Två av fem grundskolor har brister i särskilt stöd

Många skolor brister i att ge elever det särskilda stöd de behöver för att nå målen för utbildningen, enligt Skolinspektionens årsrapport för 2009.
Två av fem grundskolor som inspekterades under 2009 hade sådana brister. Bland gymnasieskolorna hade var tredje brister och inom särskola och vuxenutbildning var sjätte skola.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram är ett av de vanligaste kritikområdena i Skolinspektionens tillsyn.

Skolinspektionen sammanfattar kritiken så här, med särskilt fokus på grundskolan:
* Åtgärderna standardlösningar som inte utgår från den enskilda elevens behov.
* Problembilden kretsar kring brister hos eleven i stället för undervisningssituationen.
* Ansvaret för åtgärderna läggs på elev och föräldrar i stället för på skolan.
* Särskiljande lösningar är vanligt.
* Åtgärdsprogram saknas och följs sällan upp där de tas fram.

Skolinspektionen påpekar även brister inom skolbarnomsorgen. Under 2009 hade mer än varannan inspekterad kommun brister i arbetet med att ge särskilt stöd till varje barn i behov av det.

När det gäller upprättandet av åtgärdsprogram (som ska vara utgångspunkt för det särskilda stödet) är statistiken ännu sämre. I tre av fem grundskolor och gymnasieskolor bedömde inspektionen under 2009 att åtgärdsprogram saknades eller var bristfälliga. I varannan särskola var det också sådana brister.

– Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem. Trots stort engagemang och god vilja hos många lärare och rektorer förmår man inte att omsätta styrdokumentens krav i verksamheten, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

– De huvudsakliga brister vi har sett gäller ledningen av skolan och hur den pedagogiska verksamheten styrs, både på rektors- och huvudmannanivå. Det handlar också om kvaliteten i undervisningen, som alltför sällan följer läroplan och kursplan.

– Skolan måste ge alla elever möjlighet att lyckas. Det handlar till exempel om att elevers behov av särskilt stöd inte tillgodoses, vilket drabbar främst redan utsatta, säger Ann-Marie Begler.

Här finns Skolinspektionens rapport http://www.skolinspektionen.se/arsrapport2010