Svårare att få jobb och dyrare att vara sjuk

Det blir svårare att få jobb och dyrare med läkarbesök och mediciner. Så ser den närmaste framtiden ut, att döma av regeringens budgetförslag för 2012.

Regeringen räknar med svag tillväxt de närmaste åren. Det väntas leda till att arbetslösheten ökar till hela 7,8 procent under nästa år, och stor risk för att personer med funktionsnedsättningar drabbas hårt.

Samtidigt satsar regeringen drygt 7 miljarder på att motverka jobbkrisen genom bättre arbetsförmedling och extra stöd till långtidsarbetslösa.

Det blir betydligt dyrare att vara sjuk genom den ändring av högkostnadsskyddet som regeringen vill införa från årsskiftet. Om förslaget godkänns innebär det att högkostnadsskyddet för besök inom den öppna vården höjs från 900 kronor till 1100 kronor. För läkemedel höjs gränsen från dagens 1800 till 2200 kronor.

En lättnad för de mest utsatta bjuder regeringen på genom att föreslå en höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer och unga utan barn. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 350 kronor per månad för ett barn, 425 kr för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn. Cirka 12 000 fler hushåll än idag får rätt till bostadsbidrag.

Anhörigorganisationer får också lite mer stöd av regeringen. Satsningen på två extra miljoner ska vara ett uttryck för regeringens ambitioner på anhörigområdet. Samtidigt betonar man igen att det är kommunernas ansvar att erbjuda stöd till dem som vårdar närstående.

Synskadades Riksförbund kritiserar regeringen i ett uttalande:

– Att kraftigt höja högkostnadsskydden för läkemedel och sjukvård, är inte att ta ansvar, säger ordförande Tiina Nummi-Södergren på Synskadades Riksförbund.

Hon kritiserar att anslagen till funktionshinderrörelsen successivt urholkas.

– En medveten nedprioritering, då andra delar av den ideella sektorn får höjda anslag.

Åtagandena i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i denna budget, skriver förbundet. – Det är bara att be för att satsningarna på utbyggd läkar-, lärar- och förskollärarutbildning även spiller över på dem med störst behov, säger Tiina Nummi-Södergren.