Svenska folket vill ha gratis rättshjälp inom LSS

Enskilda personer är ofta chanslösa när de tvingas strida om LSS-insatser, eftersom de inte får någon rättshjälp.
Det har jurister slagit fast i analyser av överklaganden.
Och nu visar det sig att en stor majoritet av befolkningen anser att gratis rättshjälp måste införas.

”Allt fler får avslag”

Riksförbundet FUB har denna vecka skrivit till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och till ledamöter i riksdagens socialutskott om att den som söker LSS-insats ska ha rätt till hjälp av en jurist.

– Allt fler får avslag när de söker LSS-insatser och de som söker får höra att de ska överklaga, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

– Men det är få som har råd att ta hjälp av en jurist. De är ensamma mot kommunen och Försäkringskassan som har egna jurister.

Tre av fyra anser att rättshjälp ska införas

Enligt en Kantar Sifo-undersökning beställd av Riksförbundet FUB (juni 2022), tycker 76 procent av befolkningen att ett gratis juriststöd ska införas i LSS.

Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Axel Adolfsson
Camilla Waltersson Grönvall uppmanas att införa en fungerande rättshjälp för personer som behöver LSS-insats. Foto: Axel Adolfsson

Så kan rättshjälp införas

I brevet till regeringen skriver FUB att det finns två olika sätt att lösa frågan om rättshjälp:

 • Inför rätt till offentligt biträde i LSS. I dagens förvaltningsrättsliga system finns enbart rätt till offentligt biträde i migrationsmål och tvångsvårdsmål.
 • Utvidga rätten till rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp i förvaltningsärenden är väldigt begränsad. Det beror på att förvaltningsdomstolarna har ett stort utredningsansvar som i teorin ska göra behovet av juridiskt ombud onödigt i en förvaltningsprocess. Med hänsyn till den obalans som faktiskt råder när en enskild överklagar ett myndighetsbeslut anser FUB att reglerna för rättshjälp måste göras om så att fler har möjlighet att anlita juridiskt ombud.

Läs mer på FUB:s webbplats.

2 kommentarer

 1. Det är ett nödvändigt men inte tillräckligt förslag. Jag tycker man behöver ta ett helhetsgrepp för att skapa rättstrygghet åt en utsatt samhällsgrupp som sällan har förmågan att stå upp för sina rättigheter. Jag skulle gärna se att (bla.) FUB:s målgrupper får motsvarande rättshjälp när det gäller beslut (nyansökan, förnyade utredningar, ändring av tidigare beslut etc) kring sjuk- och aktivitetsersättning, dock inte sjukpenning i särskilda fall. I dagsläget kan man bli av med hela eller en del av aktivitetsersättning om man påvisar arbetsförmåga tex i ett skyddat arbete. Med katastrofala följder för den enskilde. Det är viktigt att rättshjälpsinsatser sätts in i ett tidig skede när det handlar om rehabilitering. Detta pga. skillnaden mellan sjukpenning (inkl särfallssjukpenningen) och aktivitets-/sjukersättning, där det sk. tillgänglighetsrekvisitet saknas i den senare förmånen.

  Ett mer komplett förslag för att precisera för makthavarna vad som avses kan ju vara kostnadsfri rättshjälp under följande tydliga beskrivning:

  1. Den kostnadsfria rättshjälpen ska garanteras personer som omfattas av personkretsen i 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  2. För gruppen under p 1 ska rättshjälpen omfatta
  2.1. handläggningen och omprövningen hos myndighet samt överklagande av myndighetens beslut genom samtliga rättsliga instanser;
  2.2. insatser enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 51 kap. socialförsäkringsbalken (assistansersättning) samt i vissa fall övriga åtgärder enligt förstnämnda lag;
  2.3. förmåner enligt 32-36 kap. socialförsäkringsbalken (aktivitetsersättning och sjukersättning); samt
  2.4. försörjningsstöd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453).

 2. Om det funnits rättshjälp redan hade vi sluppit många av de skandaler som det vimlar av inom LSS-verksamheterna. Nu måste hela funktionsrättsrörelsen ligga på riksdag och regering så vi slipper odugliga gode män och förvaltare, outbildad personal, chefer och politiska beslutsfattare som varken har kunskap om eller intresse för goda levnadsvillkor.

Funktionen för kommentarer är stängd.