Tolktjänsten ska förbättras, lovar regeringen

Tolktjänsten för döva och hörselskadade måste förbättras, anser regeringen som har tillsatt en ny utredning som ska ta itu med dagens problem med oklara ansvarsförhållanden.

– Teckenspråkiga personer ska ha samma möjligheter att ta del av information och att kunna göra sig hörda som andra. Flera utvärderingar visar att behoven av tolk för vardagstolkning inte tillgodoses som det är tänkt, säger Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister.

Maria Larsson menar att det råder oklarhet om ansvarsförhållanden och om vilka kostnader det statliga bidraget till tolktjänst ska täcka.

– I dag arbetar och deltar döva i samhällslivet och arbetslivet på ett annat sätt än tidigare, vilket även ställer tolktjänsten inför stora utmaningar. Brukarnas behov är ofullständigt kartlagt. Brukarorganisationerna menar att många väljer att inte beställa tolk beroende på att man inte tror sig kunna få tolkning, till exempel på fritiden, säger Maria Larsson.

Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, har utsetts till utredare och han ska vara klar med sin rapport senast 1 november 2011.