Sveriges ekonomiska styrka – på vems bekostnad?

DEBATT. Magdalena Andersson deklarerade på Harpsund att ”Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del”. Vad menas med ”alla”? Ingår alla de som har drabbats av åtstramningarna inom LSS?

Inom LSS finns tio olika insatser varav staten endast är involverad i en, personlig assistans. Det har varit en medveten politik från regeringen att denna kostnad ska minska, trots att det, utöver det humana, är helt fel väg att gå samhällsekonomiskt.

Regeringen försöker utmåla åtstramningen som ett agerande mot fusk, baserat på tveksamt underlag, men det är uppenbart att åtgärderna har fått oacceptabla konsekvenser. Barn och vuxna med funktionsnedsättningar och deras familjer har drabbats oerhört hårt. Regleringsbrev och direktiv talar sitt tydliga språk, liksom Magdalena Andersson när hon hösten 2015 kommenterade kostnader för migrationen. Assistansen var då ett område som nämndes som ett lämpligt besparingsobjekt. Att nu vältra över ansvaret på kommunerna är ansvarslöst.

Förutom att ställa utsatta grupper mot varandra ställer regeringen genom direktiven till LSS-utredningen också olika insatser mot varandra. Eventuella förbättringar inom övriga insatser ska finansieras genom neddragning av assistansen.

Detta visar på stor okunskap både om LSS-lagens intentioner och den verklighet som personer med funktionsnedsättningar lever i. Många har drabbats hårt av de stora försämringar som har skett även inom övriga insatser, t.ex. boende, ledsagning och avlastning. En plats på ett gruppboende ersätter inte behovet av en kontaktperson. Gruppbostad och assistans kan inte bytas ut mot varandra utan att se till varje individs behov. Olika individer behöver olika kombinationer av insatser.

Vi i Autism- och Aspergerförbundet skrev i en debattartikel den 22 juni om resultatet av vår medlemsenkät om LSS som besvarades av drygt 2 000 medlemmar. Enkäten visar att endast fyra av tio har en individuell plan som är individens redskap för inflytande.

Vår enkät visar också att många av våra medlemmar lever under väldigt knappa ekonomiska förhållanden under hela sitt liv. Vuxna över arton år har i genomsnitt knappt 2 700 kronor kvar varje månad när hyran är betald. Konsekvensen blir att man inte har råd att göra saker som de flesta av oss ser som självklara, gå och träna eller ta en fika. Alla har inte råd med internetuppkoppling och dator. Det handlar både om låg inkomst och ökade utgifter.

Att inte ha merkostnader för en funktionsnedsättning är en viktig princip som vi inte lever upp till idag. Snävare bedömningar inom LSS gör det svårare för personal på gruppboende att följa med på en semesterresa, i vissa kommuner t.o.m. på en kort resa med endast en övernattning. I enkäten svarar endast 23 % att de är nöjda med möjligheten till delaktighet i samhället. Isoleringen blir ofta total vilket ökar risken för allvarlig ohälsa.

Om Sveriges ekonomiska styrka ska komma ALLA till del och alla ska få ett gott och meningsfullt liv behöver vi ta ett seriöst grepp om LSS och även socialförsäkringssystemet.

•    Direktiven till LSS-utredningen måste göras om. Fokus måste läggas på individens behov ur ett helhets- och rättighetsperspektiv.

•    Ett akut agerande för att rätta till assistanshaveriet måste ske.

•    Fattigdomsfällan för personer med funktionsnedsättningar måste undanröjas.

Vi hinner inte vänta på utredningar av konsekvenserna av de numera ytterst snäva tolkningarna av lagar och domar. Konsekvenserna är redan kända, familjer rasar ihop och Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna. Ingen fråga kan vara viktigare att hantera nu.

Anne Lönnermark
Förbundsordförande, Autism- och Aspergerförbundet

Mera fakta

Autism- och Aspergerförbundets LSS-enkät finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver