Svårare att få förhöjt timbelopp inom assistans

Det är fortfarande möjligt att få ett högre timbelopp inom personlig assistans, men det krävs att den enskilde styrker sina beräkningar, skriver advokat Emilia Liedbeck.

Schablonbelopp och förhöjt belopp

Assistansersättningen betalas normalt med ett särskilt angivet belopp per timme, vilket brukar kallas för schablonbeloppet. Beloppet ska beräknas med ledning av de uppskattade kostnaderna för att få assistans, och fastställs årligen av regeringen. År 2023 är schablonbeloppet 324,50 kronor per timme. (År 2024 höjs schablonbeloppet med 2,5 procent enligt regeringens budgetproposition.)

Den enskilde assistansanvändaren styr själv hur schablonbeloppet ska fördelas, alltså hur mycket som ska gå till lön, utbildningskostnader, omkostnader etcetera.

Om det finns särskilda skäl kan ersättning till assistansanvändaren efter ansökan lämnas med ett högre belopp än schablonbeloppet. Högsta möjliga belopp för år 2023 är 363,44 kronor per timme.

Vad är särskilda skäl?

Vad som utgör särskilda skäl framgår inte av lagstiftningen. I förarbetena finns exempel om särskild kompetens hos assistent, lång introduktion och att mycket tid ligger på obekväm arbetstid.

Många som är beviljade högre timbelopp har det på grund av att mycket tid är förlagd på obekväm arbetstid.

Tidigare har Försäkringskassan godkänt ansökan om högre timbelopp för obekväm arbetstid om den enskilde i sin ansökan hänvisat till sitt beslut, och visat vilka tider som är på obekväm arbetstid kontra totala antalet timmar. Några ytterligare underlag har inte efterfrågats.

Efter HFD:s dom – vad gäller nu?

I maj 2023 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mål om högre timbelopp, referat-nummer HFD 2023 ref 27. Högsta förvaltningsdomstolen prövade förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet. Avgörandet innebär vissa förändringar när det kommer till ansökan om högre timbelopp;

  • Den som ansöker om högre timbelopp har bevisbördan för att schablonbeloppet inte är tillräckligt.
  • Ansökan måste visa hur kostnaderna har beräknats.

Det är fortfarande möjligt att få beviljat ett högre timbelopp, men det krävs att den enskilde styrker sin ansökan och sina beräkningar. Den som ansöker har bevisbördan, och det är inte tillräckligt att endast konstatera att det finns ett visst antal timmar som är obekväm arbetstid.

Vad gäller högre timbelopp är det viktigt att ha i åtanke att redovisningen skiljer sig jämfört med schablonbelopp, där ingen redovisning krävs för vad kostnaderna använts för.

Om den enskilde byter assistansanordnare måste en ny ansökan göras, och det finns ingen garanti att förhöjt timbelopp kommer att beviljas bara för att det beviljats hos tidigare anordnare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *