utredningens förslag INTE bör genomföras.

– En sänkning assistansersättningen påverkar kvalitén i den personliga assistansen negativt, säger Pelle Kölhed som menar att detta strider både mot intentionerna med LSS och utredningens direktiv när det gäller att säkerställa kvalitén.

Han anser dessutom att brukare med förhöjd ersättning skulle drabbas extra hårt:

– Om den förhöjda ersättningen även i fortsättningen ska vara högst 12 % av en sänkt grundschablon, innebär det en reell minskning
i kronor och ören. Det finns i dag en inte obetydlig grupp assistansanvändare som har av Försäkringskassan bedömda och
detaljredovisade kostnader som uppgår till (eller överstiger) den nuvarande högsta ersättningsnivån på 314 kronor per timme. En sänkning av ersättningen utan motsvarande förändring av procenttalet skulle drabba denna grupp mycket hårt, säger Pelle Kölhed.

Pelle Kölhed ser fler andra negativa effekter av utredningens förslag. Han befarar sämre villkor för assistenterna och därmed sämre kvalitet. Han tror också att utredningens förslag kan leda till en utslagning av mindre anordnare och en ökad dominans för stora företag

– Det är angeläget att de närmare 100 000 personer som arbetar som personliga assistenter har goda arbetsvillkor och en tydlig yrkesroll. Att sänka assistansersättningen så drastiskt som de beräkningar som presenteras i utredningen visar, skulle väsentligt försvåra för alla seriösa arbetsgivare. Det skulle försämra möjligheten att rekrytera assistenter i konkurrens med andra kvalificerade serviceyrken på arbetsmarknaden. Det skulle minska möjligheten för assistenter att förkovra sig och utvecklas i sitt yrke.

 

Vårdföretagarna: Brukarna kommer att drabbas hårt

Vårdföretagarna, som organiserar många privata assistansföretag, är mycket kritisk till utredningens förslag om ny beräkning av ersättningen.

– Genomförs utredningens förslag måste alla anordnare som bedriver assistans på en kvalitativt hög nivå sänka sin ambitionsnivå. Detta kommer slå hårt mot små och medelstora anordnare men framför allt mot den enskilde brukaren som kommer få mindre stöd och hjälp, säger Fredric Käll ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

– Vi ifrågasätter starkt om det är möjligt att bedriva assistans i nivå med de krav som anordnarnas tillstånd kräver om utredningens förslag går igenom, säger Fredric Käll.

 

Assistansanordnarna: Försvårar för värdegrundsbaserade företag

Assistansanordnarna är en branschorganisation för ”värdegrundsbaserade” anordnare av personlig assistans.

– Det blir svårare för värdegrundsbaserade anordnare i branschen att möjliggöra för kunder och medlemmar att få en assistans i enlighet med LSS-reformens intentioner om schablonutredningens förslag bli verklighet, säger Katarina Bergwall, vice ordförande i Assistanananordnarna.

Katarina Bergwall instämmer i kritiken från Pelle Kölhed.

– I rapporten fokuserar man bara på kostnadsminskning utan att föra några egentliga resonemang kring kvaliteten i den personliga assistansen, säger Katarina Bergwall.